Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Οἱ σεσηπότες.


...Ἀφικόμενος δὲ εἰς Βραγχίδας ἐμαντεύσατο Ἀριστόδικος ἐπερωτῶν τάδε·
» ἄναξ, ἦλθε παρ' ἡμᾶς ἱκέτης Πακτύης Λυδὸς φεύγων θάνατον πρὸς Περσῶν· οἱ δ' αὐτὸν ἐξαιτοῦνται. Ἡμεῖς δὲ καὶ φοβούμενοι τὴν Περσῶν δύναμιν τὸν ἱκέτην οὐ τολμῶμεν ἐκδιδόναι, ἀλλ' ἀπὸ σοῦ δῆλον μαντεῖον ἀναμένομεν

Ὁ μὲν ταῦτα ἐπήρετο, ὁ δ' αὖθις τὸ αὐτὸ αὐτοῖς χρηστήριον ἔφαινε κελεύων ἐκδιδόναι Πακτύην Πέρσαις.
Πρὸς ταῦτα ὁ Ἀριστόδικος ἐποίει τάδε· περιερχόμενος τὸ ἱερὸν κύκλῳ ἐξεῖλε τοὺς στρουθοὺς καὶ πάντα τὰ ὀρνίθων γένη τὰ νεοττευόμενα ἐν τῷ ἱερῷ.

Ἔνθα λέγεται φωνὴ ἐκ τοῦ ἀδύτου γενέσθαι λέγουσαν τάδε· »Ἀνοσιώτατε ἀνθρώπων, τί τολμᾷς ποιεῖν; Τοὺς ἱκέτας μου ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἁρπάζεις;«

Ἀριστόδικον δὲ πρὸς ταῦτα εἰπεῖν·
» ἄναξ, αὐτὸς μὲν οὕτω τοῖς ἱκέταις βοηθεῖς, Κυμαίους δὲ κελεύεις τὸν ἱκέτην ἐκδιδόναι
Τὸν δὲ αὖθις ἀμείψασθαι τοῖσδε·
»Ναί, κελεύω, ἵνα ἀσεβήσαντες ἀπόλησθε, ὥστε μήποτε τὸ λοιπὸν περὶ ἱκετῶν ἐκδόσεως ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ χρηστήριον.«...


Ἡροδότου, «Ἱστοριῶν», Ι, 157
...Κατέφθασεν εἰς τὸ μαντεῖον τοῦ Ἀπόλλωνος, ἔξω ἀπὸ τὴν Μίλητον Ἀριστόδικος ῥωτώντας τὰ ἑξῆς:
-, Θεέ, ἦλθε ἱκέτης σὲ μᾶς Πακτύης Λυδός γιὰ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὸν θάνατον ποὺ τοῦ ἐπιφυλλάσσουν οἱ Πέρσαι. Ἐμεῖς ὅμως, ἂν καὶ φοβούμεθα τὴν δύναμιν τῶν Περσῶν, τὸν ἱκέτην δὲν τολμοῦμε νὰ τοὺς τὸν ἐκδώσουμε, ἔτσι ἀπὸ τὸ μαντεῖον σου προσμένουμε νὰ μᾶς φωτίσῃ.
Αὐτὰ εἶπεν ὁ Ἀριστόδικος καὶ τὸ μαντεῖον χωρὶς πολλὰ πολλὰ πρόσταξε νὰ τὸν παραδώσουν στοὺς Πέρσας.
Τότε ὁ Ἀριστόδικος ἔκανε τὰ ἑξῆς:
Τριγυρνώντας τὸ ἱερὸν τοῦ θεοῦ, ἄρχισε νὰ ἁρπάζῃ τὰ νεογέννητα πουλάκια ἀπ᾿ τὶς φωλιές τους.

Καὶ λένε ὅτι ἀκούσθηκε τότε φωνὴ ἀπ᾿  τὸν ναό, λέγουσα:
-Θεομπαίχτη! Τὶ τολμᾶς καὶ κάνεις;
Ἁρπάζεις τοὺς ἱκέτας μου ἀπ᾿ τὸν ναὸν μου;!

Καὶ ὁ Ἀριστόδικος ἀπήντησε:
-Ὦ, Θεέ! Ἐσὺ ποὺ  βοηθᾶς τοὺς ἱκέτας, διατάζεις τοὺς Κουμιῶτες νὰ παραδώσουν τὸν ἱκέτην;
Καὶ ὁ θεὸς τοῦ ἀνταπήντησε ἔτσι:
-Ναί, βρέ! Ἔτσι διατάζω, ὥστε δίνοντάς τον, νὰ ἀσεβήσετε καὶ νὰ  πᾶτε στὸν διάολο, ὥστε τοῦ λοιποῦ νὰ μὴν ξανατολμήσετε νὰ ἔρθετε στὸ μαντεῖον μου ζητώντας χρησμὸ γιὰ τὸ ἂν πρέπει νὰ παραδώσετε ἱκέτας...
Αἱ πρόστυχοι ἐγκληματικαὶ ὀργανώσεις, αἱ κρυπτόμεναι ὑπὸ τὴν συμβατικὴν ὀνομασίαν «Ἑλληνικὰ (!!!) Πολιτικὰ Κόμματα», μετὰ τῶν ἑκατομμυρίων κομματικῶν ἀνδραπόδων - ὁπαδῶν, τὰ ὁποῖα ὑποδύονται τοὺς ἀπογόνους τῶν Ἑλλήνων, ἀκόμη συζητοῦν καὶ συσκέπτονται διὰ τὸ ἂν οἱ ΜΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ αὐτὴν τὴν στιγμὴν στὴν Ἑλλάδα, πρέπει ἢ ὄχι νὰ παραδωθοῦν εἰς τὰς χείρας μιᾶς πολυμμελοῦς ἰσλαμιστικῆς συμμορίας ἡ ὁποία θὰ τοὺς «δικάσῃ» καθ᾿ ἥν στιγμὴν ἔχουν «ἀπολυθεῖ» 2.500 δικασταὶ της, ἔχει ἀπολυθεῖ καὶ συλληφθεῖ ὁ πρόεδρος τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ δικαστηρίου της, μὲ τὸν «κοινοβουλευτικὸν» της τύραννον νὰ προαναγγέλῃ τὴν ἐπαναφορὰν τῆς θανατικῆς πονῆς καὶ τὴν δικαιοσύνην νὰ «ἀποδίδεται» πλέον κατὰ τὰ δρώμενα τῆς φωτογραφίας.
Φτοῦ σας, ἀνδράποδα ψευδέλληνες. Περιττώματα τῆς Βαλκανικῆς.
Ἀντὶ νὰ ἔχετε ὅλοι κατέβει εἰς τὰς πλατείας σας καὶ νὰ βροντοφωνάξετε ὑπὲρ τῶν ΙΚΕΤΩΝ γειτόνων σας, αὐνανίζεσθε γράφοντες ἐξυπνάδες καὶ  μποῦρδες ἀπὸ δῶ καὶ κεῖ.
Ὅποιος ἐφεξῆς τολμήσει νὰ ὑβρίσῃ τὸν Σημίτην,  τὸν Πάγκαλον καὶ τὸ σινάφι των διὰ τὸν Ὀτσαλάν, νὰ πάῃ νὰ γαργαρίσῃ τὸ στόμα του μὲ σκατόζουμο ἀπὸ τούρκικον χαλέν.

1 σχόλιο:

Eriugena είπε...

Μπράβο άνθρωπέ μου. Πλήρως διαφωνών μαζί σας σχεδόν στο 99% των ιδεολογικών σας αντιλήψεων, αναγνωρίζω ωστόσο το ήθος και την πικρή διεισδυτικότητα ενός συντηρητικού.
Δεν λαμβάνω άδεια για να αναδημοσιεύσω το άρθρο σας, απλά το αναδημοσιεύω αναφερόμενος φυσικά σε σας..