Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ἡ μουσικὴ τοῦ Ἄρεως.


Θὰ μποροῦσε ἄραγε ἡ μουσικὴ νὰ συνοδεύῃ ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ μείνῃ μακρὰν τῶν πεδίων τῶν μαχῶν;

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012

Μεγάλα καὶ μικρὰ «μάτ» τῆς Ἱστορίας.

Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ 46ου τεύχους, Ἰούνιος 2000, τοῦ περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία».
Γενναιότητες καὶ ἀτυχίαι βασιλέων.
Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

1879-1883. Αἱ ναυτικαὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ «Πολέμου τοῦ Εἰρηνικοῦ».

Ἀναδημοσίευσις μελέτης μου, ἐκ τοῦ Περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία», Τεῦχος 64, 2001.
Κείμενον εἰς τὴν «δημοτικήν» καὶ μονοτονικὸν διὰ λόγους «συντακτικῆς ἁρμονίας».