Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

«Ἐλθὲ Περτίναξ, φιλόφρον ἀδελφέ, κἀγὼ μυήσω σε ἐν τοῖς Ὑπερτάτοις»!


(Περίεργος καὶ πάνυ ὠφέλιμος ἄμετρος στιχουργία ἀγνώστου λογίου ἐξ Ἀλεξανδρείας, εὑρεθεῖσα ἐν παλαιοπωλείῳ τι μετὰ τινων λοιπῶν χειρογράφων).
Ἡ μὲν φιλόϋλος ψυχὴ 
ταῖς ὕλαις ἐπιχάσκει, 
καὶ πάντα πραγματεύεται 
πρὸς τὸ τυχεῖν τοῦ πόθου· 
σὺ δέ, ψυχὴ βασίλισσα 
καὶ φιλολογωτάτη, 
ἀεὶ διψῶσα γνώσεως 
καὶ λόγου καὶ παιδείας, 
βίβλοις ἀεὶ προστέτηκας, 
ἐπεντρυφᾷς τοῖς λόγοις, 
καὶ γίνεταί σοι τῆς ζωῆς 
ἅπας ὁ χρόνος λόγος...
Compendium chronicum 
ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΑΣΣΗ ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ, ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΟΥ.

Ἔφηβος, καταλιπὼν τὰς παρθικὰς ἐπικρατείας ὁ Μιθροβουζάνης,
δοῦλος δορυάλωτος ἀρχικῶς, εἴτα προκόψας, κερδίσας τὴν εὔνοιαν τοῦ αὐθέντου του, ἐξηγόρασεν ἐν τέλει διὰ τοῦ χρήματος ὅ,τι τοῦ ἐστέρησαν τὰ ὅπλα.
Περιελθῶν εἰς μεγίστην εὐημερίαν,
προμηθεύων οἴνους καὶ δέρματα, τὴν ἐν Ἱππῶνι σταθμεύουσαν λεγεῶνα.
Νυμφευθεὶς τὴν κόρην γέροντος –δυσπραγοῦντος- συγκλητικοῦ,
τώρα εἰς τὴν Ῥώμην, ἀνέρχεται τὴν Cursus Honorum, φέρων πιὰ τὸ ὄνομα Λαίλιος Σπίνθερ Περτίναξ.
Εὔνους ἐφάνη ὁ χριστιανὸς ἐπίσκοπος -ἰκανοτάτη ὑπῆρξεν ἡ προσφορὰ τοῦ Περτίνακος εἰς οἶνον φαλερνικόν πρὸς τὴν ἐκκλησίαν του-, ἀνεκτικὸς καὶ ὁ συνήθως αὐστηρὸς Πατὴρ τῶν Πατέρων τοῦ ἐν Ῥώμῃ Μεγάλου Μιθραϊκοῦ Θυσιαστηρίου.
Ἐταυροβολίσθη ὁ Περτίναξ, καταστὰς μάλιστα, -ὁποία εἰρωνεία-, «Πέρσης».

(Τὶ νὰ τὰ κάμῃς ὅμως ὅλα τοῦτα, ἂν δὲν ἔχῃς καὶ τὸν τελεύτιον βαθμὸν τῆς Ἐλευσίνος;)
Τώρα πλέει ἡ ἰδιωτικὴ του λιβυρνὶς ἔξωθεν τοῦ Σουνίου.
Τελευταία ζωηρὰ ἐπιθυμία ἐγεννήθη ἐντὸς του!
«πόσις τοῦ κυκκεῶνος».
Καὶ νὰτος, μετὰ τρεῖς ἡμέρας δεξιώσεων καὶ σπατάλης εἰς τὸ Ἄστυ, πορεύεται πρὸς τὴν Ἐλευσίνα.
Λόγῳ ἐπιδημίας ἔχασε πέρυσι τὰ Μικρὰ ἐν Ἄγραις Μυστήρια.
Ὁ γέρων Νεστόριος, ὁ Εὐμολπίδης Ἱεροφάντης, τοῦ ἐμήνυσε τότε, ὄτι δὲν δύναται νὰ τὸν μυήσῃ εἰς τὰ Μεγάλα –πόσον μᾶλλον εἰς τὰ Ἐποπτικά-, τὸν ὑπέρτατον βαθμὸν τῆς Δήμητρος καὶ τῆς Κόρης.
Τώρα ὅμως τὸ πρόβλημα ἤρθη!

(Διὰ λακτισμάτων πρὸ δύο μηνῶν ἐξεβλήθη ὁ Νεστόριος ἐκ τοῦ Τελεστηρίου καὶ νέος ἰσχυρὸς ἀνὴρ
νοσφισθεὶς τὸν ἱερὸν θῶκον, ἥρπαξε τὸ μέγα ὀφφίκιον, τῇ ἐπιφροσύνῃ καὶ συναινέσει τῶν ἰσχυρῶν!
-Τὸν θρόνον ποὺ ἐσεβάσθησαν ὁ Ἀρχίδαμος, οἱ Βοιωτοί, τόσοι ἐχθροὶ τοῦ Δαιμονίου Πτολιέθρου-.
Τὸν θρόνον αὐτὸν κατέχει πλέον ὁ Καδμίων, ὁ Πατὴρ τῶν Πατέρων τοῦ Μιθραίου τῶν Θεσπιῶν. Μισὸς Βοιωτός, μισὸς Κύπριος.)

Αὐτὸς ὁ ἴδιος, ὁ «νέος» Ἱεροφάντης –τὶ τιμή!- τοῦ διεμήνυσε διαπρυσίοις λόγοις:
«Ἐλθὲ Περτίναξ φιλόφρον ἀδελφέ, κἀγὼ μυήσω σε ἐν τοῖς Ὑπερτάτοις»!
Τώρα πομὰς ὤχρας καλύπτει τὰς παρειὰς του, ἠγορασθεῖσα ὑπὸ ψιμμυθιοπώλου τοῦ Ἄστεος,
-διὰ νὰ καταδειχθῇ ἡ χλωμότης τοῦ ...νηστεύσαντος-!
Ἀκόμη καὶ ὁ χριστιανὸς ἐπίσκοπος τῶν Ἀθηνῶν συνεκινήθη,
ὅταν τὸν εἶδεν ἀνυπόδητον, πεζῆ πορευόμενον,
φέροντα τὸν λευκὸν τρίβωνα τοῦ θιάσου τῶν μυηθησομένων...
Ἐπορεύετο μετὰ τῶν λοιπῶν προσκυνητῶν, ἄνευ βαλαντίου –τὸ χρῆμα εἶχεν ἤδη κατατεθεῖ εἰς τὸ ἐν Πειραιεῖ πρακτορεῖον τοῦ ...Μιθραίου-.
Ὕψωσεν ὁ ἐπίσκοπος τὴν χείρα του σκιάζων τοὺς ὀφθαλμοὺς του, καθὼς ἡ ἀκολουθία τῶν «παγανιστῶν» ἐπορεύετο πρὸς δυσμὰς τὴν Ἱερᾶν Ὁδόν.
Ὁ πονηρὸς Περτίναξ ἐσχολίασε.
«Βλέπετε; Ἀκόμη καὶ ὁ ἐπίσκοπος τῶν χριστιανῶν μὲ ...εὐλογεῖ!».
Ἐμυήθη!

(Ὁποία πρόοδος μυητικῶν μεθόδων!
Διὰ πρώτην φορὰν ἐφέτος, ἡ νέα διοίκησις τοῦ Ἐλευσινείου, ἐκάλεσεν ἐπὶ τούτοις τοὺς καλυτέρους τῶν ὑποκριτῶν τοῦ Ἄστεος!
Τὶ πλοῦτος μηχανῶν καὶ τεχνασμάτων, τὶ μουσικαί! Τὶ στόνοι ἐκ τῶν χασμάτων. Τὶ κατάνυξις!)

Τὰ Ἐποπτικά! 

Ὁ Τελεύτιος Βαθμός! 
Τὶ κομψότης λόγου. 
Τὶ μυστηριώδεις, ἀκατάληπτοι ἐπωδοί!
Αὐτός! (Ὁ πρώην δοῦλος), μυεῖται μετὰ δεκαεπτὰ ἄλλων! Καὶ ποίων;!
Ῥωμαῖοι πατρίκιοι, Ῥόδιοι ἐφοπλισταί. 

Ἰδοῦ καὶ ὁ Διονυσιόδωρος ὁ προμηθευτὴς τῶν Λεγεώνων τῆς Ἀνατολῆς! Ὁποία σύμπτωσις! 
Ἰδοῦ καὶ ὁ σκυτοτόμος Κλεόπας ἐξ Ἀλεξανδρείας –αἱ φῆμαι τὸν θέλουν καὶ χριστιανόν-!
Ἰδοῦ καὶ ὁ Φιλιππικός, ὁ σιτέμπορος τῆς Νέας Ῥώμης, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, γόνος σιτεμπόρων, κατηραμένων διὰ τοῦ αἵματος Σωπάτρου τοῦ Ἀπαμιέως.


Ὅλοι ἐκλήθησαν ἐκεῖ καὶ ἔπιον τὸν κυκκεῶνα!
Ὅλοι ἐμυήθησαν εἰς τὰ Ἐποπτικά.
Ὅλοι ἔλαβον τὸν Τελεύτιον Βαθμόν!
Ὅλοι «εἶδον»!
Ὅλοι «ἐνίκησαν» τὸν θάνατον!

(Ὅλοι ἀπῆλθον πρὸς τὸν θάνατον...)

Δεν υπάρχουν σχόλια: