Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011

Ὅταν ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Τραγωδία συναντᾷ τὴν Βίβλον.

Julius Schnorr von Carolsfeld, «Ἰεφθάε».

Τὴν 26ην Φεβρουαρίου 1752, ὁ Γεώργιος Φρειδερῖκος Χαῖνδελ παρουσιάζει τὸ τελευταῖον του ὁρατόριον, τὸν «Ἰεφθάε».
Ὁ Ἰεφθάε εἶναι, κατὰ τοὺς «Κριτάς», Κεφ. 11, ἕνας Ἑβραῖος στρατηλάτης, ποὺ πρὸ μιᾶς κρισίμου ἐκστρατείας τάζει πρὸς τὸν Κύριον, ἄμα τῇ νίκῃ του, νὰ προσφέρῃ πρὸς  Αὐτὸν θυσίαν, τὸ πρῶτον πλᾶσμα ποὺ θὰ ἀντικρύσῃ, ὅταν ξαναγυρίσῃ στὸν τόπον του!
Ἐπιστρέφων νικητής, ὑπόκειται εἰς τὴν ὀδυνηρᾶν ὑπαπαντήν τῆς θυγατρὸς του, ἡ ὁποία σπεύδει νὰ ὑποδεχθῇ τὸν τροπαιοῦχον πατέρα της...

 
Ἰωάννης-Βαπτιστὴς Τιέπολο (Ἡ θυσία τῆς Ἰφιγενείας)

Πρόκειται διὰ τὴν ἀντιστροφὴν τῆς εὐριπιδείου «Ἰφιγενείας ἐν Αὐλίδι», ὅπου ὁ μάντις Κάλχας ζητεῖ τὴν θυσίαν τῆς Ἰφιγενείας ὑπὸ τοῦ Ἀγαμέμνονος, προκειμένου τὸ στράτευμα νὰ ἀπάρῃ διὰ τὴν Τροίαν.

Καὶ οἱ δύο στρατηλάται, Ἰεφθάε καὶ Ἀγαμέμνων, εἶναι παγιδευμένοι, ὁ πρῶτος εἰς τὰς βουλήσεις τῆς Ἀρτέμιδος -ὅπως ἐκδηλοῦνται διὰ τοῦ Κάλχαντος-, ὁ δεύτερος εἰς τὸ ἴδιον του τὸ τᾶμα.

Φρονῶ ὅτι τὸ δραματουργικὸν στοιχεῖον τῆς λεγομένης «τραγικῆς εἰρωνείας», προβάλλεται ἰσχυρότερον εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἰεφθάε...
Σκέπτομαι ὅτι ἂν ὁ Εὐριπίδης εἶχε ζήσει εἰς τὰ χρόνια τῶν Πτολεμαίων, δὲν θἆχε ἀφήσει μίαν τέτοιαν εὐκαιρίαν ἀνεκμετάλλευτον!
Τὸ κενὸν «κλείνει» ὁ Χαῖνδελ διὰ τοῦ ὀρατορίου του.
Τὰ προτεινόμενα μουσικὰ τεμμάχια εἶναι, διὰ μὲν τὸν «Ἰεφθάε», ἡ περίφημος ἄρια «Deeper, and deeper still....» 
http://www.youtube.com/watch?v=gjqYMnLlq9w&feature=related.
Διὰ τὴν Ἰφιγένειαν, τὶ ἄλλον;
Χριστόφορος-Βιλιβᾶλδος Ἱππότης τοῦ Γκλούκ. Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν «Ἰφιγένειαν ἐν Αὐλίδι», εἰς μίαν πρόσφατον ἠχογράφησιν τοῦ 2008, μὲ τὴν Συμφωνικὴν Ὀρχήστραν τῆς Βιέννας.
http://www.youtube.com/watch?v=kr_5OVn3EkY

Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

GIOVANNI BELLINI (1430–1516). Τὸ πορτραῖτον τοῦ δόγη Λεονάρδου Λορεδάν (1501). Μία μικρὴ εἰκαστικὴ ἐπανάστασις.
Ἕνα βασικὸν στοιχεῖον τοῦ εὐρωπαϊκοῦ εἰκαστικοῦ μανιερισμοῦ, μέχρι τὸν ιστ΄ αἰῶνα εἶναι, ἡ ἀπεικόνισις ζωσῶν προσωπικοτήτων εἰς στάσιν πλαγίαν (προφίλ). Μέχρι νὰ ἱστορηθῇ ἡ προκειμένη προσωπογραφία, κατὰ μέτωπον (ἀνφάς)  ἀπεικονίζοντο μόνον τὰ ἱερὰ πρόσωπα.
Ὁ δόγης Λεονάρδος Λορεντάν, γόνος μιᾶς ἐκ τῶν περιφανεστέρων ἀριστοκρατικῶν οἰκογενειῶν τῆς Γαληνοτάτης Δημοκρατίας τῆς Ἑνετίας,  ἐγεννήθη  εἰς τὰς 16 Νοεμβρίου 1436 καὶ ἀπεβίωσε κατέχων αὐτὸ τὸ ὕπατον ἀξίωμα ἐπὶ εἴκοσιν ἔτη, τὴν 21ην Ἰουνίου 1521.
Ἡ οἰκογένειά του, μὲ πρῶτον αὐτόν, ἔμελε νὰ παράσχῃ τῇ Γαληνοτάτῃ τρεῖς δόγας καὶ δεκάδας ἀνωτέρων ὑπαλλήλων καὶ στρατιωτικῶν, κατὰ τὰ 1100 περίπου ἔτη τῆς ἱστορίας της ὡς κράτους.
Τὸ οἰκόσημον τῶν Loredan.
 Ὁ δόγης κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 85ετοῦς ζωῆς του, ἔζησε συγκλονιστικὰς ἐμπειρίας. Εἶδε τὴν Βασιλεύουσαν νὰ πίπτῃ εἰς χείρας βαρβάρων καὶ τὸ ἄνθος τῆς ἑνετικῆς ἀριστοκρατίας νὰ σφαγιάζεται μαχόμενον εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ τελευταίου Ῥωμαίου αὐτοκράτορός της.  Εἶδεν ἀπηλπισμένους Ἕλληνας φυγάδας ζητοῦντας  δικαίαν ἐκδίκησιν τῶν δεινῶν των.  Εἶχε τὴν τιμὴν ἐκεῖνος πρῶτος νὰ ὡπλίσῃ ἑλληνικὰς χείρας κατὰ τοῦ ἀπίστου ἀγαρηνοῦ κυνός. Ἔζησε τοὺς δύο καταστρεπτικοὺς Ἑνετοτουρκικοὺς Πολέμους, οἱ ὁποῖοι ἐστέρησαν τὴν Δημοκρατίαν ἀπὸ πολλὰς κτήσεις της.
Ἀκόμη ἔζησε καὶ συμμετέσχε εἰς τὰς φοβερὰς ἐνδοχριστιανικὰς συρράξεις τοῦ Πολέμου τῆς Ἑνώσεως τοῦ Καμπραί, ὅταν ἡ Ἑνετία προδομένη ἀπὸ τὸν Γενουήσιον Πάπαν Ἰούλιον τὸν  β΄, γνωστὸν καὶ ὡς «Πάπαν Πολεμιστήν», εὑρέθη μαχομένη πέραν τῶν παραδοσιακῶν της ἐχθρῶν Τούρκων καὶ κατὰ τῆς Ἁγίας Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (Γερμανίας), τοῦ βασιλείου τῆς Ἀραγῶνος, τῆς Γαλλίας καὶ πολλῶν ἰταλικῶν πόλεων.
Σημειωτέον ὅτι, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς μεγάλης αὐτῆς περιπετείας, ἡ ὁποία παρολίγον νὰ τερματίσῃ τὴν ἔνδοξον πορείαν τῆς Ἑνετίας, ὁ παπικὸς ἀφορισμὸς ἐναντίον ὅλων τῶν Ἑνετῶν (!), ἐστέρησε πᾶν χριστιανικὸν θρησκευτικὸν δικαίωμα τῶν πολιτῶν της.
Ὁ σπουδαῖος δόγης ἀντιμετώπισεν ἀξιοπρεπῶς τὰς προκλήσεις, ἀξιοποιήσας κάθε μέσον τὸ ὁποῖον ἡ ἀστείρευτος φαντασία του καὶ ἡ ὀξυδέρκειά του ἐνέπνευσαν.
Στρατιωτικῶς, ἀντιμετώπισε τὸ πάντοτε ἰσχυρὸν πρόβλημα τῆς λειψανδρίας, μισθώσας εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς Γαληνοτάτης τὰ πολεμοχαρῆ ὑπολείμματα τῆς Ῥωμαϊκῆς (βυζαντινῆς) Αὐτοκρατορίας, τοὺς τρομεροὺς Ἕλληνας, Ἀρβανίτας καὶ Κροάτας stradioti, οἱ ὁποῖοι κατ᾿ ἐπανάληψιν κατετρόπωσαν τοὺς Ἱσπανούς, Ἑλβετούς, Γερμανούς, Γάλλους κλπ. ἀντιπάλους των.
Ἐμπροσθόφυλον τῶν ἀπομνημονευμάτων τοῦ τρανοῦ 
Ναυπλιέως «Stradioti» Μανώλη Μπλέσση.Ἡ πορεία τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων, ὡς ἀνεμένετο ὑπῆρξε καταστροφική.
Ὁλίγαι νίκαι καὶ πολλαὶ ἧτται. Ἀποκορύφωσις ἡ ἀπώλεια τῆς Παδούης, τοῦ ἰσχυροτέρου χερσαίου προπυργίου τῆς Δημοκρατίας.
Τότε ἐμφανίζεται ὁ μέγας διπλωμάτης Λορεδάν!
Μὲ εἰλικρινὴ λόγον πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Δήμου, τὸ «Ἀρέγκο», σὰν ἄλλος Σόλων, ἐξορκίζει τοὺς πολίτας εἰς τελειωτικὸν ἀγῶνα ζωῆς ἢ θανάτου. Ἡ Πάδουα ἀνακτᾶται. Παρασκηνιακῶς ἐπιτυγχάνει τὸ θαῦμα. Συμπράττει πρὸς τὸν Πάπαν, ὁ ὁποῖος τώρα ἔχει στραφεῖ κατὰ τῶν Γάλλων καὶ κερδίζει μίαν ἀνάσαν. Οἱ Ἑνετοὶ δὲν εἶναι πλέον ἀπομονωμένοι. Κυρίως δύνανται νὰ θάπτουν πάλιν τοὺς νεκροὺς των ...χριστιανικῶς!
Ὅμως τὸ μίσος τοῦ Πάπα εἶναι ἀτέρμον. Ἐγκαίρως ὁ Λορεδὰν διὰ ἐκπληκτικῶν δολοπλοκιῶν, κατασκοπείας, ἐρωτικῶν δολωμάτων, χρηματισμῶν, ὑφαρπάζει τὴν Γαλλίαν τοῦ Λουδοβίκου τοῦ ιβ΄, ἐκ τοῦ Συνασπισμοῦ καὶ τὴν στρέφει κατὰ τῶν ἀντιπάλων του. Ὁ Πάπας αἰφνιδιάζεται.
Ἡ Ἑνετία ἀνακτᾶ καὶ πάλιν ὅ,τι εἶχεν ἀπολέσει. Τὸ πλέον δὲ ἐντυπωσιακόν! Ὁ Πάπας ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλῃ πρὸς τὴν ...οἰκογένειαν Λορεδάν, τὸ πρωτοφανὲς διὰ τὴν ἐποχὴν (καὶ σήμερον ἀκόμη) ποσόν, τῶν 500.000 δουκάτων!
Ὁ γηραιὸς δόγης ἔχει νικήσει, δύναται δὲ νὰ παραδώσῃ μαζὶ μὲ τὸ ὑπέροχον πνεῦμα του πρὸς τὸν Κύριον τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός καὶ εἰς τὸν διάδοχόν του Ἀντώνιον Γριμάνην ἕν ἰσχυρὸν κράτος, μίαν αὐτοκρατορίαν, ἀξίαν νὰ συνεχίσῃ τὴν σχεδὸν μοναχικὴν ἀγωνιστικὴν πορείαν της, κατὰ τοῦ προαιωνίου ἐχθροῦ της, τοῦ ἀπίστου Ὀθωμανοῦ.
Εἰς τὸ πορτραῖτον τοῦ Μπελλίνι (ἐκλατινισμένως φέρεται ὡς Ioannes Bellinus εἰς τὴν «καρτολίναν» του), ὁ δόγης εἰκονίζεται ἁγαλματώδης καὶ πλήρως στυλιζαρισμένος.
Μέσα ἀπὸ τὴν δύσκαμπτον, ἀτσαλάκωτον, ὁλοσηρικὴν, λευκὴν μπροκάρ βέσταν του μὲ τὰ περίτεχνα κομβία, ξεπροβάλλει ἡ μορφὴ του.
Μόνον πρόσωπον. Πρόσωπον «γαληνότατον», ἀτάραχον. Ὄχι ἡ ἀταραξία τοῦ ἀνοήτου, τοῦ μπονόμ. Ἡ ἀταραξία τοῦ κυβερνήτου.
Τὸ βλέμμα του διαπερᾶ τὸ ἄπειρον. Δύο ἀποκλίνοντες ὁπτικοὶ ἄξονες διαπορεύονται εἰς ἀνυπολόγιστον βάθος. Τὸ ἀριστερὸν τοῦ προσώπου του ἔχει μίαν αἴσθησιν πικροῦ χιοῦμορ, μίαν μειλιχιότητα συγκεκρατημένης εὐθυμίας, μιᾶς στωικότητος ἐπίσης.
Τὸ δεξιὸν εἶναι αὐστηρόν. Τὸ στόμα εἶναι δύσκολον νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς μειδιάζον. Μᾶλλον ἀποπνέει ἐκείνην τὴν δυσοίωνον ῥωμαϊκὴν ἔκφρασιν τῶν γλυπτῶν τῆς αὐτοκρατορικῆς περιόδου τοῦ Αὐγούστου, τὴν ἔλξιν τῶν μυῶν ὑπὸ τὴν ῥῖνα κατὰ τρόπον δεικνύοντα ἀνάμεικτα συναισθήματα καρτερίας, ἀποδοκιμασίας καὶ συγκρατήσεως τῶν ἀκαίρων λόγων.
Οἱ ῥώθωνες διεσταλμένοι ὡς νὰ ὀσμίζωνται διαρκῶς. Ὁσμίζονται ὄχι μόνον τὰ πανάκριβα ἑνετικὰ ἀρώματα. Ὀσμίζονται τὴν δυσωδίαν τῶν καναλιῶν. Τὰς ἡρωικὰς ὀσμὰς τῆς πυρίτιδος, τῶν ἱδρωμένων ἵππων, τῶν ἱδρωμένων κατεργάρηδων τῆς γαλέρας, ἀλλὰ καὶ τὴν φρικώδη ὀσμὴν τοῦ πικραμυγδάλου, δηλαδὴ τῶν περιφήμων ἑνετικῶν κυανυούχων τοξικῶν παρασκευασμάτων, τοῦ σουμπλιμέ, τοῦ βιτριολίου, τοῦ κριεζότου...
Τὰ φρύδια ἀνύπαρκτα, ἐξυρισμένα κατὰ τὰ εἰωθότα, ἐντείνουν περαιτέρω τὴν ἀγαλματώδη παρουσίαν τοῦ προσώπου καὶ ἀφαιροῦν κάθε δυνατότητα ἀποτυπώσεως περισσοτέρων ψυχογραφικῶν στοιχείων τοῦ δόγη.
«Ὡς ἐκεῖ» μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ τὸν προσεγγίσωμε. Μετὰ ἂς ὑποτεθῇ ὅ,τι θέλομε.
Ἂς προσπαθήσωμε νὰ ἀποκρυπτογραφήσωμε τὰς πέντε διαμήκεις ῥυτίδας τοῦ μετώπου του. Ἂς φιλοσοφήσωμε καὶ  ὁλίγον ἐπὶ τῆς ἕκτης, ἀριστερᾶς ἐποφθαλμίου ῥυτίδος, γνωστῆς καὶ ὡς ῥυτίδος τῆς ὑπεροψίας (ἂν ὄχι τῆς ὑπεροχῆς)!
Τὸ ὑπέροχον μέτωπον τοῦ δυναμικοῦ γέροντος, τελειώνει μέσα εἰς ἕνα λινὸν κεφαλόδεσμον, προστατευτικὸν τοῦ -προφανῶς ἐξυρισμένου- κρανίου του, διὰ νὰ μὴν πληγώνεται ἐκ τοῦ βαρέος «κορνέτου», τοῦ χαρακτηριστικοῦ δογικοῦ σκούφου.
Τὰ ὦτα του δὲν θὰ τὰ μάθωμε ποτέ. Κρυμμένα, διὰ νὰ μὴν ἀκούουν ἄραγε τὰς ματαίας φυσικὰς φωνάς; Φωνὰς πληγωμένων πολεμιστῶν; Ἀπειλητικὰς φωνὰς βαρβάρων τουρκικῶν φθόγγων; Ἐκλεπτυσμένας ὑπούλους φωνὰς φερεφώνων κληρικῶν καὶ  τραγουδιστικῆς δολιότητος Γάλλων διπλωματῶν; Τὶς οἶδε;
Ἀντ᾿  αὐτῶν θὰ ἀρκεσθῶμεν εἰς τὰς δύο ἐλευθέρως πιπτούσας ἑκατέρωθεν τοῦ προσώπου «ἀκοάς»- δάνεια ἐκ τῆς ῥωμαϊκῆς (βυζαντινῆς) εἰκονογραφίας.
Ὅπου  «ἀκοαὶ» λέγονται τὰ κορδόνια ἢ ψελλία ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα συμβολίζουν ὄχι τὴν φυσικὴν ἀκοήν, ἀλλὰ τὴν πνευματικήν, ἐκείνην τῶν ἀγγέλων. Δι᾿ αὐτῆς ἀκούουν τὰς ἐσωτέρας ἐκείνας φωνὰς τῶν ἀνθρώπων, ὅταν χάριν τοῦ Ὑψίστου «ἐτάζουν νεφροὺς καὶ καρδίαν»...

Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Sun, moon, and stars are dark to me!

Λίγες μέρες πρὸ τῆς ἐπετείου τῆς 19ης Ἀπριλίου 1824.


Ἡ παράπλευρος ἐλαιογραφία ἀποτελεῖ ἐξιδανικευμένην ἐκδοχὴν τοῦ ἡρωικοῦ θανάτου...
Σὲ μίαν ὑγρὴ καλύβα τοῦ Μεσολογγιοῦ, ὁ μεγάλος Ἕλλην, Λόρδος Γεώργιος, Γόρδων, Νόελ, 6ος βαρῶνος Βύρων, ποιητής, ὁραματιστὴς καὶ πολεμιστὴς τοῦ Δικαίου καὶ τῆς Ἐλευθερίας, ὁ βρετανικῆς καταγωγῆς , σβύνει νικημένος ἀπὸ τὶς κακουχίες καὶ τὴν φυματίωση, ἀφήνοντας ὀρφανοὺς τοὺς Ἕλληνές του.
Λίγοι ἴσως ἔχουν ἀντιληφθεῖ τὸ μεγάλο βάρος ποὺ ἔπεσε στὴν πλάστιγγα τοῦ Ἀγῶνος, ὅταν ὁ Βύρων ἀφίχθη στὴν Ἑλλάδα, ξαναζωντανεύοντας τὸν παγκόσμιον φιλελληνισμόν, ὁ ὁποῖος εἶχε ψυχοραγήσει στὴν Μάχην τοῦ Πέτα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀθλιότητα τοῦ ἐμφυλίου πολέμου.


Ἂς τιμήσωμε τὴν μνήμην του μὲ ἕνα ἀπὸ τοὺς συγκλονιστικωτέρους ἰάμβους τῆς γενετείρας του Βρετανίας. Ἂς σιγοψιθυρίσωμε μαζὶ μὲ τὸν λαβωμένο, τυφλὸ "Σαμψὼν" τοῦ Γεωργίου Φρειδερίκου Χαῖνδελ, ἀπ᾿ τὴν πρώτην πράξιν τοῦ ὁμωνύμου ὀρατορίου, τὸ περίφημον "Total eclipse", ἀκούοντάς το συγχρόνως μὲ τὴν φωνὴν τοῦ ἀξεχάστου καὶ ὑπερόχου "ἡρωικοῦ" τενόρου Γιὰν Πήρς (Jan Peerce).
...Total eclipse! No sun, no moon!
All dark amidst the blaze of noon!
Oh, glorious light! No cheering ray
To glad my eyes with welcome day!
Why thus depriv’d Thy prime decree?
Sun, moon, and stars are dark to me!...
https://www.youtube.com/watch?v=VtOeaJ-XGTw

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Γιὰ ὅ,τι στὴ ζωὴ μας μένει ἀτέλειωτο...

                                   Οὗγος φὸν Χόφφμανσταλ 
Hugo von Hoffmanstahl (1874-1929)
Στὴν Χ.

Die Beiden (1896)
Sie trug den Becher in der Hand
— Ihr Kinn und Mund glich seinem Rand —,
So leicht und sicher war ihr Gang,
Kein Tropfen aus dem Becher sprang.

So leicht und fest war seine Hand:
Er ritt auf einem jungen Pferde,
Und mit nachlässiger Gebärde
Erzwang er, daß es zitternd stand.

Jedoch, wenn er aus ihrer Hand
Den leichten Becher nehmen sollte,
So war es beiden allzuschwer;
Denn beide bebten sie so sehr,
Daß keine Hand die andre fand
Und dunkler Wein am Boden rollt.

Ξεδιάντροπη Φρεάντλους Ἀπόδοσις. ἱ Δύο".
ΕΚΕΙΝΗ
Τὸ κρύσταλλο στὸ χέρι της κρατοῦσε
Κι᾿ εἶχε λαιμὸ καὶ στόμα στοῦ κρυστάλλου τὴ μορφή.
Μὲ βῆμ᾿ ἀνάλαφρο καὶ στέριο πρὸς ἐκεῖνον προχωροῦσε,
Χωρὶς μιὰ στάλα κάτω νὰ χυθῇ.

 ΕΚΕΙΝΟΣ
Μὲ χέρι ἀνάλαφρο συνάμα καὶ γερό,
Καβάλα ἐρχόταν σ᾿ ἄτι νεαρό.
Ποὺ ἥρεμα τὄκαμε γιὰ λίγο νὰ σταθῇ,
μπροστὰ στὴ νιὰ, τρεμάμενο, θαρρῶ.

Η ...ΣΠΟΝΔΗ
Σὰν ἅπλωσε ἀπ᾿ τὸ χέρι της τὸ κρύσταλλο νὰ πάρῃ,
Καὶ στῶν δυονῶν πόσο βαρὺ τὸ χέρι τους ἐφάνη!
Κι᾿ οἱ δυὸ τους νοιώθωντας μιὰ ῥίγη περισσή,
Τὰ χέρια τους νὰ σμίξουνε ἀδύνατον ἐστάθη.
Καὶ τὸ ᾿ματόχρωμο κρασί,
Στὸ χῶμα πέφτοντας, ἄδικα ἐχάθη.

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011

Τὸ μπρούτζινον στέμμα.

Πρ λίγων τν γένετο ν τ θνικ Πινακοθήκ, κθεσις π τν τίτλον «θήνα-Μόναχο». ντς προθήκης ξετέθησαν τ κοσμήματα το στέμματος το ειμνήστου βασιλέως θωνος. Παρετήρησα τότε τι ατ σαν ξ ἐπιχρυσωθέντος ρειχάλκου (μπρούντζου), μάλιστα τόσον τ στέμμα, σον κα τ σκπτρον φερον κα τινα στοιχεα ξειδώσεως...
20-12-1959. Μετ 107 τη, Γερμανο διπλωμάται, παραδίδουν τελετουργικς,ες τν βασιλέα Παλον, τ Στέμμα, τ Σκπτρον κα τ Ξφος το θωνος

Πολς κατ καιρος λόγος γίνεται περ τς περιφήμου «λληνικότητος», διαφόρων προσωπικοτήτων, μπλακεισν ετε πολιτικς ετε πολιτειακς ες τν στορίαν το τόπου μας. 
Τώρα βεβαίως, δι τς πεκτάσεως κα ποδόσεως τς «τιμς» το θαγενος π το συγχρόνου Καρακάλλα τς πατρίδος μας, ες πάντα προστυχόντα κάτοικον ατς, λα τατα καθίστανται περιττά...
(ΣΗΜ.:
ατοκράτωρ Καρακάλλας το κενος ποος, προκειμένου ν καλύψ τὰς σπατάλους ἀνάγκας του, πεξέτεινε τν πόδοσιν τς διότητος το ωμαίου πολίτου καθ᾿ πασαν τν πικράτειαν, στε ν δρέψ φόρους).
είμνηστος βασιλες θων λοιπν δν το «γνήσιος λλην», το Βαυαρός. ρθόν!
Ἀλλὰ καὶ ὁ τελευταος κα ρωικς βασιλες τς λληνορωμαϊκς ατοκρατορίας, Κωνσταντνος Δραγάσις Παλαιολόγος, κ μητρς το Σέρβος. Παρ τ πλευρ του τότε γωνίσθησαν πρ πατρίδος ο μ λληνες ωάννης ουστινιάνης κα Νικόλαος Βάρβαρος, Γενουήσιος κα νετς ντιστοίχως. 

Ο πλεστοι «λληνες» εγενες τς Βασιλευούσης τότε, ς κα ο «γνήσιοι» λληνες πόγονοί των σήμερον, σχολοντο κυρίως π το θέματος τς κπορεύσεως το γίου Πνεύματος...
πρτος κυβερνήτης τς λλάδος, ωάννης ντωναμαρία Καποδίστριας, γεννήθη νετς πήκοος κα το κ πατρς, κροατικς καταγωγς.
ποιητς το θνικο μας (κόμη) μνου το ξ πωτάτης καταγωγς κ Σαλέρνου τς ταλίας.
«ἐθνάρχης» λευθέριος Βενιζέλος γεννήθη θωμανος πήκοος, πιθανς δ νετικς καταγωγς. «θνάρχης» Κωνσταντνος Καραμανλς sr. γεννήθη θωμανος πήκοος.
μέγας λαϊκς γέτης νδρέας Γ. Παπανδρέου, το κ μητρς πόγονος Πολωνολιθουανοῦ εγενος, το Σιγισμούνδου Μινέικο.
πρτος συνοπτικς στορικς μας, Κωνσταντνος Παπαρρηγόπουλος γεννήθη θωμανος πήκοος. πατρ του σφάγη ν Κωνσταντινουπόλει κατ τ γεγονότα το 1821.
διος περ τ 1844 ζν κα ργαζόμενος πλέον ν λλάδι, πελύθη κ τς θέσεώς του ...ς τερόχθων, δι το παισχύντου νόμου τς τότε ναθεωρητικς βουλς, ποος χώριζε τος κατοίκους τς λλάδος ες γνησίους λληνας κα ες τερόχθονας. (σχέτως ν ο πλεστοι, ς ο πρόγονοί μου δραοι, «γνήσιοι λληνες» ...λβανοφώνουν).
Βαυαρς θων φέρων φουστανέλλαν κα τουζλούκια μετ τς λδεμβουργιανς συζύγου του φερούσης κουλουριώτικην νδυμασίαν, διώχθη π «γνησίων» λλήνων πολιτικν, φερόντων μίψηλον πλον κ Λονδίνου κα γαλλικς εδιγότας. Κάτι παρόμοιον συνέβη κα ες τν διαπρεπέστερον ποιητν το 19ου αἰῶνος τν λόρδον Γεώργιον Βύρωνα, ποος ἀπέθανε κακῆν κακῶς ν Μεσολογγί φέρων σουλιωτικν νδυμασίαν, καθυβριζόμενος π πολλν ς κίναιδος κα πράκτωρ τν Βρετανν...
Κα
ξώσθη πένταρος θων, κομίσας ν λλάδι ὀχετὸν βαυαρικοῦ χρυσοῦ.  μέσ το πατρς του περιθάλψας, σπουδάσας κα ποκαταστήσας κατοντάδας πτωχν λληνοπαίδων. Σύμπασα σχεδν θνικ μας Σχολ τς Ζωγραφικς κα τς Γλυπτικς, νδρώθη ν Μονάχ. Βρυζάκης, Λύτρας, ακωβίδης, Βολανάκης, Γύζης, σπούδασαν κα λαμψαν δι τν χρημάτων το Βαυαρο βασιλέως.

ν πτωχεί ξόριστος θων, ζη ν Βαυαρί, σιτιζόμενος δι μηνιαίου μβάσματος το βασιλέως δελφο του Μαξιμιλιανο, κατώτερον το μισθο νς Βαυαρο πουργο. καμεν μως οκονομίας! Τν πεσκέφθη, ὁλίγον πρὸ τοῦ θανάτου του,  πρέσβυς μας αγκαβς κα τν νημέρωσε περ τν δραματικν ξελίξεων τς «Μεγάλης Κρητικς παναστάσεως» (1866).
1865. Ἡ τελευταία φωτογραφία.  Ἐξόριστος καὶ (ὄχι μόνον ἐνδυματολογικῶς) ἀμετανόητος.

«
φαίνετο ρρωστος», σημειώνει διπλωμάτης, «τρεμεν λίγον, κ τς μφανος σθενείας, μήπως ἐκ τς συγκινήσεως δι τ γεγονότα πο το φηγούμην; Διὰ τὸ Ἀρκάδι, τοὺς καταδρομεῖς μας. Συντόμως λύθη πορία μου. Μ δάκρυα μεγαλειότατος ξήγαγε π να χαρτοφύλακα μίαν πιταγήν. Σημειώσας τ ποσόν ...., πέγραψεν.
ν χω λλα χρήματα πιά. Ν τ δώσς στν δελφν μας τν Γεώργιον
(νν. τν νέον βασιλέα τς λλάδος). Δι τν Κρήτην μας»...
Κατόπιν το
ζήτησε τοτο ν μν ποκαλυφθ πρ τς λυτρώσεως τς Κρήτης, δι ν μ δημιουργηθον προβλήματα ες τν Γεώργιον.
θων δν πώλεσε τν θρόνον του πειδ δν εχε διάδοχον. Οτε πειδ δν τν γάπα λαός. θρόνος του εχεν δη χαθε δέκα περίπου τη πρ τς κθρονίσεώς του, τε υοθέτησε ς πίσημον πολιτικν του τν «Μεγάλην δέαν», τν ποίαν π πλο ητορικο πυροτεχνήματος το Κωλέττη, μετεσχημάτισεν ες πίσημον πολιτικήν. Μίαν πολιτικν ποία μελε ν ταφ τελικς μετ το πλέον τραγικο κα λαοφιλος βασιλέως το 20ου αἰῶνος, το Κωνσταντίνου το α΄. πόλεσε τν θρόνον συναπολέσας τν «κτίμησιν» τν γγλων, ο ποοι εχον τν παίτησιν οτος ν πολιτεύηται ς «Βασιλες τς λλάδος», ν διος θεώρει αυτν «Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων».
ς «Βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων» πραγματοποίησε κενον τ συγκλονιστικν ταξίδιόν του ες τν Σμύρνην http://www.kryphoscholio.com/istoria/kingottosmyrna.html δι το ποίου τόσον νεψύχωσε τος σκιαγμένους κόμη τς μεγάλης σφαγς το 1821 ὁμογενεῖς μας. Δι᾿ ατν τν σφαγν οδες μιλ, διότι τότε δν εχομεν «συνωστισμούς» πως τ 1922.
Ο
βασιλες τς λλάδος σαν «ξένοι», μάλιστα κατ γνωστν κφρασιν τν «προοδευτικν», «ξενόφερτοι».
Βεβαίως ε
ναι σχετικς δύσκολον ν νακαλύψς θαγεν βασιλέα ες οονδήποτε ερωπαϊκν κράτος. θαγενες μονάρχαι νδημον κυρίως ες χώρας τν ...λλων πείρων.
μως ΠΟΤΕ Ἕλλην βασιλεύς, προκειμένου ν περισώσ τν θρόνον του δν στρεψε τ πλα κατ το λαο του, κόμη κα ταν λας ατς τν γάπα κα τν θελεν, λλ δν τν θελον κενοι –ξένοι κα θαγενες- ο ποοι χουν τ δικ των σχέδια.
φυγεν μαχητ θων τ 1862. Παρητήθη Κωνσταντνος Στρατηλάτης το 12-13, ταν ἐπεκράτησε τὸ ξενοκίνητον πραξικόπημα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τ γγλογαλλικ πυροβόλα στόχευσαν τς θήνας τ 1916.
φυγεν Κωνσταντνος β΄, ταν οἱ ἐπίορκοι ἡγέται τοῦ στρατοῦ μας ἠρνήθησαν νὰ τὸν ὑπακούσουν καὶ  ν κινηθον κατ τν παρανόμων το 1967.
Κανε
ς τους δν πέστρεψε χωρς τν θέλησιν το λαο, νευ δημοψηφίσματος. νς θεσμο τν ποον ο σύγχρονοι «προοδευτικο» «δημοκράται» τρέμουν ς διάβολος τ λιβάνι....
ν θλίψει σκέπτομαι συχνς, σχάτως δ συχνότερον, πόσα π τ πλέον σιχαμερ νομοθετήματα τν τν τς λεεινς Τρίτης λληνικς Δημοκρατίας, ν ντ ν εχον πογραφ παρ διαφόρων «Προέδρων» της, εχον σταλε ες τ γραφεον νς βασιλέως, κατ πόσον πογραφ ατη θ τίθετο... ποθετικ ρωτήματα θ μο πῆτε. Να, ποθετικά, λλ... πάρχει μέγα κα τραγικν «λλά»!
βασιλες «γνήσιος» μ λλην, δν νδιαφέρεται δι τν πανεκλογν του, οτε παύει ν λέγεται κα ν εναι βασιλεύς, ,τι κα ν συμβ.
βασιλες δν περιμένει ν δοξασθ π τν κομμάτων κα δι τν κομμάτων.
Μπορε
κάποιοι ν τν βλέπουν πλς ς χρυσοστόλιστον παγώνι, λλ τ πράγματα δν εναι τόσον πλ.
κατομμύρια πολιτν, ν μέσ προβεβλημένων κα κρατούντων πόρνων κα πορνν, κιναίδων κα πατεώνων, καραγκιόζηδων κα κανάγηδων, χουν νάγκην νς νθρωπίνου προτύπου προσωπικς κα οκογενειακς ζως.
Συνήθως ε
ναι ατο πο π τν «προοδευτικν», «πνευματικῶν», «ἐπωνύμων» συμπολιτν (;) μας, ποκαλονται «ἀνθρωπάκια». Δηλαδ κενοι πο πληρώνουν φόρους, πο μ καμάρι πνε στν ρκωμοσίαν το υο τους ες τν Τρίπολιν, ποὺ δακρύζουν ὅταν περνᾶ ἡ σημαῖα, πο ν γίν πόλεμος, πετοῦν τὸ διαβατήριόν τους στὰ σκουπίδια!
Τ
᾿ «ἀνθρωπάκια» ατά, χι ο «ἄλλοι», χουν χρείαν νς τελευταίου «φίλτρου» ξιοπρεπείας κα θνικο συμφέροντος. Κάποιου πο θ ρνηθ αφνης ν πογράψ κάποιον κατάπτυστον γγραφον δι το ποίου κάποιος σύγχρονος «Καρακάλλας» δύναται ν μετατρέψ τν λλάδα ε
ς ...«τέως Ἑλλάδα»!