Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

18η Ἀπριλίου 727. Ἡ πρώτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ἐπανάστασις...

Ἑλληνικαὶ Νίκαι καὶ Ἧτται.
Εἰκονομαχία ἢ, μία διαφορετικὴ προσέγγισις μιᾶς θρησκευτικῆς ἐπετείου.

...οἳ καὶ προσπελάσαντες τῇ βασιλίδι πόλει ιη΄ τοῦ Ἀπριλλίου μηνὸς τῆς ι΄ ἰνδικτιῶνος ἡττῶνται συμβαλόντες τοῖς Βυζαντίοις, ἐμπρησθέντων αὐτῶν τῶν νηῶν τῷ σκευαστῷ πυρί. καὶ οἱ μὲν βυθίζονται περὶ τὸν λάκκον, ἐν οἷς καὶ Ἀγαλλιανὸς ἔνοπλον ἑαυτὸν ἐπόντωσεν, οἱ δὲ ζῶντες τῷ κρατοῦντι προσρύονται. καὶ ἀποτέμνονται τὰς κεφαλὰς Κοσμᾶς τε καὶ Στέφανος, αὔξει δὲ τῇ κακίᾳ Λέων ὁ δυσσεβὴς καὶ οἱ τούτου σύμφρονες τὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας διωγμὸν ἐπιτείνοντες. (405).
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΩΝ ΦΚΗʹ ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ· ΤΟΥΤ' ΕΣΤΙΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΨΟΖʹ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΩΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΔΕ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΣΤΚΑʹ.

Εἰς τὴν Ἱστορίαν του ὁ Κωνσταντῖνος Παπαρηγόπουλος καὶ ἐν τοῖς κεφαλαίοις τοῖς σχετικοῖς πρὸς τὴν Ἑλληνορωμαϊκὴν (κατὰ τοὺς Δυτικοὺς Βυζαντινὴν) Αὐτοκρατορίαν, ἀφιερώνει μέγα μέρος καὶ πολλὰ κεφάλαια εἰς τὴν κατὰ τὸν η΄ μ.Χ. αἰῶνα ἐπιχειρηθεῖσαν πολυσχιδὴ μεταρρύθμισιν τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος γ΄ τοῦ Ἰσαύρου καὶ τῶν λεγομένων εἰκονομάχων ἐπιγόνων του.
Ὁ ἱστορικὸς μας, πρέπει νὰ τοῦ ἀναγνωρισθῇ, κατέβαλε μίαν δύσκολον καὶ σκληρὰν προσπάθειαν συγγράψας τὸ κολοσσιαῖον τοῦτο ἔργον, τὸ ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς ἱστορικῶς καταγεγραμμένης ἐμφανίσεως τοῦ ἔθνους μας, περατούμενον δὲ ὁμοῦ μετὰ τοῦ αἰσίου πέρατος τῆς Ἐθνεγερσίας.
Ἴσως ἂν ὁ ἀγαθοδαίμων Ἰάκωβος Φίλιππος Φαλμεράυερ δὲν εἶχεν ἀποφασίσῃ νὰ στηρίξῃ τὴν διδακτορικὴν διατριβὴν του ἐπὶ τῆς προσπαθείας τῆς καταδείξεως, ἂν ὄχι ἀποδείξεως, τοῦ φυλετικοῦ ἀφανισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους[1], ἔρευναι καὶ μελέται τῶν μεγάλων ἀνορθωτῶν τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, εἴτε νὰ μὴν εἶχον ποτὲ γίνῃ, εἴτε νὰ εἶχον ἐπικινδύνως καθυστερήσῃ.
Οὕτω, ἐκ τοῦ ἀρνητικοῦ τούτου γεγονότος, τοῦ συγκλονίσαντος τὰς εὐαισθήτους –τότε- ἑλληνικὰς ψυχάς, προέκυψαν τὰ περίφημα ἔργα τῶν μεγάλων μεσαιωνοδιφῶν. Τοῦ Καρόλου Χόπφ, ὅστις ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος σπεύσας νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὸν συμπατριώτην του, τοῦ Καρόλου Κρουμβάχερ, ὅστις διὰ τῆς γλαφυρᾶς γραφίδος του διήγειρε εὐρωπαίους καὶ ἰθαγενεῖς ἐρευνητὰς καὶ τοὺς εἰσήγαγεν ἐν τῷ γοητευτικῷ κόσμῳ τοῦ καταφρονημένου μεσαιωνικοῦ ἑλληνισμοῦ. Παρ᾿ αὐτοῖς καὶ σὺν αὐτοῖς ἐτάχθησαν οἱ ἡμέτεροι, Κωνσταντῖνος Σάθας, τὸ ἱερὸν τέρας τῆς ἱστορικῆς ἐρεύνης, ὁ χαλκέντερος καταγραφεὺς ὑπερεξήκοντα ἑλληνικῶν ἐξεγέρσεων τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ τῆς ὀθωμανικῆς πανώλους, ὁ βαθυστόχαστος καὶ μεγαλοϊδεάτης παιδαγωγὸς τοῦ Στρατηλάτου βασιλέως μας Κωνσταντίνου τοῦ ιβ΄, ὁ Σπυρίδων Λάμπρος.
Οὗτοι ὅλοι συνεπικουρούμενοι ὑπὸ πλειάδος ἰθαγενῶν καὶ μὴ πυριπνόων ἐρευνητῶν, ὡς ὁ Γουλλιέλμος Μίλερ[2], ὁ Ζακυθηνός, ὁ Κουκουλές, ἀνέλαβον τὸ βαρὺ καθῆκον, εἰς μίαν ἐποχὴν καθ᾿ ἣν οἱ λάτρεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐφρόνουν ὅτι οὗτος ἐτελεύτησεν ἐν τῇ μάχῃ τῆς Πύδνης -ἵνα μὴ συνταχθῶμεν πρὸς ἐκείνους οἵτινες ἐπέλεγον ὡς νεκρόσημον αὐτοῦ τὴν μάχην τῆς Χαιρωνείας...-, οὗτοι λοιπὸν ἀνέλαβον νὰ καταδείξουν τὴν συνέχειαν αὐτοῦ καὶ κυρίως τὴν ἀενάως ἀνανεουμένην του αἴγλην.
Ἂν ὁ Χόπφ, ὡς προείπωμεν ἀνέλαβε τὴν ἱερὰν ὑποχρέωσιν τῆς ἐκπονήσεως μιᾶς συντόμου ὅσον καὶ τεκμηριωμένης ἀπαντήσεως πρὸς τὸν Φαλμεράυερ, ἐκεῖνος ὅστις ἐρρίφθη κυριολεκτικῶς εἰς τὴν μάχην τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἦτο ὁ Κωνσταντῖνος Παπαρηγόπουλος.
Οὗτος, ἂν καὶ γνωσιολογικῶς ἀρκούντως κατάλληλος, δὲν ἔστρεψε τὰς προσπαθείας του μόνον πρὸς τὴν μεσαιωνικὴν περίοδον, διότι ὡς πανέξυπνος Κωνσταντινουπολίτης, ἀντελήφθη ὅτι ἡ καλυτέρα ἀπάντησις ἔπρεπε νὰ διαλαμβάνῃ μίαν ἐμπεριστατωμένην καὶ γραμμικὴν ἐξιστόρησιν τοῦ ἑλληνικοῦ φαινομένου ἀπὸ τὸ λυκαυγὲς τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέχρι τότε. Σκοπὸς τῆς ἐξιστορήσεως ταύτης δὲν ἦτο μία «ἐμπεριστατωμένη», κατὰ τὴν τυπικὴν μορφὴν (ὑπομνηματισμός, ὑποσημειώσεις, βιβλιογραφία κλπ.)[3], παράθεσις στοιχείων, ἀλλὰ μία σύνοψις ἔργων, προσώπων καὶ ἰδεῶν, δυναμένη νὰ καταδείξῃ τὸ ποθούμενον, ἤτοι τὴν πολυπόθητον καὶ ἀμφισβητουμένην συνέχειαν.
Ὑπὲρ πᾶν ἄλλον ὁ Κ.Π. ἀπηυθύνθη διὰ τοῦ ἔργου του πρὸς τὴν ἐγχώριον κοινότητα τῶν πεπαιδευμένων καὶ πρὸς τὴν ἑλληνικὴν νεολαίαν, ἐπὶ σκοπῷ νὰ θωρακίσῃ ἰδεολογικῶς τὸ ἔθνος ἐκ τῶν ἔνδον.
Οὕτω ἠ Ἱστορία του παρουσιάζει ὅλα ἐκεῖνα τὰ προαναφερθέντα «ἐπιστημονικὰ πάθη», συχνάκις δὲ παρασύρεται εἰς βιαστικὰς ἀποτιμήσεις, ἐλκόμενος καὶ ἐκ καθιερωθεισῶν πεποιθήσεων πολλῶν εὐρωπαίων μελετητῶν τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Τὸ ἔργον ἐγράφη ἐν θαυμαστῇ ταχύτητι καὶ σπουδῇ, διότι οἱ καιροὶ δὲν ἦσαν μενετοί.
Ἐνῶ ὀχετοὶ αὐστριακῶν φιορινίων καὶ ῥωσσικῶν πανσλαυϊστικῶν ῥουβλίων ἐτροφοδότουν τὸν ἀνθελληνικὸν ἀγῶνα, ἐλάχιστοι Ἕλληνες ἦσαν εἰς θέσιν προκαλούμενοι εἰς μίαν ἐπιστημονικὴν μονομαχίαν, νὰ τεκμηριώσουν ἢ ἔστω νὰ ἐκδιπλώσουν μίαν ἀδρομερῆ παράθεσιν τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας. Μία ῥηχὴ ἀρχαιοπληξία ἐδέσποζεν ὡς πρόσοψις μιᾶς βαθείας ἀμαθείας, προσομοιαζούσης πρὸς τὰ περιλάλητα ἐκεῖνα χωρία τῆς ῥωσσικῆς ὑπαίθρου, τὰ ὁποῖα ὁ δαιμόνιος Ποτέμκιν συνηρμολόγει καὶ διέλυεν ἐν μιᾷ νυκτί, κατὰ μῆκος τῆς ὁδοῦ τῶν περιοδειῶν τῆς φιλτάτης του προστάτιδος Αἰκατερίνας τῆς Μεγάλης...
Ὁ Κ.Π. ἐκκινεῖ τὴν ἐξέτασιν τῆς περιόδου τῶν Ἰσαύρων αὐτοκρατόρων, διεκτραγωδών, ὀρθῶς, τὴν κατάντιαν τῆς ἑλληνορωμαϊκῆς κοινωνίας καὶ τοῦ κράτους κατὰ τὸν 8ον μ.Χ. αἰ.. Καταγράφει ἐπαρκῶς τὰς εὐθύνας ἑνὸς ὁσημέραι διογκουμένου, ἀδιαφόρου διὰ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα καὶ δυσειδαίμονος κλήρου. Ἐκτυλίσσει γλαφυρῶς τὴν ἄνοδον καὶ τὴν σωτήριον δρᾶσιν τοῦ μεγάλου Λέοντος γ΄, τοῦ Ἰσαύρου, τὰς στρατιωτικὰς του νίκας καὶ κυρίως τὸ ἀνεπανάληπτον δυστυχῶς ἔκτοτε μεταρρυθμιστικὸν κοινωνικὸν καὶ οἰκονομικὸν του ἔργον. Ὁ περίφημος αὐτὸς αὐτοκράτωρ, ὁ ἔχων ἐν τῇ Ἱστορίᾳ μόνον τὸν Μέγαν Πέτρον ὡς μέτρον συγκρίσεως, εἴτε ἐκστρατεύσας, εἴτε διοικήσας (713-715), διέτριψεν ἀρκούντως εἰς τὰ Ἀνατολικὰ Θέματα τῆς Αὐτοκρατορίας μας, ἐλθὼν εἰς γνωριμίαν μετὰ πλήθους, ἀποκλινοντων δογματικῶς καὶ θρησκευτικῶς τάσεων, ὑπηκόων της. Ὁ Λέων πράγματι «ἐγνωρίσθη» μετὰ τῶν Μονοφυσιτῶν, τῶν Μουσουλμάνων, τῶν Παυλικιανῶν καὶ τῶν Ἑβραίων ὑπηκόων. Ὁ πολιτικὸς Λέων παρετήρησεν ὅτι τὰ πληθυσμιακὰ ταῦτα στοιχεῖα, τὰ τόσον σημαίνοντα διὰ τὰς ἀνατολικὰς ἐπαρχίας του, διέφερον σημαντικῶς ἔναντι τῶν Ἑλλήνων καὶ Ἰταλῶν ὑπηκόων τῆς τότε Ἑλλάδος, τοῦ Αἰγαίου, τῆς Ἰταλίας. Ὡς συχνότατα συμβαίνει ἐν τῇ ἱστορίᾳ, αἱ γνωσταὶ θεολογικαὶ ἔριδες ὑποκρύπτουν βαθυτέρας αἰτίας εὑρυτέρου πολιτικοκοινωνικοῦ, ἢ διὰ νὰ μὴ κακοκαρδίζωμε καὶ τοὺς μαρξιστὰς καὶ οἰκονομικοῦ περιεχομένου.
Οὔτω δυνάμεθα ἀσφαλῶς νὰ συμπεράνωμεν ὅτι ὅτε ὁ Λέων διενοήθη νὰ θέσῃ τὴν μεταρρυθμιστικὴν του ῥομφαίαν ἐν τῇ σαρκὶ τοῦ κράτους καὶ τῆς κοινωνίας, οὐδεὶς τότε ἠδύνατο νὰ τὸν μεμφθῇ ἐπειδὴ δὲν συμπεριέλαβεν εἰς τὸ ἐπιτελεῖον του καὶ κοινωνιολόγους... Οὗτοι, ἂν ὑφίσταντο, θὰ ἠδύναντο ἴσως νὰ τὸν κατατοπίσουν σχετικῶς πρὸ τῆς ἀποφάσεώς του νὰ θίξῃ τὸ ἀκανθῶθες ζήτημα τῶν εἰκόνων.
Δὲν ἀνήκει εἰς τὰς ἐπιδιώξεις τοῦ γράφοντος νὰ ἀναλύσῃ καὶ νὰ κρίνῃ θεολογικῶς τὸ θέμα, ἢ νὰ «τοποθετηθῇ» ἐπ᾿ αὐτοῦ. Τοῦτο θεωρητικῶς ἀνελύθη διὰ τῆς γραφίδος δεκάδων σοφῶν μελετητῶν, ἐκρίθη δὲ τελικῶς ὑπ᾿ αὐτοῦ τούτου τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἐν γένει στάσεώς του μέχρι σήμερον.
Πρέπει ἐπίσης νὰ σημειωθῇ τὸ ὅτι ὁ Λέων ἐνεκλωβίσθη ἐντὸς τῆς παγίας αὐτοκρατορικῆς ἀντιλήψεως, περὶ μιᾶς δογματικῆς ὁμοιομορφίας καθ᾿ ἅπασαν τὴν ἐπικράτειαν. Ἀκόμη, εἰς τὸ ἂν ἡ κατάργησις τῶν εἰκόνων (καὶ τῶν ἀγαλμάτων), ἠδύνατο νὰ ἐπαναγάγῃ ἰδεολογικῶς ὑπὸ τὰς πτερύγας τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ἀετοῦ, τοὺς ὅλον καὶ ἀπομακρυνομένους ἐκ τοῦ κορμοῦ τῆς Αὐτοκρατορίας, ἀνατολικοὺς ὑπηκόους. Ὁ Λέων ὡς συνεπὴς Ῥωμαῖος βασιλεὺς καὶ αὐτοκράτωρ, ἀνεζήτει πάντοτε τὸ πλειοψηφικὸν ῥεῦμα τῆς αὐτοκρατορίας. Ὡς ὁ ἱδρυτὴς τῆς νέας αὐτοκρατορίας, Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας, μετεκινήθη θρησκευτικῶς, ἄρα καὶ πολιτικῶς, πρὸς τὸν Χριστιανισμόν, ἐκτιμὼν ὀρθῶς τὸ πλειοψηφοῦν πληθυσμιακὸν ῥεῦμα τῶν ἐπικρατειῶν αἱ ὁποῖαι ἐπρόκειτο νὰ ἀποτελέσωσι τὸν πυρήνα τῆς αὐτοκρατορίας του, οὔτω καὶ Λέων, ἐλαυνόμενος ἐκ τῆς συνήθους ἀμεριμνησίας τῶν Ἑλληνορωμαίων βασιλέων ἔναντι τῆς ἱστορικῆς κοιτίδος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, προέκρινεν ὡς προτιμητέαν τὴν ἰδεολογικὴν προσέγγισιν τῶν ἀσιατικῶν ἐκείνων πληθυσμῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχον ἀρκούντως ἰδεολογικῶς «ἐπιμολυνθεῖ» ἐκ τῶν μουσουλμανιζουσῶν καὶ ἰουδαϊζουσῶν ἀντιλήψεων. Αἱ ἀντιλήψεις αὖται ἐσχηματοποιοῦντο καὶ ἐμβληματοποιοῦντο διὰ τῆς κυριάρχου αἰσθητικῆς ἀντιλήψεως τῆς εἰκαστικῆς ἀνεικονικότητος καὶ τῆς ἐν γένει ἀρνήσεως πάσης τιμῆς καὶ λατρείας πρὸς τὸ μορφικῶς –ἤτοι ἐξανθρωπισμένον- θεῖον. Τοῦτο ἐξεφράζετο καὶ θεωρητικῶς διὰ τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, τοῦ θεωρήματος αὐτοῦ περὶ τῆς φύσεως τοῦ Ἰ. Χριστοῦ. Οὗτοι καθ᾿ ὁλοκληρίαν ἀνατολίται, ἐθεώρουν τὸν Ἰησοῦν ὡς προκύπτῃ καὶ ἐκ τῶν κειμένων των, κάτοχον μόνον τῆς θείας φύσεως, ἡ δὲ ἀντίθετος ἄποψις (καὶ κυρίαρχος καθ᾿ ἡμᾶς), συνιστᾶ μίαν ἐπικίνδυνον διείσδυσιν τῶν περὶ τὸ θεῖον φρονημάτων τῶν Ἑλλήνων. Μία ἐπαναγωγὴ εἰς τὸ ἡρωικὸν πρότυπον, τοῦ θνήσκοντος καὶ ἀνισταμένου, ἀποθεουμένου καὶ κατηστερωμένου θεανθρώπου. Τοῦ θεανθρώπου, τοῦ τείνοντος ἐκεῖνον τὸ φοβερὸν δάκτυλον πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἐν τῇ Καπέλλα Σιξτίνα λέγων:
-Τεντώσου λίγο ἀκόμη ἄνθρωπε. Λίγο σοῦ χρειάζεται διὰ νὰ θεωθῇς καὶ σύ! Πρακτικῶς τοῦτο ἀνιχνεύεται καὶ πρωίμως, ὅτε ὁ Ἀρειανικὸς προοιμιακὸς κλάδος τοῦ μονοφυσιτισμοῦ, μοσχευθεὶς ἐν τῷ σώματι τῶν ἀγριωτάτων Γότθων, ἐπέφερε τὸσας συμφορὰς καὶ καταστροφὰς εἰς τὰ ἑλληνικὰ ἱερά.
Σκοπὸς τοῦ παρόντος ὅμως δὲν εἶναι τὸ νὰ ἀσχοληθῶμε μὲ τοὺς κατοίκους τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκρατορίας μας, οὔτε τὸ νὰ εἰκάσωμεν ἐπὶ τοῦ τὶ ἤθελε συμβῇ, ἐν ᾗ περιπτώσει ἐπετύγχανον οἱ στόχοι τῶν «Εἰκονομάχων» αὐτοκρατόρων. Πιθανὸν νὰ μὴν ἐχάνοντο αἱ ἐπικράτειαι αὖται καὶ ἡ Αὐτοκρατορία νὰ ἐκέρδιζεν ἐκ τῆς Ἱστορίας, ἐκτενεστέραν παράτασιν χρόνου ζωῆς. Μᾶλλον ὄμως θὰ ἀνεκόπτετο καὶ ὁ ἐξελληνισμὸς της, τὸ μόνον δὲ τὸ ὁποῖον θὰ εἴχομεν νὰ θαυμάζωμε σήμερον, ἐκ χιλίων ἐτῶν ἱστορίας, θὰ ἦσαν ἴσως μόνον διάφορα ὀρνιθοσκαλίσματα εἰς τοὺς τοίχους τῶν ναῶν καὶ εἰς τὰ περιθώρια τῶν ψαλτηρίων. Ποία κρητικὴ τέχνη, ποία παλαιολόγειος, ποῖος Θεοφάνης, ποῖος Πανσέληνος, ποῖος Θεοτοκόπουλος, ποῖος Μιχαὴλ Ἄγγελος, ποῖος Βελάσκεθ θὰ ὑπῆρχον; Κατήφεια καὶ θλίψις. Λουλουδάκια καὶ ὀρνιθοσκαλίσματα. Ἀκύρωσις δεκάδων αἰώνων μορφικοῦ ἑλληνογενοῦς Κάλλους καὶ ἐπαναγωγὴ εἰς τὴν Γεωμετρικὴν περίοδον τῆς τέχνης. Μὴν αὐταπατώμεθα φρονοῦντες ὅτι οἱ εἰκονομάχοι θὰ περιωρίζοντο ἐκεῖ. Θὰ ἐσώζοντο τῆς μανικῆς των δογματικῆς μήπως καὶ τὰ ἐναπομείναντα κείμενα τοῦ ἑλληνισμοῦ; Θὰ ἐξεπήδων ποτὲ ἐκ τῶν σπλάχνων ἐκείνων οἵτινες -ἀληθῶς- ἄλλοτε ἐβδελύχθησαν τὸν ἕλληνα λόγον, οἱ λαμπροὶ ἑλληνολάτραι καὶ ἀνορθωταὶ ἐπίγονοι; Ὁ ὁμηριστὴς Εὐστάθιος ὁ Θεσσαλονίκης; Ὁ Φώτιος τῆς Κωνσταντινουπόλεως; Ὁ ἀττικιστὴς Μιχαὴλ ὁ Ἀκομινᾶτος καὶ ὁ αὐτὰδελφός του ὁ Χωνειάτης; Ὁ Ἀτταλειάτης; Ὁ Ψελλὸς, ὁ Πλήθων; Τὶ θὰ ἐκόμιζον εἰς τὰς ἀποσκευὰς των οἱ Τραπεζούντιοι, οἱ Βησσαρίωνες, οἱ Μουσοῦροι; Τὶ θὰ ἐτύπωνον οἱ Μανούτιοι; Τὶ θὰ ἀνεγείρετο ὑπὸ τῶν περιφήμων Βοργιῶν, Μαλατεστῶν καὶ Μεδίκων;
Ὅλα ταῦτα ἐκρίθησαν φίλε ἀναγνῶστα μου εἰς ἕνα πόλεμον, τοῦ ὁποίου αἱ σκληραὶ μάχαι ἐδόθησαν εἰς τὰ βασιλικὰ ἀνάκτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὰς ἑλληνιζούσας μονὰς τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Αὐτοκρατορίας, εἰς τὰ «παγανιστικὰ» χωρία τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ἰταλίας, εἰς τὸ Ἀρχιπέλαγος, εἰς τὴν Ῥώμην. Ἀνεμετρήθη ὁ ἑλληνικὸς Χριστὸς-Ὀρφεὺς πρὸς τὸν σκοτεινὸν καὶ ἀπρόσωπον Ἰαχβὲ τῆς Βίβλου, πρὸς τὸν φρικαλέον Ἀλὰχ τοῦ Κορανίου.
Πόλεμος ἀμφίρροπος μέχρι τέλους, λαβὼν τέλος τῇ ἐπεμβάσει μιᾶς Ἀθηναίας. Μιᾶς κυρίας διαποτισμένης ἐκ τῶν φιλοσοφικῶν χυμῶν τῆς Σχολῆς τῆς πατρίδος της, μιᾶς Σχολῆς διὰ τὴν ὁποίαν πολλοὶ νομίζουν ὅτι ἔλαβε τέλος διὰ τῶν γνωστῶν ἑλληνοκτόνων διαταγμάτων τοῦ ἐξωλεστάτου Θεοδοσίου. Ὅμως ἔχομε πλῆθος μαρτυριῶν περὶ τῆς ἀτύπου λειτουργίας της μέχρι καὶ τὰς ἐποχὰς τῆς πρωίμου Ἀναγεννήσεως. Μεγάλαι βιβλιοθῆκαι, ὡς ἡ διαρπαγεῖσα ὑπὸ τῶν Φράγκων βιβλιοθήκη τοῦ Ἀκομινάτου. Ἡ ἄνω τῶν 50.000 τόμων τῆς Μονῆς τῆς Καισαριανῆς, ὅλοι ἀρχαίας ἑλληνορωμαϊκῆς γραμματείας. Αἱ πείσμονες γηραιαὶ ἀδελφαὶ Ἑλλὰς καὶ Ἰταλία. Αἱ κιβωτοὶ τοῦ ἀρχαίου πνεύματος. Λησμονημέναι ὑπὸ τῶν αὐτοκρατόρων Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Οἱ ἄνθρωποί των οἱ λιτανεύοντες κατὰ τὰς ἐορτὰς ἁγάλματα καὶ εἰκόνας. Οἱ ἑορτάζοντες ἐπ᾿ ἀφορμῇ τῶν Ἀπόκρεω, τὸ βακχικὸν καρναβάλι τῶν Ἀνθεστηρίων καὶ τῶν Σατουρναλίων. Οἱ θρηνοῦντες διονυσιακῶς τὸν πρόσκαιρον θάνατον τοῦ ἀνθρώπου Ἰησοῦ. Οἱ λατρεύοντες ἐν τοῖς παλαιφάτοις πανικοῖς σπηλαίοις ἰδικοὺς των ἁγίους, τοὺς ὁποίους ἐπέβαλον εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν. Οἱ ὑπερασπιζόμενοι μετὰ λύσσης καὶ μένους τὰς παραδόσεις των.
Οὗτοι ὅλοι εἶπον τὸ μέγα ΟΧΙ, τὸ μέγιστον καὶ ἀπηλπισμένον ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ, πρὸς τοὺς τοποτηρητὰς τοῦ Λέοντος καὶ τῶν ἐπιγόνων του.
Καὶ ἐπολέμησαν ἐξεγερθέντες. Καὶ ἤγειρον τὴν ΠΡΩΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ. Οἱ Ἰταλοὶ τῆς Ἑξαρχίας τῆς Ῥαββένας, ἐξεγερθέντες τὸ 727 μ.Χ., ἐφόνευσαν τὸν Ἕξαρχον καὶ διεκήρυξαν τὴν ἀνεξαρτησίαν των. Καταφυγόντες πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἰς τὰ ἑνετικὰ ἔλη, οὐσιαστικῶς ὑπῆρξαν οἱ γεννήτορες τῆς πόλεως ἡ ὁποία ἐπέπρωτο νὰ ἀναγεννήσῃ τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα ἐν Εὐρώπῃ, τῆς Ἑνετίας.
Ἡ Ἑλλὰς δὲν παρέμεινεν ἀπαθής. Ἄλλωστε εἶχεν ἐπαναστατήσει ἀπὸ τοῦ 717 μ.Χ. Ὅταν ὁ Λέων ἐξετραχύνθη περαιτέρω, διατάξας τὴν πλήρη καταστροφὴν πάσης εἰκόνος ἢ ἀγάλματος, ὡς καὶ τὴν καῦσιν τῶν μεγάλων μοναστηριακῶν βιβλιοθηκῶν, ἡ Ἑλλὰς ἀντέστη. Δὲν ἦτο πλέον ἡ ἔκπληκτος Ἑλλάς τοῦ Ἀλαρίχου καὶ τῶν Γότθων του. Μακρὰ περίοδος περιφρονητικῆς ἐγκαταλείψεώς της ὑπὸ τῶν αὐτοκρατόρων, ἐσφυρηλάτησε νέον φρόνημα καὶ ἕνα νέον σπερματικὸν ἐθνισμόν, ὅστις ἔμελε νὰ χαλυβδωθῇ προσεχῶς.
Πρῶτος βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος, πρὸ τοῦ πτωχοῦ Ὄθωνος, ἀνεκηρύχθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τὸ ἴδιον ἔτος τῶν γεγονότων τῆς Ῥαββένης–βασιλέα τῶν ἑλλαδικῶν, τὸν ἀναφέρουν περιφρονητικῶς τὰ χρονικά-, ὁ ἐκ τῆς Κρήτης καταγόμενος στρατηγὸς Κοσμᾶς. Ἀνεκηρύχθη βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Κυκλάδων! Συστρατηγῶν μετὰ τῶν γενναίων Ἑλλήνων πολεμάρχων Ἀγαλλιανοῦ καὶ Στεφάνου, συνεκρότησε μικρὸν στόλον καὶ ἔπλευσε κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως! Εὐλογούμενοι ὑπὸ τοῦ γενναίου καὶ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ποντίφηκος τῆς Ῥώμης, τοῦ ἀτρομήτου τότε ποιμενάρχου καὶ τῆς Ἑλλάδος Γρηγορίου τοῦ β΄, ἔπλευσαν κατὰ τοῦ ἰσχυροτάτου αὐτοκρατορικοῦ στόλου. Ἡ ἄπελπις ναυμαχία ἐδόθη τὴν 18ην Ἀπριλίου τοῦ 727. Τὰ ἀσθενὴ πλοιάρια τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Κυκλάδων, ἀντιμετώπισαν τὰ βαρέα κάτεργα, τοὺς δρόμωνας καὶ τὸ Ἑλληνικὸν Πῦρ (ὁποία εἰρωνεία) τοῦ αὐτοκράτορος.
Ἡ καταστροφὴ ὑπῆρξε πλήρης. Ὁ Ἀγαλλιανὸς, ὡς προάγγελος τοῦ σπουδαίου ἐκείνου αὐθέντου τοῦ Μωρέως τοῦ Λέοντος τοῦ Σγουροῦ, τοῦ ῥιφθέντος ἐφίππου ἐκ τοῦ Ἀκροκορίνθου διὰ νὰ μὴ συλληφθῇ ὑπὸ τοῦ Βιλλεαρδουΐνου, ἐρρίφθη φέρων τὴν πανοπλίαν του εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐπνίγη εἰς τὰ ἱερὰ ἑλληνικὰ ὕδατα... Ὁ βασιλεὺς Κοσμᾶς καὶ ὁ Στέφανος, συληφθέντες, ἐπρόκειτο νὰ ἔχουν τὴν τύχην τῶν πρωτομαρτύρων τοῦ ἔθνους. Ἀπεκεφαλίσθησαν ὁμοῦ εἰς τὴν Βασιλεύουσαν. Ἀξίζει νὰ σημειωθῇ τὸ ὅτι, ὁ ἀποκεφαλισμὸς ἦτο τιμητικὸς θάνατος, ἐπιφυλλασσόμενος κατ᾿ ἐξοχὴν εἰς ἀτυχήσαντας βασιλεῖς...
Ἔκτοτε ἐξεχάσθησαν. Οὐδεμία ὁδὸς εἰς νῆσον τινὰ τοῦ συντόμου ἐκείνου πρώτου ἑλληνικοῦ βασιλείου φέρει τὸ ὄνομά των. Παρ᾿ ὅτι δὲ ἐμαρτύρησαν καὶ διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, οὐδὲν συναξάριον συνετέθη εἰς μνήμην των. Βαρὺ τὸ παράπτωμα. Ἀκόμη καὶ ὅταν κατίσχυσε τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα, ἐκεῖ ὅπου τὰ ἑλληνικὰ ὅπλα συνετρίβησαν, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ λησμονηθῇ ὅτι οὗτοι ἐκίνησαν τὴν πτέρναν κατὰ τῆς Αὐτοκρατορίας.
Καὶ ἰδοῦ φίλε ἀναγνῶστα, ἡ νίκη τοῦ πνεύματος τῆς Ἑλλάδος ἦλθεν ἀπ᾿ ἐκεῖ ὅπου ἐπήγασε τὸ κακὸν καὶ ἡ συμφορὰ ἑνὸς περίπου αἰῶνος. Ἐκ τῶν ἀνακτόρων. Ἡ ἐξουσία καὶ οἱ ὑπερόπται μεταρρυθμισταὶ, ἐλύγισαν ὑπὸ τὴν πίεσιν τοῦ λαοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν.
Κατετροπώθησαν ὡς προείπωμεν ὑπὸ μιᾶς πανούργου -ἀληθῶς- καὶ σκληρὰς Ἀθηναίας. Ἡ βασιλομήτωρ Εἰρήνη, διέπραξεν φρικώδη ἐγκλήματα καὶ συνομωσίας, ἀλλὰ διὰ τῆς καθαρὰς καὶ πρακτικῆς της ἀθηναϊκῆς ὁράσεως διέγνωσε τὸ μάταιον τῶν ἀγώνων τῆς Εἰκονομαχίας. Διέγνωσε τὸ πόσον ὁ ἕλλην λαὸς εἶχε προσδεθεῖ συναισθηματικῶς πρὸς τὰς παλαιὰς ἀντιλήψεις τῶν προγόνων του. Διέγνωσε τὸ πόσον ἀπρόθυμος ἦτο εἰς τὸ νὰ καταπιέσῃ τὴν ἀνάγκην του διὰ τὴν ὁμορφιάν. Διὰ τὸ Κάλλος τῆς μορφῆς. Διὰ τὴν αἰσθησιακὴν του σχέσιν πρὸς τὸ Θεῖον.
Καὶ ἀκόμη οἱ πτωχοὶ μεταρρυθμισταὶ καὶ οἱ φανατικοὶ των ἐπίγονοι, οἱ Λούθηροι καὶ οἱ Καλβῖνοι, δὲν εἶχον ἰδεῖ τίποτε. Οἱ Λεωνίδαι ἐκεῖνοι τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, οἱ πάπαι τῆς Ῥώμης, οἱ σθεναροὶ εἰκονολάτραι πατριάρχαι καὶ ἡγούμενοι τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ πονηρὰ Εἰρήνη, οἱ ἀνθιστάντες, κατὰ τῶν αὐθαιρεσιῶν καὶ τῶν θεολογικῶν ἀκροβασιῶν τῆς ἐξουσίας, ἐπρόκειτο νὰ ἀνοίξωσι τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου, θέτοντες τὰ θεμέλια τῆς Ἀναγεννήσεως.
Ἐπρόκειτο οἱ λογῆς μεταρρυθμισταί, νὰ ὑποστοῦν τὰς ἐκστάσεις τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ τῆς μεγάλης ἐκείνης Ἱσπανίδος ἐκ τῆς Ἀβίλλης. Ἐπρόκειτο νὰ ὑποστοῦν τὸ μεγαλεῖον τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐλῆς τοῦ τρομεροῦ ἐκείνου Ἀλεξάνδρου τοῦ στ΄ τοῦ Βοργίου. Τὶ μᾶς ἀπασχολεῖ ἡ ἠθικὴ του ὑπόστασις καὶ τὰ ὑποκριτικὰ βιβλικὰ καὶ πιετιστικὰ κακαρίσματα τῶν συμπλεγματικῶν Γερμανῶν; Τὸν θέλουν παγανιστήν; Ἂς εἶναι! Ναι! Καλύτερον παγανιστὴς καὶ προστάτης τῶν τεχνῶν καὶ τῶν γραμμάτων, παρὰ σκοταδιστὴς μεμψίμοιρος κουάκερος. Ποῖος δύναται νὰ ὀμώσῃ μετὰ βεβαιότητος ὅτι ἄνθρωποι σὰν τὸν κολοσσιαῖον αὐτὸν πάπαν, διὰ τοῦ κάλλους, τὸ ὁποῖον ἀγαπᾶ ὁ Θεὸς, χάριν δὲ τούτου ἐποίησε τὸν Κόσμον (ἑλληνιστὶ στολίδι), διὰ τοῦ ἔρωτος τὸν ὁποῖον ἐμπνέει ὁ Θεὸς, διότι ἔτσι θέλει νὰ τὸν ἀτενίζουν τὰ ποιήματά του, ποῖος λοιπὸν δύναται νὰ εἴπῃ, ὅτι τοιοῦτοι ἄνθρωποι, ἐξοχοτάτως «ἁμαρτωλοί», δὲν Τὸν συνήντησαν εἰς τὸ τέλος.

Φίλε ἀναγνῶστα μου! Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ὁ σκληρὸς αὐτὸς κοντοτιέρος-πάπας, μὲ τὴν τρυφερὰν πρὸ τοῦ κάλλους καρδίαν, ἀπ᾿ ἐκεῖ ποὺ εὑρίσκεται, θείᾳ ἐπιφροσύνῃ, δροσίζει εὐσπλαχνικῶς, πολλῶν «ἁγίων» τὰ χείλη. «Ἁγίων», οἱ ὁποῖοι ἐσκληρύνθησαν ἐν ἀρετῇ, αὐτοαπεθεώθησαν καὶ οὐδὲν «καλὸν», ἤτοι ὡραῖον κατέλειπον, πέραν σκληραγωγιῶν καὶ καταρῶν δι᾿ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα φλογίζουν τὴν σάρκαν τὴν ποιηθεῖσαν ὑπ᾿ Ἐκείνου, Ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἐφάνη αὐστηρὸς κατ᾿ ἐκείνων τῶν ἰουδαϊκῶς καὶ οἰκονομικῶς κατακρινάντων τὰς ἐνεργείας τῆς -ἑλληνοπρεπῶς- «ἀλειψάσης ἐν μύρῳ» τοὺς πόδας Του.
Διαπόμπευσις τοῦ "ἀντιδραστικοῦ" πατριάρχου Ἀναστασίου ὑπὸ τῶν Εἰκονομάχων.
Ζήτωσαν οἱ ἀπλοϊκοὶ ἄνθρωποι τοῦ «δεισιδαίμονος λαουτζίκου», ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. (καὶ κυρίως), Ὅτι αὐτοὶ ἐξεγερθήσονται...
Φρεάντλης ἔγραφε, τῇ ιστ΄ Μαρτίου ,βη΄
Κυριακῇ δὲ τῆς Ὀρθοδοξίας

ΣΧΟΛΙΑ:
[1] Πολλοὶ ἀντιεπιστημονικῶς γενικεύοντες, λησμονοῦν τὸ ὅτι ὁ Φ. ἐκτείνει τὰ συμπεράσματά του μόνον εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Πελοποννήσου καὶ τῆς Ῥούμελης. Τοῦτο βεβαίως κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, καθ᾿ ἣν τὸ ἡμέτερον κράτος ἀπετελεῖτο σχεδὸν ἐκ τῶν περιοχῶν αὐτῶν, καθίστατο πλέον ἐπώδυνον...
[2] Πόσον περιέργως συνηχεῖ τὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Βρετανοῦ μεσαιωνοδίφου (William Miller), πρὸς τὸν μέγαν Γερμανὸν φιλέλληνα ποιητὴν, τὸν βάρδον τοῦ Ἀγῶνος τῆς παλιγγενεσίας μας, τὸν Γουλλιέλμον Μύλλερ (Willhelm Mueller).
[3] Ἂν ἤθελε τὶς ἐξετάσῃ ἐμπεριστατωμένως καὶ ἐνδελεχῶς τὸ ἔργον τοῦ Κ.Π., δυσκόλως θὰ ἀνακαλύψῃ ψεύδη ἢ «κατασκευὰς» τοῦ «Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ». Μόνον ἐπιλεκτικὰς ἑστιάσεις δύναται νὰ ἀνεύρῃ, ἢ κενὰ, προερχόμενα ἐκ πηγῶν προκυψασῶν μετὰ τὴν συγγραφὴν του. Καὶ τὶ μ᾿ αὐτὸ φίλε ἀναγνώστα; Μήπως οὗτος δὲν εἶναι ὁ κακὸς δαίμων παντὸς ἱστορικοῦ; Αἱ ἐπιγενόμεναι πηγαί! Ὁ ἱστοριοδίφης εἶναι μία τραγικὴ προσωπικότης. Τελεῖ πάντοτε ὑπὸ τὸ σχιζοειδοῦς φύσεως συναίσθημα τῆς ἀδημονίας καὶ τοῦ φόβου συνάμα, μιᾶς νέας «ἀποκαλύψεως». Κλασσικὸν εἰς τὴν ἐποχὴν μας τὸ πάθημα τοῦ σπουδαίου Βρετανοῦ Τρέβορ-Ῥόπερ, τοῦ πιστοποιήσαντος σφαλερῶς τὴν γνησιότητα τῶν περιλαλήτων «ἡμερολογίων» τοῦ Ἀδ. Χίτλερ...

Ὁ Στρατηγὸς Σύλλας καὶ οἱ Ἐπίγονοι αὐτοῦ

-->
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΤΟΥ
Ή
(ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΩΤΑΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΕΠ᾿ ΑΦΟΡΜΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΤΟΥ 2007).
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΙΣ «ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΝ» ΙΔΙΩΜΑ, ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Η/Υ.

ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑ (ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΙΓΟΙ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ).

Ο Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας Φήλιξ (LUCIUS CORNELIUS SULLA FELIX), που τ’ όνομά του σημαίνει: LUCIUS Φωτεινός-Λύκειος-Άνθρωπος του Φωτός + CORNELIUS εκ της ενδόξου πιθανώς Ετρουσκικής Κορνηλίας γενεάς (Gens Cornelia) της Ρώμης + SULLA Σύλλας το όνομά του + FELIX ευτυχισμένος, έζησε και έδρασε από το 138 μέχρι το 78 π. Χ.
Υπήρξε εκπληκτικών ικανοτήτων πολυνίκης στρατηγός, νικητής του Ιουγούρθα, του Μιθριδάτου, των Κίμβρων και των Τευτόνων και ένας από τους πιο αιμοσταγείς δικτάτορας της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.
Έπασχε από κάποιο περίεργο δερματικό νόσημα, ίσως αφροδίσιο, το οποίο τον έκανε να αισθάνεται ότι καίγεται σ’ όλο του το σώμα. Οι συνάνθρωποί του τον πλησίαζαν με τρόμο για την σκληρότητά του και αηδία για την αποφορά του. Μόνη ανακούφιση εύρισκε βυθιζόμενος στα θαυματουργά νερά της Αιδηψού, όπου σήμερα ακόμη το λαμπρότερο ξενοδοχείο της φέρει το όνομά του «ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛΛΑ». Όπως “καιγόταν” ο ίδιος, αρεσκόταν να πυρπολεί ο,τιδήποτε ήταν χαρίεν, δροσερό και ευχάριστο στον άνθρωπο.
Η κακή μοίρα του τόπου αυτού, που άλλοτε κατωκείτο από Έλληνας, ήτοι ανθρώπους του ΣΈΛΛΑΟΣ -του φωτός-, τώρα δε από μισοκάλλους, μωροδόξους και εθελοδούλους BALKANSKII, έφερε τον στρατηγό μας στην Αττική να πολιορκεί το Δαιμόνιον Πτολίεθρον του Θησέως κατά τον α΄ Μιθριδατικό πόλεμο. Το κακό μάτι του έπεσεν αμέσως στα πλούσια αττικά δάση και άλση. Αφού από ‘κεί προμηθεύθηκε τα χρειαζούμενα για τις πολιορκητικές του μηχανές, τα παρέδοσε στη φωτιά. Τα αυτιά του ήσαν σαν των σημερινών κατοίκων της χώρας. Άκουγαν μόνο τον φρικαλέο κρότο των φλεγομένων παλαιών κωνοφόρων. Δεν άκουγαν καθόλου τον θρήνο των Δρυάδων, των Σατύρων και των άλλων ντροπαλών πλασμάτων του μυστηριώδους και μυσταγωγικού σελλασφόρου Ελληνικού Λυκόφωτος…
Και άλλοι είχαν πριν τον Σύλλα «επισκεφθεί» την Ατθίδα Γην. Ο Ξέρξης, ο Αρχίδαμος της Σπάρτης, ο Λύσσανδρος. Πολλοί εξ αυτών, εις τα πλαίσια της «οικονομίας του πολέμου», κατέκοψαν τα παραγωγικά της δένδρα, τις συκιές, τις ελιές και τ’ αμπέλια της. ‘Όμως κανείς μέχρι τότε δεν είχε στραφεί κατά των αθώων ακάρπων δένδρων τα οποία προσέφεραν απλώς την ομορφιά, τις θείες οσμές των και στέγην εις τις ελαφροϊσκιωτες υπάρξεις.
Η Pax Romana και η Αυτοκρατορία, μέσα από την μέριμνα σπουδαίων ΕΛΛΗΝΩΝ (ελληνοψύχων δηλαδή) ανδρων, αυτοκρατόρων και μη (Νέρων, Αδριανός, Φιλόπαππος, Ηρώδης ο Αττικός και πλείστοι άλλοι), έφεραν την αναζωογόνηση των Αθηνών και του Αττικού τοπίου. Τα άλση και τα δάση ανεβλάστησαν και έγιναν περισσότερα. Μετά ακολούθησε ο μαύρος Μεσαίων. Νέοι καταστροφείς και πυρποληταί. Ο Αλάριχος, οι Τούρκοι και τέλος η τρομερωτάτη φυλή των BALKANSKII, φρικαλέον συμπίλημα όλων των προασελγησάντων.
Αξιοποίηση ονομάστηκε κάθε δραστηριότης των BALKANSKII επί της γης του Θησέως (και πάσης πόλεως χώρας και των αισχρότητι οικούντων εν αυτή). Λες και μέχρι τότε όλα ήσαν ανάξια και οι BALKANSKII θα εποίουν αξίαν επ’ αυτών…
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ.
Συχνότατα, είτε υπό το κράτος ισχυρών συναισθηματικών συγκινήσεων, είτε εξ ανεπαρκείας λογικής προσεγγίσεως ενός ζητήματος, τρεπόμεθα εις ένα τύπον θεωρήσεως κάποιων ζητημάτων, τον καλούμενον «μεταφυσικόν».
Βυθιζόμενος ο γράφων κατά καιρούς εις σκέψεις και στοχασμούς σχετικούς προς την μοίραν και τας τύχας, τόσον του ανθρωπίνου στοιχείου, το οποίον έζησε και ζεί επί του γεωγραφικού χώρου ΕΛΛΑΣ, των καταλοίπων αυτού (γραπτού, εικαστικού ή αρχιτεκτονικού χαρακτήρος), όσον και αυτού τούτου του τόπου, ως γεωμορφολογία, ως ιδιοσυστασία, ως πανίς, ως χλωρίς, απεκόμιζεν (ο γράφων) ποικίλα συμπεράσματα και θεωρήσεις.
Αφού ούτος εξήλθεν, εις σχετικώς όψιμον ηλικίαν, εκ της πεποιθήσεως περί μιας εγγενούς υπεροχής του πληθυσμιακού στοιχείου της Ελλάδος, έναντι άλλων, κατέληξεν εις συμπεράσματα αναστρόφου προελεύσεως. Αλλά επ’ αυτού αργότερον…

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΣ-ΠΟΛΙΤΗΣ

(ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣ ΟΠΛΙΤΗΣ).
Αυτό το οποίον χαρακτηρίζομεν ως «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ» και όντως τούτο αποτελεί ως φαινόμενον παγκόσμιον πρωτοτυπίαν, είναι κατ΄ουσίαν μια εκδήλωσις δράσεων, συμπεριφορών και στοχασμών του όντος ΑΝΘΡΩΠΟΣ, καινοφανούς και αρχετυπικού χαρακτήρος.
Πυρήν του φαινομένου αυτού, υπέρ παν άλλον ήτο η δια πρώτην φοράν εν τη ανθρωπίνη ιστορία συγκρότησις κοινωνίας, υπό τον τύπον της ΠΟΛΕΩΣ. Άπαντα τα λοιπά πρωτότυπα στοιχεία, δια των οποίων ακόμη και σήμερον τρέφεται αυτό το οποίον καλείται ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, εξεπήγασαν εκ της ΠΟΛΕΩΣ.
Η ΠΟΛΙΣ, όχι υπό την συμβατικήν και κοινήν τωρα πλέον έννοιαν μιας οικιστικής συνάξεως ανθρώπων, αλλά Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ήτοι των ΣΥΝΟΙΚΩΝ εκείνων οι οποίοι εδόμησαν την κοινωνίαν των επί των τριών κιόνων της ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΠΟΛΕΩΣ.
-Επί της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, πρωτίστως του ΣΚΕΠΤΕΣΘΑΙ, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, του δραν.
-Επί της ΙΣΟΤΗΤΟΣ (ισοτιμίας, ισηγορίας και ισονομίας), δια της οποίας ημποδίζετο συστηματικώς και μανιωδώς πάσα διάκρισις συμπολίτου, μη προερχομένη εκ της γενικής, ή έστω πλειοψηφικής παραδοχής των λοιπών συμπολιτών. Απεδίδετο βεβαίως είς αρχεγόνου φύσεως σεβασμός προς τους επιγόνους κάποιων γενών, των οποίων τα ίχνη επί της ιστορίας της ΠΟΛΕΩΣ διεπλέκοντο προς το στοιχείον της ιερότητος, του πατριωτισμού και κάποιων αξίων συντηρήσεως θεσμών, αλλά ως εκεί! Κάθε υπέρβασις των ορίων αυτών υπέκειτο εις καταστολήν μέσω μιας συμπαγούς, όσον και ετεροκλήτου πολιτικής δυνάμεως, απαρτιζομένης υπό φιλοσόφων, εμπόρων, πολεμιστών, ιερέων, φορτοεκφορτωτών της αγοράς, μεταπραττών κλπ. Είτε διά του ξίφους, είτε διά του υπερόπλου της πολιτείας (σάτιρα-γελοιοποίησις), ο ζηλωτής των ανατολικών δεσποτειών, ταχέως ή βραδέως κατέληγεν επί του εδάφους, ενός εδάφους το οποίον φαίνεται ότι έπαιζε σπουδαίον ρόλον εις την όλην εξέλιξιν των πραγμάτων.
-Επί ενός είδους φιλότητος, μιας ΑΔΕΛΦΟΣΎΝΗΣ, η οποία διέρρεε σύμπαντα τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ, εκδηλουμένης ΜΟΝΟΝ εις στιγμάς δυσκόλους και καθοριστικάς. Κατά τον λοιπόν χρόνον, η φιλότης αυτή κατεσιγάζετο, προκειμένου να εκδηλωθή το ΝΕΙΚΟΣ, όπερ παρήγαγε πέραν των συνήθων συμφορών, άξια λόγου προϊόντα, ως η φιλοσοφία, αι ιδεολογίαι, οι αποικισμοί και αι πάσης φύσεως πολιτισμικαί εκρήξεις, αίτινες δημιουργούν το γοητευτικώτερον μωσαϊκόν ιστορίας όλων των εποχών.
Ολα αυτά τα στοιχεία παρήγαγον μιαν διασποράν του Ελληνικού (πολιτικού δηλαδή) στοιχείου, τουλάχιστον εις τον εγγύς της Ελλάδος χώρον. Κυριώτερον αποτέλεσμα υπήρξεν η σύστασις δύο μεγάλων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τεκτονήσεως ιδεών δύο κατευθύνσεων.
Εν τη Ελληνική ΙΩΝΙΑ κατά κανόνα εγένετο η καταγραφή και η επεξεργασία μιας εντόνου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
Εν τη Ελληνική ΙΤΑΛΙΑ, τη χώρα των μεγάλων και τρομερών ηφαιστείων, κατά κύριον λόγον εγένοντο βυθίσεις εντός του χαώδους κόσμου του ΒΑΘΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ.
Χωρίς τα ανωτέρω να είναι απόλυτα και αποκλειστικά, η σύνθεσις των ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ αυτών εγένετο εν τη κοιτίδι του ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, εν Ελλάδι. Το προϊόν της συνθέσεως αυτής, δεν εφυλάσσετο ζηλοτύπως, αλλά εξήγετο προς παγκόσμιον χρήσιν, δια του τελειωτέρου και αποτελεσματικωτέρου πολιτιστικού όπλου όπερ παρήχθη ποτέ, ΤΗΣ ΚΡΑΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟΥ, ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.
Αι εποχαί παρήρχοντο και λογής φθοραί επήρχοντο επί των ανθρώπων της Ελλάδος της Ιωνίας και της Ιταλίας. Κατακτήσεις, παρακμαί, αφανισμοί, αφομοιώσεις, επέτυχον την εξάλειψιν του ελληνικού στοιχείου εις τας δύο τελευταίας και ηλλοίωσαν δραματικώς την υπόστασιν των κατοίκων της κοιτίδος, της Ελλάδος. Φοβεραί χειρουργικαί επεμβάσεις, διεξαχθείσαι δι’ ελληνικών χειρών, έπληξαν τον κορμόν του ΕΘΝΟΥΣ των Ελλήνων καθ’ όλον το εύρος αυτού. Μία αργόσυρτος και μεθοδική επέμβασις, ωδήγησε εν τέλει και εις αυτήν την κατάργησιν της γλώσσης των Ελλήνων, γενομένη εν μέσω γλοιωδών πανηγυρισμών, περί τα τέλη του κ΄ αιώνος, όπως επανηγύριζον οι πεπτωκότες Αθηναίοι, όταν ο Λύσσανδρος εκρήμνιζε τα Μακρά Τείχη του Άστεός των…
Αμέσως μετά, ήρξατο νέος αγών αποδομήσεως του οργάνου μεταδόσεως της γλώσσης αυτής, ήτοι του αλφαβήτου της και του εν γένει τρόπου γραφής της, του ενισχυμένου δια στοιχείων καταλλήλων να την καταστήσουν επεκτάσιμον και περαιτέρω παραγωγικήν.
Άλλαι δράσεις αποδομητικού χαρακτήρος συνεχούς διαρκείας, ευρίσκονται εν εξελίξει, αλλά δεν δυνάμεθα να υποστηρίξωμεν ότι αύται συνιστούν τι το διαφορετικόν εξ όσων συμβαίνουν παγκοσμίως, δια τούτο πάσα ελεεινολογία εμπίπτει μάλλον εις τον χώρον της γεροντικής μεμψιμοιρίας…
Είναι σαφές μάλλον, το ότι ο γράφων υιοθετεί τα λεγόμενα «σενάρια συνομωσίας», κομίζων γλαύκας εις Αθήνας, χωρίς μάλιστα να αποκαλύπτη τα στοιχεία των συνομωτών.
Όμως ταύτα όλα δεν αποτελούν τον στόχον αυτού του κειμένου. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά ως υφιστάμενα βεβαίως και έκαστος ας τα χαρακτηρίση ως επιθυμή. Ο στόχος είναι άλλος και εξηγούμεθα.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΘΕΛΛΑΔΙΣΜΟΝ.
Φαίνεται ότι κατά καιρούς (χαλεπούς), κάποιοι ευφυείς κατά κανόνα καταστροφείς του ελληνικού φαινομένου, ωδηγήθησαν εις μιαν διαπίστωσιν, η οποία δεν αφορά τόσον εις το ΠΟΙΟΣ κατοικεί την Ελληνίδα Γην, όσον εις το γεγονός ότι κατά κάποιον μυστηριώδη λόγον, προς το παρόν …μεταφυσικής υποστάσεως, η Γη αυτή έχει την θαυμαστήν ικανότητα να ανασχηματίζη τον άνθρωπον όστις έτυχε να την κατοική, ασχέτως φυλετικής προελεύσεως, δημιουργούσα ορατούς κινδύνους αναβιώσεως όλων εκείνων τα οποία τόσον κοπιωδώς καθηρέθησαν. Η Γη αυτή εξελληνίζει νέας και παραδόξους θρησκείας. Εξελληνίζει (ακόμη) βαρβάρους και κτηνώδεις κατακτητάς. Λογική όθεν προκύπτει η διαπίστωσις των καταστροφέων, μήπως είναι περισσότερον επάναγκες, πάσα φθορά κατά του πολιτισμού, να μην επιχειρήται κατά των φορέων αυτού, αλλά κατά του φέροντος και παράγοντος οργανισμού, όστις δεν είναι άλλος, ει μη αυτή ταύτη η ΕΛΛΗΝΙΣ ΓΗ.
Από της χρήσεως του πεντελικού μαρμάρου δια κατασκευήν ανοήτων ορθομαρμαρικών κατασκευασμάτων, αποπάτων, νεροχυτών και ιακουζίων, μέχρις της καύσεως εν μια νυκτί όσων δεν επέτυχεν ο Ιμβραήμ εις έξ μήνας, απαιτούνται ιδεολογικαί υποτυπώσεις και ερείσματα.
Εις τον εμπερίστατον και κεχηνότα λαόν, παρέχονται εξηγήσεις μακράν πάσης συνειρμικής υποψίας, δυναμένης να συνάξη συμπεράσματα κείμενα πέραν της γνωστής θεωρίας των οικοπεδοφάγων. Προς τούτο επιστρατεύονται ιθαγενείς Εκβλακισταί Του Ποιμνίου, συνεπικουρούμενοι υπό αλλοεθνών, λες και είναι επάναγκες δια την πραγματοποίησιν ενός τόσον πρωτοτύπου στόχου ως η καύσις των δασών, να συνομωτήσουν πλείονες του ενός χτιζοσπιτά και να συμπράξη απλώς και επικουρικώς, έν παράλυτον και οθωμανίζον κράτος…
Συνομωσία υφίσταται βεβαίως, αλλά το οικοπεδοφαγικόν στοιχείον αποτελεί παρεμπίπτον κεκτημένον του όλου ΑΝΘΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ.
Οι «εγκέφαλοι» του όλου εγχειρήματος είναι σαφές ότι κατέχουν καλώς ουσιώδεις εκφάνσεις της ελληνικής παιδείας. Γνωρίζουν εκ της μελέτης των υφισταμένων δεδομένων περί την Ελευσινιακήν Μυστηριακήν Ιδεολογίαν, το γεγονός της μεγίστης σημασίας της ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΓΗΣ.
Αν μας επιτραπή είς συσχετισμός του ελληνικού προς το ιουδαϊκόν φαινόμενον, καθίσταται σαφές το ότι εις τον κεφαλαιώδη ρόλον τον οποίον παίζει ο παράγων ΘΡΗΣΚΕΙΑ δια τον Ιουδαίον, δια τον Έλληνα αντιστοιχεί ο ρόλος του παράγοντος ΓΗ.
Αμφότερα τα ιστορικώτατα ταύτα γένη της Μεσογείου, τα μόνα επιζήσαντα εκ του κονιορτού της ιστορίας, υπέστησαν απηνείς διωγμούς. Το ιουδαϊκόν έθνος εξεβλήθη της πατρίδος αυτού, επιζήσαν και κρατυνθέν μέσω της προγονικής αυτού θρησκείας, την οποίαν μάλιστα κατέστησε και εξαγώγιμον…
Το ελληνικόν έθνος, παραμένον πάντοτε και υφ’ οιονδήποτε δυνάστην αγκιστρωμένον επί της γης αυτού, επετύγχανε μυστηριωδώς την αφομοίωσιν παντός επήλυδος, λαμβανομένης υπ’ όψιν πάσης φθοράς και απωλείας. Όμως, πάσα απομάκρυνσις αυτού του έθνους εκ της κοιτίδος του, μακροπροθέσμως επέφερε τον «αποχρωματισμόν» του και την αφομοίωσίν του προς τον περιβάλλοντα πολιτισμικόν ιστόν (βλ. τρίτην και τετάρτην γενεάν μεταναστών).
Άρα ανακεφαλαιούντες, μοναδικά ερείσματα συντηρήσεως του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ, είναι η ΓΛΩΣΣΑ και υπέρ παν άλλον η ΓΗ. Δεν αδικούμε την ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ (όχι χριστιανικήν) θρησκείαν, αλλά την προσμετρώμεν χάριν του κεφαλαιώδους, μοναδικού και σωτηριώδους ρόλου της, έναντι του στοιχείου της ΓΛΩΣΣΗΣ.
Με την ΓΗΝ όμως; Τι γίνεται με την ΓΗΝ;
Η ΕΛΛΗΝΙΣ ΓΗ επιτελεί πολλαπλούς ρόλους, οίτινες εν πολλοίς δεν αφίστανται ή διαφέρουν του ρόλου τον οποίον παίζει η γη παντός άλλου λαού. Όμως φαίνεται η ΓΗ αυτή, η ΕΛΛΗΝΙΣ, να διαδραματίζη καί τινας άλλους ρόλους εξαιρετικού χαρακτήρος.
ΜΕΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ.
ΜΕΡΙΣΤΗ ΓΗ.
Υπό την έννοιαν αυτήν χαρακτηρίζομε την γην εκείνην, η οποία είναι αναγκαία δια την εξατομικευμένην δραστηριότητα του Έλληνος Ανθρώπου. Αν δεχθώμεν ως ουσιώδεις συστατικούς πυλώνας των πεπολιτισμένων κοινωνιών, την ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΝ και το ΚΡΑΤΟΣ, πρέπει να σημειωθή η διαχρονική προτίμησις του ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ προς τον πρώτον εξ αυτών. Πέραν της διαπιστώσεως ταύτης, είναι σαφές το ότι μέγα μέρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ έχει ως προωρισμόν την επιβίωσιν, την διαβίωσιν, την κερδοφορίαν και την αυτοπροβολήν του ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ακόμη λογικόν είναι ούτος να επιδιώκη την δια παντός μέσου ΔΙΑΣΤΟΛΗΝ της εξατομικευμένης εκτάσεως, είτε οριζοντίως εις άλλους ηρωικότερους χρόνους, είτε καθέτως τώρα.
Η γη αύτη, είναι επεκτάσιμος, εκμεταλλεύσιμος και μεταβιβάσιμος προς δόξαν του γένους εν τη στενη εννοία.
Η γη αύτη εις εποχάς ακμής του ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ εμφανίζεται κεκοσμημένη δια των στοιχείων του κάλλους, μέσω οικοδομημάτων προσηρμοσμένων αισθητικώς και λειτουργικώς, προς το ποικιλόμορφον ΕΛΛΑΔΙΚΟΝ ΤΟΠΙΟΝ. Αι οικιστικαί συσσωματώσεις των ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ αυτών, παράγουν νέας μορφάς συνθετικού κάλλους, το οποίον συναντά και συνδράμει το ΑΜΕΡΙΣΤΟΝ κάλλος της ανθρωπίνως ατεκτονήτου συνόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ.
Η ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ ΓΗ είναι τεκτονημένη υπό άλλου Αρχιτέκτονος, ο οποίος, μέσω αυτού του Ποιήματος της ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΓΗΣ και δια των εν γένει φυσικών νόμων, παρέδωσε προς επίλεκτα πνεύματα πλήρη και εμπεριστατωμένην προσταγήν δράσεως και δημιουργίας.
Η ΑΜΕΡΙΣΤΟΣ ΓΗ συνίσταται εκ των κοινών εκείνων αγαθών, τα οποία πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα τοις πάσι, πέραν πάσης επικαίρου αναγκαιότητος ή σκοπιμότητος.
Η τήρησις των προϋποθέσεων εκείνων αι οποίαι καθιστούν τον συγκερασμόν ΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΣΤΟΥ ΓΗΣ, αρμονικόν σύνολον, καθιστούν το εν λόγω σύνολον χαρίεν, φιλίμερον, πάγκαλον και τερπνόν.
Πέραν παντός άλλου και εντεύθεν των αισθητικών τούτων χαρακτηρισμών του ΚΑΛΛΟΥΣ, δια της τηρήσεως αυτής, καταδεικνύεται μια γνησία ΣΟΦΙΑ συστατική του αποτελέσματος και εκπηγάζει μία ΙΣΧΥΣ, διαχεομένη προς τους εκάστοτε κατοίκους της ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΓΗΣ. Η ΙΣΧΥΣ αυτή, τους καθιστά ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ, ήτοι υπερηφάνους γνώστας της υποστάσεώς των ως γένος και το φοβερώτερον (δια τους αποδομητάς και τους Εκβλακιστάς Του Ποιμνίου), επιθετικούς και μεταδοτικούς του μεγάλου εμπεπιστευμένου αγαθού.
Ούτοι αντλούν ΙΣΧΥΝ και ΣΟΦΙΑΝ, τόσον εκ του ΠΕΡΙΚΑΛΛΟΥΣ δεδομημένου χώρου των, όστις απεικονίζει και ιστορεί τα κλέη και την πατραγαθίαν εκλεκτών ΑΡΧΟΝΤΩΝ προγόνων, όσον και του ΙΜΕΡΤΟΥ αδομήτου-ΑΜΕΡΙΣΤΟΥ χώρου, ως ο μυθικός εκείνος Ανταίος.
Και μόνη η ενατένισις ενός τόσον τερπνού αποτελέσματος, ως η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, προσπορίζει πνεύμα άλκιμον, μιας ψυχής ολκίμου και διεσταλμένης, καλεί δε το σώμα να αίρεται εις το ύψος ενός τέτοιου γενικευμένου κάλλους. Η άρσις αύτη ως επεσήμαναν εις τας αρχάς του κ΄ αι. οι μεγάλοι στοχασταί και αναμορφωταί Σπ. Νάγος, Αντ. Αδριανόπουλος, Ιω. Βασιλής, Πλ. Δρακούλης κ.ά., επιτυγχάνεται δια της διαρκούς μεθέξεως του ανθρώπου προς τον ΑΜΕΡΙΣΤΟΝ-ΑΔΟΜΗΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΥΣΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ. Η μέθεξις αύτη δέον όπως είναι ισόρροπος, επιτυγχανομένη δια λατρευτικών ούτως ειπείν εκδρομών του εις τα άλση και τα δάση του χώρου αυτού και δια καταδύσεων εις τον δεσπότην και πανδοχέα θαλάσσιον περίγυρον του όλου αυτού αρμονικού θαύματος.
Η αδυναμία ή η άρνησις της μεθέξεως ταύτης ΑΦΕΛΛΗΝΙΖΕΙ τον ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ και ούτω άρχεται μια αμφίδρομος αποσυνθετική δράσις. Καταπιπτούσης της εκτιμήσεώς του προς τον ΑΜΕΡΙΣΤΟΝ-ΑΔΟΜΗΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΦΥΣΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ, καταπίπτει και ο ίδιος, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ, ΣΩΜΑΤΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΣ και ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΣ. Καταπίπτων ΥΠΟΧΕΙΡΙΑΖΕΤΑΙ και ποδηγετείται υπό των Εκβλακιστών Του Ποιμνίου.
Ούτοι, τον κατευθύνουν προς περαιτέρω αποσύνθεσιν ωθούντες αυτόν εις περαιτέρω καταστροφήν του ΑΜΕΡΙΣΤΟΥ-ΑΔΟΜΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, καθ’ ον τρόπον κάποιος πειραματιστής δύναται να ωδηγήση ένα βιολογικόν οργανισμόν εις καχεξίαν και θάνατον, ελαττώνων προοδευτικώς τας αναγκαίας θρεπτικάς ουσίας. Ακολούθως δαιμονοποιούν τον φυσικόν αυτόν χώρον, εισάγοντες το ψυχολογικόν στοιχείον της ΕΚΔΙΚΗΣΕΩΣ –υποτίθεται ποιητική αδεία-, ώστε δια του δολίου αυτού ψυχαναγκαστικού ιδεολογήματος, να διαστείλουν έτι περαιτέρω την όλην δυσαρμονίαν ανθρώπου-φύσεως.
ΔΙΑΤΙ ΤΑ ΔΑΣΗ;
Εξ όλων των προοδευτικώς αφανιζομένων στοιχείων φυσικού κάλλους και ισχύος, το δάσος αποτελεί πολυμορφικήν φυσικήν οντότητα, ουσιαστικού, συμβολικού και ιδεολογικού χαρακτήρος. Η συσσωρευμένη ηπία φυσική ισχύς του, τρέπει τον άνθρωπον εις κρυπτικάς ενατενίσεις μορφών, απηχουσών το μεγαλείον τόσον της ενότητος του συνόλου των δένδρων, όσον και της ανεπαναλήπτου ιδιοπροσωπίας και μοναδικότητος ενός εκάστου δένδρου. Το δάσος αποτελεί το κατ’ εξοχήν σύμβολον, του εν τω Ελληνικώ Άστει βιούντος ανθρώπου. Μοναδικαί προσωπικότητες βιούσαι και αρμοζόμεναι εν συναλληλία μορφικού λόγου.
Ως εν τω ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΔΑΣΕΙ βιούν μυστηριώδεις αιθερικαί μορφαί, ιλαραί, φιλοπαίγμονες, εράσμιοι, στοιχειώνουσαι τα πανάρχαια δένδρα[1], ενίοτε όμως και αποτρόπαιοι και αλάστορες, ούτω και εν τω ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΑΣΤΕΙ βιούν ποικιλόμορφοι και εν-διαφέροντες πολίτες-άνθρωποι, αδιανόητοι εις τους ανωνύμους μυρμηκανθρώπους των επικρατειών της δεσποτείας και της ιεροκρατείας.
Η φθορά ενός δάσους κατά κανόνα επιτυγχάνεται δια του πυρός. Το δάσος, προκειμένου να δημιουργηθη και να συγκροτηθή, αντλεί εκ του τετραστοιχειακού τας δυνάμεις του. Εκ του χοός της ΓΗΣ και εκ του ΥΔΑΤΟΣ τρέφεται, εκ δε του ΑΕΡΟΣ επικονιάζεται και αναπαράγεται. Το ΠΥΡ ως σκληρά ευλογία του Κεραυνίωνος Πατρός, αναγεννά και ανακαινίζει το δάσος. Ως όπλον του ανθρώπου, αφανίζει αυτό.
Καθαιρουμένου ενός δάσους δι’ ανθρωπίνου πυρός, διαρρηγνύεται μια πνευματική ενότης δυνάμεων εχουσών άμεσον συνέπειαν και αναφοράν εις τον βίον του διαφθορέως.
ΠΟΙΟΙ;
Η καταληκτική αυτή παράγραφος των στοχασμών του γράφοντος, δεν είναι και αποκαλυπτική κατά την αστυνομικήν έννοιαν.
Πρόθεσίς του, αγαπητέ αναγνώστα, ήτο ο τονισμός της σημασίας του δάσους, πέραν των στενών –και εν χρήσει– ερμηνειών οικοπεδοφαγικής υποστάσεως, των υποβοηθουσών εις την εύπεπτον κατάποσιν του φαρμακερού δισκίου των δασικών πυρκαϊών των τελευταίων (ελπίζω όχι και κυριολεκτικώς) ημερών.
Η γενικευμένη και στρατηγικώς συντονισμένη αύτη χρήσις του πυρός, υπηρετεί σαφώς –και το αντιλαμβάνονται όλοι- βαθυτέραν αναγκαιότητα του ΑΝΘΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ. Τούτο επίσης, μας καθιστά φιλυπόπτους έναντι της ισχυράς πιθανότητος μιας απλής μάχης, ενός πολέμου έχοντος βάθος και μέλλον χρόνου. Όθεν, το ερώτημα ΠΟΙΟΙ; καθίσταται πολυσύνθετον, ως διαλαμβάνον πλείστα ενδεχόμενα.
Η εκδοχή των οικοπεδοφάγων, δεν αποκλείει επίσης, ακόμη και εκ του αποτελέσματος, την ακούσιον και ανεπίγνωστον δράσιν αυτών εις την υπηρεσίαν ενός γενικωτέρου και επιτελικωτέρου εγχειρήματος ΑΛΛΩΝ.
Οι πυρφόροι του δάσους, ενδέχεται να είναι πολυποίκιλοι και ετερόκλητοι.
Αυτό το οποίον ημείς οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως Έλληνες πρέπει να κατανοήσωμεν είναι το εξής.
Πρέπει να μάθωμε, χρησιμοποιούντες τα υπέροχα πνευματικά πατρογονικά όπλα του ορθού λόγου, της διορατικότητος και της καχυποψίας, να διακρίνωμεν όλον το φάσμα του φρικαλέου ανθελλαδικού στρατεύματος, χωρίς να αναλωνώμεθα, εις δαιδαλώδεις ερεύνας περί του αρχιστρατήγου του.
Τούτον, αγαπητέ αναγνώστα μου, δύναμεθα να σας τον περιγράψωμεν, αλλά δεν δυνάμεθα (ίσως και δεν επιθυμούμε) να τον κατονομάσωμε.
Είναι ένα ον περίεργον και ΥΒΡΙδικόν, ως εκπηγάσαν εκ της ΥΒΡΕΩΣ. Έχει τεραστίαν (δηλαδή τερατώδη) κεφαλήν πλήρη γνώσεων. Το σώμα του είναι ασύμμετρον, ίνα μη είπω ανύπαρκτον.
Μικραί απολήξεις, του επιτρέπουν να χειρίζεται μέσω πλήκτρων απιστεύτους αριθμούς ανθρώπων. Οι πόδες του έχουν ατροφήσει διότι όσα θα εχρειάζετο να πράξη δι’ αυτών, του παρέχονται δια των ποδών του αναριθμήτου στρατεύματός του.
Δεν αναπαράγεται και τρέφεται δια της ενεργείας την οποίαν περικλείουν τα δι’ αναπαραγωγής προκύψαντα ανθρώπινα όντα. Ο ενεργειακός αυτός βαμπίρος, έχει διασταυρωθεί μετά του αλαζόνος εκείνου όντος, το οποίον ότε είχε την ευλογίαν της ανθρωπίνης μορφής, προσέβαλε την θειοτάτην Εργάνην Αθηνάν, ισχυριζόμενον ότι πλέκει ιστόν καλύτερον Αυτής, της Διδαξάσης την Τέχνην. Τώρα διαπλέκει τον άθλιον ιστόν του καθ’ άπασαν την οικουμένην.
Μην τον αναζητήσεις φίλε αναγνώστα. Ο μόνος τρόπος αντιμετωπίσεώς του δεν είναι ΕΝ ΤΗ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ, αλλ’ ΕΝ ΤΩ ΕΡΓΩ ΤΟΥ.
Μάθε να διακρίνης τα στρατεύματα του, διότι ταύτα δεν φέρουν στολήν και δεν υπερασπίζονται σημαίας και ακροπόλεις.
Το στράτευμά του είναι κανονικώς συγκεκροτημένον, ως κάθε συμβατικός στρατός.
Ούτω, δύνασαι να πλήξης τους επιτελείς ψυχολογικού πολέμου και προπαγάνδας. Τους γνωρίζεις. Τους βλέπεις ακιζομένους και μεγαλαυχούντας εις τα διαλείμματα των διαφημήσεων της τηλοψίας.
Ούτω, δύνασαι να πλήξης τους επιτελείς των διαβιβάσεών του. «Μοιράζονται» μαζί σου την μετάδοσιν των σκέψεων και των μηνυμάτων σου.
Ούτω, δύνασαι να πλήξης τους επιτελείς των μαχίμων του τμημάτων. Δυστυχώς ούτοι ενδέχεται να ίστανται πλησίον σου, ως έγγιστα…
Ούτω, δύνασαι να πλήξης τους επιτελείς της επιμελητείας του. Ούτοι χειρίζονται μηχανισμούς παραγωγής και αποθηκεύσεως σκέψεως, τροφοδοτούντες διαρκώς τους επιτελείς ψυχολογικού πολέμου και προπαγάνδας.
Όλοι ούτοι, είναι εξαιρετικώς ευάλωτοι, ευθύς ως διαγνωσθούν. Ευάλωτοι, διότι είναι πλήρεις παθών και φρικαλέων ελαττωμάτων. Μόνον ούτως είναι χρήσιμοι εις τον αρχιστράτηγον. Μόνον ούτω πειθαρχούν και μάχονται. Κίναιδοι, εγωπαθείς, μισόκαλοι, ανισόρροποι, έμφοβοι.
Χρησιμοποίησε φίλε μου, τα αλάνθαστα ελληνικά διαγνωστικά εργαλεία και όπλα.
Την ΣΟΦΙΑΝ, την ΙΣΧΥΝ και το ΚΑΛΛΟΣ.
Δες ποίοι αντί της ΣΟΦΙΑΣ προκρίνουν την ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΝ.
Δες ποίοι αντί της ΙΣΧΥΟΣ ορέγονται την ΔΥΝΑΜΙΝ.
Δες ποίοι αντί του ΚΑΛΛΟΥΣ βυθίζονται εις την προσωρινότητα της εφημέρου ωραιότητος της μορφής, την ΕΥΜΟΡΦΙΑΝ.

Ο πόλεμος αυτός δεν τελειώνει εις τα δάση…


[1] Βλ. Αλ. Παπαδιαμάντη «Υπό την Βασιλικήν Δρυν».