Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Ὁ βασιλεύς τοῦ Ὕς.Στὸν ἄμβωνα τοῦ βυθισμένου παλιοῦ καθεδρικοῦ,
κομψές πελαγίες κυματίζουν
κι ὁλόδροσα φύκια, φλάμπουρα δροσιᾶς, 
σὰν ἐπισείοντες κεκοιμημένων ἱπποτῶν.
Μέ καμπάνες ἀκουσμένες μαγικά,
στὰ βάθη μιᾶς φιλόξενης αβύσσου
Ὁ Βασιλεὺς τοῦ Ὕς κηρύσσει.
Σὰν διάκονος μὲ τρίαινα καὶ στέμμα ἀπὸ κοράλια,
Τὸ Νέον Εὐαγγέλιον.
Τῶν Βεβυθισμένων.


Ἡ φιλάνθρωπος ἐπιστήμη.

...Ἡ ἐπιστήμη εἶναι ἀρκετὰ φιλάνθρωπος. 
Εὑρίσκει πάντοτε κάποιαν ἀνοησία γιὰ νὰ καθησυχάσῃ τὴν ταραχὴ ποὺ γεννᾷ μέσα μας τὸ ἄγνωστο καὶ να περισώσῃ τὴν ἀξιοπρέπειά της...
Πλάτων Ῥοδοκανάκης, 
«Οἱ Σκελετοί». 1915.

Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Θεομηνία καὶ βλακομηνία.


Ἡ λέξις θεομηνία καταδεικνύει ὑψίστην ἀσέβειαν καὶ τὸ χειρότερον, βλακείαν.

Ὁ Θεὸς δὲν μαίνεται, οὔτε διακατέχεται ὑπό μήνιος.

Ἀλλὰ καὶ ἂν ἐμαίνετο καὶ ἄν διακατείχετο ὑπό μήνιος, ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ λεβέντης πού μπορεῖ νὰ τὸ διαπιστώσῃ;

Οἱ πλεῖστοι τοὺς ὁποίους ἔχω ὑπ᾿ ὄψιν μου νὰ ἐπικοινωνοῦν ἀπ᾿ εὐθείας μὲ τὸν Θεόν, συνήθως εἶναι θεο-πάλαβοι ἤ ἀπατεῶνες.

Ἀλλὰ κι αὐτὴ ἡ τσιχλώδης φράσις περὶ τῆς «ἐκδικουμένης» δίκην Ζορό φύσεως, τυγχάνει δις μπαρούφα.

Πῶς δύναται κάτι τὸ ὁποῖον στερεῖται συναισθήματος καὶ αἰσθήσεων, νὰ ἐκδικῆται;

Δὲν ὑφίσταται ἐκδίκησις ἐν τῇ φύσει.

Ὑφίσταται ἕνας ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων νόμων. Ἐκεῖνος τοῦ Ἀντιπεπονθότος, ὅστις δὲν ἔχει τὴν παραμικρὰν σχέσιν πρὸς τὰς ἀτόπους -ἐν προκειμένῳ- ἐννοίας τῆς ἐκδικήσεως, τῆς δικαιοσύνης, τοῦ δικαίου κλπ.

Τὸ Ἀντιπεπονθὸς εἶναι μιὰ ΑΥΤΟΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΙΚΗ πρόβασις.

Αὐτὴ λαμβάνει χώραν, ὁσάκις διὰ τῆς παραβιάσεως κάποιου ἐκ τῶν λεγομένων «Φυσικῶν Νόμων», εἰς βάθος χρόνου -ἀσχέτως πρὸς τὰς ἡμετέρας ἀντιλήψεις περὶ δικαίου-, παρατηρεῖται μιὰ ἀντιδραστικὴ κίνησις, σκοποῦσα αὐτοματικῶς νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ πρότερον καὶ θιγὲν καθεστώς τῆς -ἄλλοτε- τεθείσης τάξεως ἐξ ἑνὸς χάους. Ἕνα χάος τὸ ὁποῖον ὁ ἀτελὴς ψυχικῶς ἄνθρωπος δείχνει νὰ νοσταλγῇ καὶ τὸ προτιμᾷ, δεδομένου ὅτι αυτὸς ἀδυνατεῖ νὰ διαχειρισθῇ τὴν τάξιν.
Kάτι ὡσσὰν τὴν μέριμνάν μας πρὸ ἑνὸς οἰκοδομήματος πρὸς ἀντικατάστασιν ἑνὸς ἀφαιρεθέντος πλίνθου.