Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016

Ἱστορικὸς ἠθικὸς διδακτισμὸς

Τὴν ἠθικοποίησιν τῆς Ἱστορίας καὶ τῶν συντελεστῶν της, τὸν «ἱστορικὸν ἠθικὸν διδακτισμὸν» τὸν πληρώνουν τὰ ἔθνη -ἐν τέλει- ἀκριβά.
Εἴτε μέσῳ ἀποκαλύψεων ποὺ καταρρακώνουν τὰ πεπαγιωθέντα ἱστορικὰ ἰνδάλματα, εἴτε δι᾿ ἀποκαταστάσεως διαφόρων «κακῶν» τῆς Ἱστορίας.
Τὸ χειρότερον εἶναι βεβαίως, ἡ δυνατότης ποὺ προσφέρεται εἰς διαφόρους πνευματικοὺς φελλοὺς νὰ καθίστανται διάσημοι, ἀποδομοῦντες συνεχῶς πρόσωπα καὶ ἰδέας τῆς Ἱστορίας, τὰ ὁποῖα -ἑνίοτε-, ἡ ἀνοησία ἀλλεπαλλήλων γενεῶν καὶ ἡ ἐγγενὴς εἰς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τάσις κατασκευῆς μύθων, ἔχει ἀναβιβάσει εἰς τὸν 18ον ὄροφον ...τριορόφου οἰκοδομῆς.

ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 1.
Τοιοῦτοι «φελλοί», ἐσχάτως θάλλουσιν ἐν Ἑλλάδι πλεῖστοι ὅσοι. Ἄλλοί τινες ἐξ αὐτῶν, ἀπὸ ἐτῶν δυστυχοῦντες ἐπειδὴ εἶναι (;) Ἕλληνες «κατακεραυνοῦντες» τὰ -κατὰ τὴν ἄποψίν των- ἱστορικὰ ἐλαττώματα τῶν ...ἄλλων. Ἄλλοι ἔχουν ἀνακαλύψει παζολίνειον φρέαρ μὲ ἐκφύλους ἥρωας τῆς ἱστορίας μας. Ἄλλοι, ἀρέσκονται εἰς τὸ νὰ παρουσιάζουν ὡς τροχαῖον ἀτύχημα, τὰς λογῆς σφαγὰς καὶ γενοκτονίας τοῦ ἔθνους μας, συγχέοντες αἴφνης ἕνα κλασσικοῦ τουρκικοῦ τύπου ἐθνοκαθαρσιακὸν πογκρόμ, μὲ τὸ τσαλαπάτημα τῆς Θύρας 7 τοῦ Σταδίου Καραϊσκάκη.
ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ 2.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, Θουκυδίδης καὶ Πολύβιος, εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα, θὰ μᾶς διδάσκουν -εἰς πεῖσμα παντὸς τσαρλατάνου-, ὅτι ναὶ μὲν ἡ Ἱστορία εἶναι «ἀνήθικος» (immoralis), ἀλλ᾿ ὁ πραγματικὸς ἱστορικὸς δύναται νὰ διαθέτῃ γρανιτώδη ἠθικὴν ἐπαγγελματικότητα.

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016

4-8-1936

Ὁγδόντα χρόνια.
Τόσα ἐχρειάσθησαν διὰ νὰ καταλυθῇ πλήρως τὸ «φασιστικὸν» καθεστώς τῆς 4ης Αὐγούστου.
Ἂς μὴ ξεχνοῦμε! 
Πρὸ ὁλίγων ἐτῶν ἀκόμη ἴσχυε τὸ «φασιστικὸ» ἐργασιακὸ ὁκτάωρο.
Οἱ «φασιστικές» συλλογικές συμβάσεις ἐργασίας. 
Τὸ «φασιστικὸ» ΙΚΑ λειτουργοῦσε ὡς ἀσφαλιστικὸς φορεὺς καὶ ὄχι ὡς ταμεῖον «στήριξης» εὐπαθῶν ἀλλοδαπῶν - τζαμπατζήδων καὶ λαμογιακῶν εἰσπράξεων.
Νὰ λέμε καὶ τὰ σωστά!  
Τότε δὲν ἐλειτούργει ἡ Βουλή. Ὁ λαὸς δὲν ἠδύνατο νὰ ἀποφασίσῃ διὰ τὴν τύχην του, ὅπως τώρα.