Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Ὁ Σύνταμας, ἢ θὰ σὲ ξανάβρω στοὺς μπαχτσέδες...

Λέγουσί τινες -κακεντρεχεῖς καὶ «ἀντιδραστικοὶ»- παλαιοὶ χρονικογράφοι, ὅτι ὅτε τῇ 3ῃ καὶ ἐνδόξῳ ἐκείνῃ ἡμέρᾳ τοῦ «Σεπτέβρη», ὁ καλοκάγαθος ἐκεῖνος βασιλεὺς Ὄθων «παρεχώρησε» τὸ Σύνταγμα τοῖς δημοκρατικοῖς αὐτοῦ ὑπηκόοις, ἐν μέσῳ τῆς λαϊκῆς πανηγύρεως καὶ τῆς αὐθορμήτου (ἐλέῳ βρετανικῆς καὶ γαλλικῆς πρεσβείας) δημοθοινίας καὶ ἐνῷ τὰ στρατεύματα ἐπανήρχοντο εἰς τοὺς στρατώνας των καὶ οἱ λοιποὶ «νοικοκυραῖγοι» εἰς τὰ καφφεποτεῖα των, τινές ζηλωταὶ παρέμειναν πρὸ τοῦ Μεγάρου Βίττελσβαχ κραυγάζοντες.
Τὶ ἐκραύγαζον;

-Τὸν Σύνταμα! Φέρτε μας τὸν Σύνταμα νὰ μᾶς μιλήσῃ καὶ κεῖνος! Τζάμπα ὠρὲ μαζωχτήκαμε;

Ποῖος ἦτο ὁ Σύνταμας; Διατὶ ἐκρύπτετο, ἐνῷ τόσοι τὸν ἐζήτουν διακαῶς;
Ὑπῆρξεν ἄραγε Σύνταμας; Μήπως ἦτο ἕν ἁπλοῦν πλᾶσμα φαντασίας, ἢ ἕνας μῦθος τῶν ἀντιδραστικῶν, προκειμένου νὰ χλευάσουν τὸν δημοκρατικὸν λαὸν τὸν συναχθέντα σὺν τῷ στρατεύματι τότε πρὸ τοῦ ἀνακτόρου;
Μὰ ναί, ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχῃ. Πάντοτε εἰς τὰς περιπτώσεις πάσης τοιαύτης συνάξεως καὶ πάσης δημεγερσίας καὶ πάσης δημοθοινίας θὰ ὑπάρχῃ ἕνας Σύνταμας.
Ὁσάκις θὰ συγκαλεῖται ὁ πανένδοξος, λιπαρὸς καὶ ὑψιπετὴς Plebs Graecorum ἵνα ἐκφράσῃ τὴν ...βούλησίν του διὰ τοιούτων δοκουμέντων ὡς τὸ παρακείμενον (καὶ δυστυχῶς μέλλον νὰ καταστῇ ὑπερσυντέλικον), ὁ Σύνταμας θὰ πεταρίζῃ ὕπερθεν τῆς «λαοσύναξης» τῶν διαβουκολουμένων, ὡς μυθικὸν πλᾶσμα, ὡς γρίφφων, ὡς ἱπποκένταυρος, ὡς κακόσχημος στοιχειωμένος Γαργόυλ τοῦ πολυπαθοῦς καὶ κακοριζίκου ἐν τῆ τελικῆ κατοικήσει του, Μεγάρου Βίττελσβαχ.