Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Μεγάλη Τρίτη. Οἱ Φαρισαῖοι.

Οἱ Φαρισαῖοι, ἐξ ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι διεξεδίκουν τὴν ὀρθότητα τῆς νομικῆς ἑρμηνείας κατὰ τὰ ἔτη τοῦ Ἰησοῦ, ἦσαν οἱ πλέον μορφωμένοι.
Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ περίφημος Φαρισαῖος ῥαββῖνος των Γαμαλιὴλ I ὁ Πρεσβύτερος, προστάτης τῶν χριστιανῶν καὶ διδάσκαλος τοῦ νεαροῦ Σαούλ (Παύλου), ὁ μετέπειτα ἅγιος Γαμαλιὴλ τῆς Ὀρθοδ. Ἐκκλησίας.
Ὅμως ὁ ζῆλος τῶν Φαρισαίων πρὸς ἐπίδειξιν τῆς ἀρετῆς των, τοὺς ὤθει εἰς ἀηδιαστικὰς πράξεις φανφαρονικῆς δημοσίας συμπεριφορᾶς, ἡ ὁποία ἐξενεύριζε ἀκόμη καὶ τὸν ἔχοντα ὑψηλὴν αἴσθησιν τοῦ χιοῦμορ Ἰησοῦν.
Κατὰ τὴν Μεγάλην Τρίτην, τὸ ἐξόχως συγκινητικὸν Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς «ἐπικαλύπτει» τρόπον τινά τὸ κατὰ Ματθαῖον 22, 15- 23, 39, ὅπου ἐξαπολύεται ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ ἡ καταδίκη τῶν Φαρισαίων ὄχι τόσον ὡς Φαρισαίων, ἀλλ᾿ ὡς ἰδεοτύπων τῆς ἐπιδείξεως, τῆς ὑποκρισίας, τῆς δοκησισοφίας καὶ ἄλλων παθῶν κυρίως τοῦ πνεύματος.
Ὁ «φαρισαῖος» εἶναι ἐκπληκτικὸς εἰς τὴν δυνατότητα ὑποταγῆς τῆς σαρκός εἰς τὸν νοῦν. Ἕνας πρωταθλητὴς τῆς Ἀρετῆς!
Νηστεύει πιὸ καλὰ ἀπ᾿τοὺς ἄλλους.
Ἐλεεῖ πιὸ ἀποτελεσματικῶς ἀπ᾿ τοὺς ἄλλους.
Προσεύχεται πιὸ σπαρακτικῶς καὶ συντριπτικῶς ἀπ᾿ τοὺς ἄλλους.
Ὅμως, καταδεικνύει καλύτερον ἔναντι παντὸς ἄλλου τὸ πόσον πολὺ ἐνήστευσε.
Ὅμως, διακηρύσσει ἀποτελεσματικώτερον ἔναντι παντὸς ἄλλου τὸ πόσον δαψιλῶς ἐλέησε.
Ὅμως, θορυβεῖ περισσότερον ἔναντι παντὸς ἄλλου προσευχόμενος καὶ συντριβόμενος πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ Γιαχβέ.
Κάθε κοινωνία, ὁμάς, σύναξις, ἀδελφότης ἀνθρώπων, συγκεκροτημένη ἐν ὀνόματι τοῦ ἐγχειρήματος πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ ...στεγαστικοῦ προβλήματος τῆς Ἀρετῆς, ὀφείλει νὰ ἐμφυσῇ εἰς τὰ μέλη της τὸ πνεῦμα τοῦ κατὰ Ματθαῖον 22, 15- 23, 39.
Ἐπειδὴ ὁ «Φαρισαῖος» κοιμᾶται ἐντὸς μας ὡς ἡ Ὡραία Κοιμωμένη, ἀναμένων τὸν ἀφυπνιστικὸν ἀσπασμὸν τοῦ ξανθοῦ πρίγκηπος, τοῦ φέροντος τὸ συμβολικὸν ὄνομα «ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ»...

Η ΕΙΚΩΝ: Ὁ μέγας ῥαββῖνος τῶν Φαρισαίων καὶ ἅγιος τῆς Ὀρθοδ. Ἐκκλησίας Γαμαλιὴλ Ι, ὁ Πρεσβύτερος, εἰς γλυπτικὴν ἀπεικόνισιν ἐν τῷ ναῶ τοῦ ἁγίου Νικοδήμου ἐν Pluméliau.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ: Sederunt Principes. Τοῦ μαγίστρου Περωτίνου τοῦ Μεγάλου.
https://www.youtube.com/watch?v=SA_XhMKH6oo
«Sederunt principes, et adversum me loquebantur:
et iniqui persecunti sunt me...»
.
(Θρονιάστηκαν οἱ ἀρχηγοί καὶ συζητοῦσαν ἐναντίον μου.
Μηχανευόμενοι τὸν ἄδικο διωγμό μου
).

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

«Βλάσφημον στιχηρόν».

Μικρὰ Ναϊτικὰ Ἀνάλεκτα.

Ricaut Bonomel. Καταλωνὸς Ἱππότης τοῦ Ναοῦ, τροβαδοῦρος. Τέλη 13ου αἰῶνος.
Ἕν ἐκ τῶν ἐλεεινοτέρων ψευδῶν τὰ ὁποῖα ἐξαπέλυσεν ἡ κοσμικὴ ἐξουσία τῆς Γαλλίας κατὰ τῶν μελῶν τοῦ ἱεροπολεμικοῦ Τάγματος τῶν «Πενήτων Συστρατιωτῶν τοῦ Χριστοῦ» (Ναΐται), ἦτο καὶ ἐκεῖνο τῆς φερομένης ἀδιαφορίας των διὰ τὸ σταυροφορικὸν ἐγχείρημα, ἀφ᾿ ὅτου ἐχάθη τὸ Βασίλειον τῶν Ἱεροσολύμων καὶ οἱ Ἅγιοι Τόποι ἐν γένει.
Τὸ ψεῦδος αὐτὸ δυστυχῶς ἡ -ἐν γαλλικῇ αἰχμαλωσίᾳ- Ῥωμαϊκὴ Ἐκκλησία δὲν ἠδυνήθη νὰ καταπολεμήσῃ.
Τὰ ἰσχυρὰ δοκουμέντα ποὺ διαθέτομεν εἰς ἐπίρρωσιν τοῦ μέχρι τέλους ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Τάγματος διὰ τὴν Σταυροφορικὴν Ὑπόθεσιν, εἶναι ποικίλα.
Σωζόμενα ἔγγραφα - ἐντάλματα συνδρομῆς τῶν λογῆς ἐκστρατευτικῶν ἐγχειρημάτων, τεράστιαι δαπάναι ἐκ τῶν ἐγγείων καὶ πιστωτικῶν προσόδων τοῦ Τάγματος ὑπὲρ ἐξαγορᾶς αἰχμαλώτων, χρηματοδοτήσεως μισθοφορικῶν σταυροφορικῶν μονάδων, ἐπισκευῆς ἰβηρικῶν ἀκριτικῶν φρουρίων κλπ.
Εἰς αὐτὰ προστίθενται καὶ ἔμμετρα στιχουργήματα λογίων Ναϊτῶν, ὡς αὐτὸ τοῦ Καταλωνοῦ ἱππότου Ricaut Bonomel.
Εἰς αὐτὸ ὁ γενναῖος ἱππότης, διεκτραγωδεῖ τὴν ἀδιαφορίαν τοῦ Πάπα διὰ τὴν «Ὑπόθεσιν» καὶ τὴν συνδρομὴν του εἰς τὴν ἀθλίαν δρᾶσιν τοῦ Καρόλου τοῦ Ἀνδηγαυϊκοῦ ἐν Ἰταλία, κατὰ τῶν καλῶν καὶ σταυροφορικῶς πιστῶν Χοχενστάουφεν, ἀλλὰ καὶ τὴν διάθεσιν σταυροφορικῶν κονδυλίων πρὸς ἐξυπηρέτησιν δυναστικῶν καὶ λοιπῶν εὐρωπαϊκῶν τυχοδιωκτισμῶν.
Ὁ φρὰ Ricaut, εἰς τὸ σωζόμενον στιχούργημά του, γραμμένον εἰς τὴν καταλωνικὴν διάλεκτον, ἀναφέρεται εἰς τὰ ἐπίχειρα τῶν τραγικῶν συμβάντων τῆς πτώσεως εἰς χείρας τῶν ἀπίστων τοῦ Ὁσπιταλικοῦ φρουρίου Ἀρσούφ τὴν 29ην Ἀπριλίου 1265, ὅπου ὁ πιστὸς Ricaut ἐπολέμησεν.
Μουσική: Palästinalied
https://www.youtube.com/watch?v=isxvXITTLLY

Σάββατο 4 Απριλίου 2020

Μαγγρόβια Δάση.

Στῆς σήψης τὰ βασίλεια
δύσκολον εἶναι τοῦ θανάτου ἡ ὁσμή,
ἀπ᾿ τῆς ζωῆς νὰ ξεχωρίσῃ τὶς πνοές.
Ἕρπουν ἐκεῖ ζωὲς πανάρχαιες,
σὰν Ἐρινύες σ᾿ ἕναν Ἄδη,
παράξενα κι ἀνοίκεια χτισμένο,
κατ᾿ ἀπ᾿ τοῦ Ἥλιου τὴν θωριά.
Ζωὲς π᾿ ἄλλες ζωὲς ζητοῦνε γιὰ νὰ ζήσουν,
γιατὶ δὲν ζήσανε ποτὲ ζωὴ μιᾶς ἀφημένης ῥαθυμίας.
Σαπίζουν ὅλα κι ἡ ἀνάσα τους,
ἅνασσα γίνεται στοῦ θείου τὴν σαπρὴν ὀσμή,
Πόσο ἄχαρο θὲ νἄταν
στοῦ ζωντανοῦ Θανάτου
τὸ φέουδο ἐτοῦτο,
ἄν τοῦ μαγγρόβιου ἡ ὀμπρέλα,
δὲν ἔκρυβε τὸν Ἥλιο αὐτῆς τῆς γῆς!
Δίνοντας ἔτσι στοῦ Θανάτου τὸ ὑπερχθόνιο παλάτι,
μιὰν αἴσθηση, μιὰ δύναμη, παράξενης ζωῆς.

Η ΕΙΚΩΝ: Carolyn Burger. ''Mangrovian Canopy''.
ΜΟΥΣΙΚΗ: Ἕκτορος Βίλλα Λόβος. «Melodia Sentimental»
https://www.youtube.com/watch?v=uQmxtZLtOAo

Claustrophobia...Ἑξῆντα χρόνια ζήσαμε τὸν τρόμο,
μιᾶς ἥρεμης κι ἀπόστροφης ζωῆς,
σ᾿ ἕνα πλανήτη μ᾿ ἀέρα καὶ νερά.
Ἑξῆντα χρόνια ζήσαμε τὸν τρόμο,
ἀνάμεσα σὲ ὕλη ποὺ μονάχη της σαλεύει,
σὲ ὄντα ποὺ κινούνταν ὅπως θέλαν.
Κι ὁ νοῦς μας, πάντα μ᾿ εὐλάβεια στραμμένος,
σέ κεῖνες τὶς σφαῖρες τ᾿ οὐρανοῦ,
ποὺ ξανοιγμένες σὲ μιὰν ἀπειροσύνη,
μᾶς προσκαλοῦν σ᾿ ἀνοιχτοσύνη,
ψυχῆς, σωμάτου καὶ τοῦ νοῦ.

Γιάν Φερμέερ, «The Glass of Wine» 1661.

Κίτρινο.

Ὅ,τι τὸ Κίτρινο σκεπάζει
εἶναι μὲ χάρη καὶ χαρά ὡραία σκεπασμένο.
Ὅ,τι τὸ Κίτρινο θυμίζει,
ἀπ᾿ τῆς Ἀμάλθειας τὸ κέρατο βγαλμένο.
(Καλούδια ξεπηδοῦν ἀπὸ τὸ Κίτρινο).
Χρυσὸς ὑμνεῖται μὲ τὸ Κίτρινο.
Μὰ ὄχι τῶν σαράφηδων ἐκεῖνος ὁ χρυσὸς.
Ὁ ἄλλος ὁ χρυσός, ὁ μυστικός!
Πού δέν τὸν ἔφτειαξαν ποτέ οἱ ὀνειροπόλοι,
μὲ τὰ σκαμμένα χέρια,
ἀπ᾿ τῶν ὀξέων τίς ἄτυχες σπονδές.
Τὸ Κίτρινο εἶναι ὑπόσχεση ζωῆς.
Εἶναι σημαῖα παλιῶν αὐτοκρατόρων,
μ᾿ αὐτοκρατόρισσες σιμὰ των πού στὰ μάτια τούς κοιτοῦν.
Ἅλως εἶναι τὸ Κίτρινο.
Ἅλως πού μέσα της ἀλόγατ᾿ ἁλωνίζουν τὸ Κίτρινο σιτάρι!
Ἅλως πού στέφει κεφαλές ὡραίων γυναικῶν,
σὰν ὀπτασίες Κίτρινες μᾶς φεύγουν,
ἀφοῦ σταθοῦν στὸ πλάι μας γιὰ λίγο.
στὴν Κίτρινη τὴ φλόγα πού μᾶς καίει.
Θεές φοροῦν τὸ Κίτρινο.
Μισοσκεπάζοντας τὸ Κάλλος.
Νὰ μὴ παραφρονοῦνε οἱ θνητοί.
Θεές κρυμμένες, -ὄχι γιὰ πολύ-,
ἀφοῦ οἱ μέλισσες πετώντας,
μὲ πείνα γιὰ Κίτρινη τροφή,
μὲ ὄμορφα τραγούδια τὶς προδίδουν.