Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Enfield Pattern 1853 rifle-musket. (Μιὰ ὄμορφη ἱστορία from the Colonies)Ἦτο τὸ καλύτερον τυφέκιον τῆς ἐποχῆς του. Παρήχθη μαζικῶς καὶ ὥπλισε τὰ ἀποικιακὰ καὶ ἰθαγενῆ στρατεύματα τῆς Βρετανικῆς Αὐτοκρατορίας.Ἐτσάκισε τοὺς Ῥώσσους εἰς τὸν Κριμαϊκὸν Πόλεμον. Τὰ φυσίγγιά του ἦσαν χάρτινα.
Τὸ «τελετουργικὸν» τῆς ὁπλίσεώς του ἦτο ἄκρως διασκεδαστικόν.
Ὁ τυφεκιοφόρος ἔπρεπε νὰ εἰσαγάγῃ εἰς τὸ ὅπλον βλῆμα καὶ γόμωσιν, σκίζοντας μὲ τὰ δόντια του τὸ πρόσθιον μέρος τοῦ φυσιγγίου. Ἡ ὑγρασία ἦτο πρόξενος ἀφλογιστίας ἐὰν ἐμούσκευε τὸ χαρτί, ὅθεν ἔπρεπε τὸ φυσίγγιον νὰ εἶναι λιπασμένον μὲ κάποιαν οὐσίαν. Ἡ κλασματικὴ ἀπόσταξις τοῦ πετρελαίου ἦτο ἀκόμη εἰς τὰ σπάργανα καὶ ἡ θρυλικὴ βαζελίνη τότε ἀνύπαρκτος.
Ἡ Αὐτοκρατορία εἰς τὰς Ἰνδίας εἶχεν ἀναθέσει εἰς τὴν Ἰνδικὴν ἑταιρείαν «Γκανγκαρντά Μπανερτζῆ & Σία» τὴν λίπανσιν τῶν φυσιγγίων.
Οἱ ἱστορικοὶ ἀκόμη ψάχνουν νὰ βροῦν μὲ τὶ στὸ διάολο πασάλειβαν τὰ φυσίγγια τῆς Αὐτῆς Αὐτοκρ. Μεγαλειότητος αὐτοὶ οἱ Πάρσοι κερδοσκόποι.
Τὰ στρατεύματα ἦσαν τότε κυρίως Ἰνδοὶ, ἰνδουϊστικοῦ καὶ μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος, ὑπὸ τὴν διοίκησιν κάποιων εὐμόρφων καὶ ἠρωικῶν μουστακαλήδων «σαχίμπ».
Ὅλα πήγαιναν καλῶς, μέχρι ποὺ κάποιοι Ῥῶσσοι πράκτορες ἤρχισαν νὰ διαδίδουν ὅτι τὰ φυσίγγια ποὺ ἔπρεπεν οἱ ἰθαγενεῖς φαντάροι νὰ σχίζουν μὲ τὰ δόντια των, ἦσαν πασαλειμμένα μὲ βωδινὸ καὶ γουρουνίσιον ξῦγκι!
Ὅπως καὶ σήμερον κάποια κ...παιδα τῶν δυτικῶν Thinktanks ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν τὰς ἰδιορρυθμίας τῶν «ἀμόρφωτων» βαρβάρων τῶν λογῆς «Camelands» καὶ ὅλα τὰ κόβουν καὶ τὰ ῥάβουν ἐπὶ τῷ μέτρῳ τῶν σπουδαίων πανεπιστημίων των, ἔτσι καὶ τότε οἱ «σαχίμπ» εἰς τὰς ἰνδικὰς λέσχας των πίνοντες τόνικ οὐῶτερ καὶ καπνίζοντες ποῦρα, ἐχασκογέλων καὶ ἠστεΐζοντο μὲ τὰ ξυπόλητα ἔνστολα χαϊβάνια, ποὺ ἐδυσανασχέτουν.
Ἐδυσανασχέτουν οἱ λατρεύοντες τὸν Σίβαν καὶ τὸν Βισνοῦ ὁσάκις ἔγεύοντο τὸ λίπος τῶν ἱερῶν γελάδων.
Ἐδυσανασχέτουν οἱ λατρεύοντες τὸν Μουχαμέτην ὁσάκις ἐγεύοντο γουρουνίσιον ξύγκι.
Καὶ ἕνα ὡραῖον ἐαρινὸν πρωινόν, τῆς 10ης Μαΐου 1857, τὰ στρατεύματα τῶν ἀνυποδήτων τῆς Α.Α.Μ., ἀντὶ νὰ παραταχθοῦν διὰ τὴν πρωινὴν ἀναφοράν, ὥρμησαν ἐξηγριωμένα κατὰ τῶν σαχίμπ καὶ τοὺς ἔκοψαν τοὺς τρυφεροὺς βρετανικοὺς των λαιμούς.
Αὐτὴ ἦτο ἡ ἄκρως ...χιουμοριστικὴ ἀπάντησις τῶν Ῥώσσων διὰ τὴν νίλαν τοῦ Κριμαϊκοῦ Πολέμου.
Μιὰ ἀπάντησις ποὺ κυριολεκτικῶς ξεπεντάριασε καὶ ἐξηνέμισε τὰ «ἰνδικὰ» κέρδη μιᾶς δεκαετίας τῶν Βρετανῶν καὶ (δευτερεῦον θὰ μοῦ πῇς) ἔστειλε στὸν ἄλλον κόσμον περίπου ἕνα ἑκατομμύριον χρωματιστοὺς καὶ καταλεύκους ὑπηκόους τῆς Βικτωρίας.
Συμπέρασμα:
Τὸ αὐτοκρατοριλίκι εἶναι δύσκολον παιγνίδι διὰ τοὺς ἀμορφώτους καὶ σκέτος θάνατος διὰ τοὺς ἡμιμαθεῖς...

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

«Ad extirpanda». Ἐπιχείρησις «Καθαρὰ Χέρια»...

 Τετάρτη, 15ης Μαΐου 1252 μ.Χ.

Ἀφορμὴν διὰ τὴν ἔκδοσιν τῆς παπικῆς Ἐγκυκλίου (Βούλας) «Ad Extirpanda», ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Ῥώμης Ἰνοκεντίου τοῦ IV, ἔδωσε μιὰ δολοφονία.
Εἰς τὰς 6 Ἀπριλίου τοῦ ἰδίου ἔτους, εἶχε δολοφονηθεῖ ὁ περίφημος ἱεροκῆρυξ, Γενικὸς Ἱεροεξεταστὴς τῆς Βορείου Ἰταλίας καὶ μετέπειτα ἅγιος, Πέτρος τῆς Οὐηρώνης (Verona).
Ὁ ἐν λόγῳ εἶχε διακριθεῖ διὰ τὰς ἠπίας τακτικὰς του κατὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς αἰρέσεως τῶν Καθαρῶν, ἤ Ἀλβιγηνῶν, ἤ Βογομίλων εἰς τὴν καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολήν.
Αἱ τακτικαὶ του ἔφεραν πολύ καλύτερα ἀποτελέσματα ἔναντι τῆς φονικῆς βίας.
Πολλοί Καθαροί μετεστράφησαν εἰς τὴν ὀρθὴν πίστιν καὶ οἱ ἡγέται τοῦ παραρτήματος τῆς αἰρέσεως ἐν Μεδιολάνοις (Μιλᾶνον), ἀπεφάσισαν ὅτι ὁ Πέτρος ἔπρεπε νὰ ἐξοντωθῇ.
Ἐπειδὴ οἱ Καθαροὶ ἐμίσουν τὴν βίαν καὶ ἤθελον νὰ ἔχουν ...«καθαρὰ χέρια», ἐμίσθωσαν τοὺς δολοφόνους τοῦ Πέτρου, ἐντιμ. κ.κ. Καρῖνον Βαλσαμῶνα (Carino Pietro da Balsamo) καὶ Μανφρέδον Κλείτωρα (Manfredo Clitoro da Giussano).
Ἡ δολοφονία τοῦ Ἱεροεξεταστοῦ, προεκάλεσε τὴν εἰς μνήμην του ἔκδοσιν τῆς παπικῆς Ἐγκυκλίου «Ad Extirpanda», διὰ τῆς ὁποίας ἐτίθεντο αἱ δεοντολογικαὶ ἀρχαὶ τῆς ὡς τότε αὐθαιρέτου σχεδὸν λειτουργίας τῶν ἀνακριτικῶν μεθόδων τῆς Sacra Inquisitio, ὡς:
-Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἀφαιρέσεως τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀκρωτηριασμοῦ τοῦ ἐξεταζομένου.
-Ἡ αὐστηροποίησις τῶν ἐνδείξεων κατὰ τὰς ὁποίας ὁ ἱεροεξεταστὴς ἠδύνατο νὰ ἐφαρμόσῃ σωματικὰς βασάνους.
-Ἡ ἐφάπαξ ἀνάκρισις (non bis in idem).
-Ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ἐφαρμογῆς τῆς θανατικῆς ποινῆς ὑπὸ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς. Παράδοσις τοῦ καταδικασθέντος εἰς τὴν κρατικὴν ἐξουσίαν διὰ τὰ «περαιτέρω».
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ:
-Ὁ ἐκ τῶν δολοφόνων Καρῖνος Βαλσαμών, μετανοήσας, ὁμολόγησε τὸ ἔγκλημα, εἴτα δὲ καρεὶς μοναχὸς τῶν Δομηνικανῶν, δι᾿ ἐναρέτων πράξεων κατέστη ὄσιος (beatus) τῆς Ῥ/Κ Ἐκκλησίας.
-Ἄξιον παρατηρήσεως εἶναι τόσον τὸ ὅτι οἱ «καλοκάγαθοι» ὡς ἐμφανίζωνται ἐσχάτως «Καθαροὶ» ἤθελον νὰ ἔχωσι τὰς χείρας των «καθαράς» ἐκ τοῦ αἵματος τοῦ μετριοπαθοῦς Ἱεροεξεταστοῦ, ὅσον καὶ ἡ Ῥώμη τὰς δικὰς της ἐκ τοῦ αἵματος τῶν καταδικαζομένων αἱρετικῶν...


Η ΕΙΚΩΝ:
Domenico Zampieri (Domenichino). 1581 – 1641. «Ἡ δολοφονία τοῦ Μάρτυρος Πέτρου».