Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Ὁ Διαχειριστής.

Περίεργος ἀφήγησις ἀνιαρᾶς καθημερινότητος.
(Ἐκ τῶν πρακτικῶν τῆς Γεν. Συνελεύσεως τῆς πολυκατοικίας τῆς ὁδοῦ Καρχηδόνος 13).


Ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ῥετιρὲ τοῦ 5ου ὀρόφου κ. Γιῶργος, εἶναι διαχειριστὴς τῆς πολυκατοικίας. Μὲ κόπον πολύν, χωρὶς περίσκεψιν ἰδιαιτέραν καὶ μὲ ὁλιγωτέραν αἰδώ, πρὸ διετίας, κατέπεισε τοὺς λοιποὺς ἰδιοκτήτας περὶ τῆς ἀπροθυμίας τοῦ τότε διαχειριστοῦ κ. Κώστα, νὰ κατανεύσῃ εἰς τὰ ὀφέλη ἐκ τῆς ἐγκαταστάσεως κεραίας κινητῆς τηλεφωνίας τῆς Cancerphone ἐν τῷ δώματι τῆς πολυκατοικίας.
Ἦτο μεγάλη ἡ πίεσις τότε. Ἀμοιβαὶ κηπουροῦ, ἀλλαγὴ ἀνελκυστῆρος, συνεργεῖον καθαρισμοῦ, ἐγκατάστασις καυστῆρος φυσικοῦ ἀερίου, κλπ. κλπ.
«Πόροι ὑπάρχουν» εἶπε τότε. «Ἀρκεῖ νὰ παραχωρήσωμε τὴν ἡμιυπόγειον ἀποθήκην εἰς τὸν κηπουρὸν Μαχμούτ καὶ τὴν οἰκογένειάν του νὰ μᾶς ὑπηρετοῦν καὶ νὰ δώσωμε τὸ δῶμα εἰς τὴν ἑταιρείαν Cancerphone».
Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἦτο ἕνας θρίαμβος διὰ τὸν ἐφευρετικὸν καὶ openmind κ. Γιῶργον, ὁ ὁποῖος ἐστρώθη ἀμέσως στὴν δουλειάν (ἀνασηκώσας τὰ μανίκια του, ὅπως πάντοτε ἐσυνήθιζε).
Ὅμως τὰ πράγματα δὲν πῆγαν πολὺ καλά. Ἡ Cancerphone, ἐρειδομένη ἐπὶ ἑνὸς «ἐπὶ τοῦ ποδὸς», καταρτισθέντος μακροπνόου συμβολαίου, κατέπινεν ἀπιστεύτους κιλοβατώρας ἐκ τοῦ ...κοινοχρήστου ῥεύματος, οἱ δὲ τεχνικοὶ καὶ λοιποὶ ὑπάλληλοι, εἶχον μετατρέψει τὴν πολυκατοικίαν εἰς ...Πλατείαν Συντάγματος!
Οἱ λοιποὶ ἰδιοκτῆται, κοντόφθαλμοι κυρίως τύποι, διεμαρτύροντο. Μάλιστα κάποιοι εἶχον ἀρχίσει νὰ ζητοῦν καὶ Γεν. Συνέλευσιν, βλέποντες ἀντὶ κερδῶν τὰ κοινόχρηστα νὰ διωγκοῦνται παραλόγως.
Ὁ κ. Ἀντώνης, νέος ἰδιοκτήτης τοῦ ῥετιρὲ τοῦ κ. Κώστα, ὅστις καρεὶς μοναχός, ἠθλεῖτο ἐν τῇ Ἱερᾷ Σταυροπηγιακῇ Μονῇ τοῦ Ὀσίου Σαμουήλ, παγερῶς παρηκολούθει ἐν ὑπομονῇ τὰ τεκταινόμενα, ἀναμένων τὴν βεβαίαν, κάποιαν ἡμέραν διεξαχθησομένην Γεν. Συνέλευσιν, οὐδὲν πράττων κατὰ τοῦ διαχειριστοῦ, ὑποτονθορίζων ἁπλῶς ὅτι πρέπει νὰ ξαναδοῦμε τὸ θέμα μὲ τὴν Cancerphone, ἐπαναδιαπραγματευόμενοι τὸ συμβόλαιον.
Ἡ κατάστασις ἐπεδεινοῦτο συνεχῶς.
Τὸ χειρότερον ἦτο ὅτι καὶ ὁ Μαχμούτ, ὁσημέραι ἀπεθρασύνετο, καθιστάμενος ἀπαιτητικότερος καὶ ἀναιδέστερος. Ὑδρεύετο καὶ ἡλεκτρίζετο καὶ αὐτὸς, ὡς ἡ Cancerphone, ἐκ τῶν κοινοχρήστων.
Συντόμως παρὰ τῷ Μαχμούτῃ, συνεκατοίκησαν, ὁ Ἀβδουλάχ, ὁ Ζουλφικάρης, ὁ Ῥετζέπης καὶ ὁ μικρὸς Ἀλῆς. Ὁ τελευταῖος μάλιστα, ἡμέραν τινά, ἐβύθισε τὴν μελαμψὴν χεῖρα του ἐντὸς τοῦ ἐσωρούχου τῆς νεαρᾶς δεσποινίδος Κοιμησιάδου, κόρης τοῦ ἰδοκτήτου τοῦ πρώτου ὀρόφου. Ὁ Ζουλφικάρης, κάποιαν Παρασκευήν, ἐκόμισεν εἰς τὴν πυλωτήν τῆς πολυκατοικίας ἀμνάδα τινά, τὴν ὁποίαν τελετουργικῶς ἔσφαξε, πιτσιλίσας τὸ Σμάρτ τῆς κ. Τυφλοποντικίδου, δίκην μιθραϊκοῦ ταυροβολίου. Ἔπειτα ἤρχισαν ἐξαφανίσεις ἡπλωμένων μπουγάδων καὶ ποδηλάτων τῶν μικρῶν τῆς πολυκατοικίας.
Ὑπῆρξαν, ἀληθῶς, διαμαρτυρίαι. Ὅμως ὁ κ. Γιῶργος, ὐπεστηρίχθη καὶ ὑπὸ τινων ἄλλων ἐνοίκων, τοῦ κ. Ὀπισθοβουλίδου, τοῦ μέγιστα συμπαθοῦντος τὸν εὐσταλῆ Ἀβδουλάχ καὶ τῆς κ. Ἀσκαυλίδου, ἡ ὁποία χωρὶς τὴν σύζυγον τοῦ Ἀλῆ, Φεριχάν, δὲν ἠδύνατο νὰ κάμῃ τίποτε, διότι ἦτο μονίμως κεκμηκυία καὶ πεφορτισμένη ἐκ τῶν διαρκῶν καταπονήσεων εἰς τὴν γιόγκαν, τὴν προεργασίαν τοῦ θερινοῦ φιλανθρωπικοῦ μπαζαάρ καὶ τὰς φωνητικὰς ἀσκήσεις της!
Ἡ ἀποκορύφωσις τοῦ δράματος ἐπῆλθεν ὅταν ὁ κ. Γιῶργος, εἰς μίαν ἔκρηξιν δημοκρατικῆς διαστολῆς τοῦ κανονισμοῦ τῆς πολυκατοικίας, διεκήρυξεν ὅτι, ὁ Μαχμούτης καὶ ἡ συνεχῶς διευρυνομένη ἀκολουθία του, δύνανται νὰ ἔχουν λόγον καὶ ψῆφον ἐν τῇ προσεχεῖ, ὅποτε αὕτη ἤθελεν συγκληθῇ, Γεν. Συνέλευσιν!
Ὅμως, ἡ κατάστασις ἐπεδεινοῦτο!
Αἱ διαμαρτυρίαι ἐπυκνοῦντο. Αἱ δαπάναι διωγκοῦντο. Κατήφεια, σχετλιασμοὶ καὶ μεμψιμοιρίαι, ἑνίοτε καὶ ἀπειλαὶ -ἀπὸ τὰ πιὸ μπασκλάς τῶν κατωτέρων ὀρόφων διαμερίσματα-, ἐξεπέμποντο.
Καὶ ὁ δεύτερος ἐν τοῖς χιλιοστοῖς ἰδιοκτήτης κ. Ἀντώνης, ἐσιώπα ὑπόπτως.
Αἴφνης, μίαν ἡμέραν, ἰδέα τις ἐξέλαμψεν τῷ κ. Γεωργίῳ, ἀπροσδόκητος, ὡς ποιοτικὴ ἐκπομπὴ τηλοψίας, περὶ ὥραν 17.00 ἐν τῷ διαύλῳ MEGLA!
Ἐκάλεσε τηλεφωνικῶς τὸν κ. Ἀντώνην. Ὡς χείμαρρος πόνου καὶ ἀλγηδόνος, ἐξέθεσεν αὐτῷ τὰ ἀδιέξοδα. Οὗτος, ὁ κ. Ἀντώνης, ἔτεινεν οὖς εὐήκοον καὶ ἐν μέσῳ περιπαθῶν ἀνθομολογήσεων καὶ παραδοχῶν, συνεφώνησαν ἐπὶ τοῦ πόσον αὐχμηρὰ καὶ δυσβάστακτος τυγχάνει ἡ διαχείρισις.
-Παραιτήσου, καημένε Γιῶργο (φέρεται εἰπῶν ὁ κ. Ἀντώνης).
-Παραιτήσου, νὰ ἡρεμήσῃς. Ἄντε νὰ βροῦμε κάποιον ἀπὸ δῶ μέσα, νὰ μᾶς σκαντζάρῃ μέχρι τὴν ἐπόμενη συνέλευση. Ἔτσι κι᾿ ἀλλοιῶς, οἱ δυὸ μας θἄχουμε πάντοτε τὸ πάνω χέρι. Ἔχουμε τὰ περισσότερα χιλιοστὰ μαζί. Βάλε καὶ τοὺς Μισοκουτελάκηδες τοῦ 3ου, ποὺ εἶναι τοῦ χεριοῦ σου. Κανεὶς δὲν θὰ μᾶς μιλάῃ.
Θὰ βάλουμε τὸ πολὺ πολύ, τὴν Cancerphone νὰ πληρώνῃ τὸ ῥεῦμα ὅλης τῆς πολυκατοικίας.
-Νἆσαι καλὰ Ἀντώνη μου. Ἕχεις δίκιο. Ἀλλὰ νά! Πῶς νὰ τὸ πῶ στὴν Βαγγελιὼ μου!
-Μὴν κιοτεύεις Γιῶργο μου! Εὔκολο εἶναι! Θὰ πῇς ὅτι πῆγα νὰ σὲ στριμώξω καὶ νὰ σὲ ἐκβιάσω. Τότε σὰν ἄλλος Μεταξᾶς, συγγνώμη, σὰν «ἀνένδοτος», μοῦ πέταξες στὰ μοῦτρα τὴν παραίτηση καὶ γω τὰ χρειάσθηκα. Τότε, μεγαλόψυχος καὶ κουβαρντᾶς -ὅπως πράγματι εἶσαι- μοὖπες γιὰ τὸν Μισοκουτελάκη. Ἐσύ! Τόπιασες;
-Μπράβο Ἀντώνη! Ἔτσι θὰ γίνῃ.
Δὲν πέρασαν τρεῖς ὧρες καὶ τὸ νέο εἶχε γίνει βούκινο στὴν πολυκατοικία.
Τότε, αἴφνης κτύπησε τὸ τηλέφωνον τοῦ κ. Γιώργου. Ἦτο ὁ κ. Ἀντώνης, ὁ ὁποῖος εἶπε κάτι τὸ ὁποῖον ἀνέτρεψε τὰ πάντα!
-Γιῶργο! Κοίταξε νὰ δῇς. Προηγουμένως μὲ αἰφνιδίασες. Πρόσεξε. Θέλω μιὰ μικρὴ χάρην ἀπὸ σένα.
-Τί Ἀντώνη μου;!
-Πῶς νᾶ στὸ πῶ βρὲ Γιῶργο. Ξέρω τὶς εὐαισθησίες σου, ἀλλὰ πρέπει νὰ κάμῃς μιὰ μικρὴν ἀβαρία.
-...
-Ἐπειδὴ τὸ πρᾶμα ἔχει ἐνοχλήσει πολλούς, κάνε κάτι μὲ κείνους τοὺς ἀσιάτες τοῦ ὑπογείου.
-Τὶ νὰ κάνω;
-Τοὐλάχιστον μὴν τοὺς βάζεις νὰ ψηφίζουν στὶς συνελεύσεις.
-Καλῶς. Ἄσε νὰ τὸ σκεφτῶ.
Μετὰ μίαν ὥρα. Ὁ Γιῶργος τηλεφωνεῖ στὸν Ἀντώνην.
-Ξέχνα ὅσα εἴπαμε. Τὶ τἄθελες τὰ περὶ Μαχμούτ; Χαλάει τὸ πρᾶμα.
-...!
-Ξέρεις τώρα, μὴν τὰ λέμε ἀπ᾿ τὸ τηλέφωνο...
-...!

Τὰ νέα ἐκυκλοφόρησαν ταχέως. ὅλοι ἔμειναν μὲ τὸ στόμα ἀνοικτόν ὡς κεχηνότες χαμαιλέοντες.
Μόνον ὁ κ. Καρασαββούρας τοῦ 2ου, ἐσχολίασε πικρῶς, βλέπων τὸν Μαχμοὺτ νὰ τριγυρίζῃ περιέργως τὸ φιατάκι τῆς κ. Μισοκουτελάκη εἰς τὸ πεζοδρόμιον.
-Δηλαδὴ ἡ δουλειὰ χάλασε γιὰ τοῦτον ἐδὼ τὸν λιγδοτάμπαρον; Τὶ στὸ διάολο! Μπάρμπα στὴν Κορώνη ἔχει ὁ γιαουρτοβαφτισμένος;

Δεν υπάρχουν σχόλια: