Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

Τὰ «τρίτα μάτια» καὶ αἱ διανοίξεις των.

Καλῶς ἔπραξεν ὁ νεαρὸς τότε Ἀνουπάμ Καπουρχάτρι, ἀφήσας τὸ βαλτῶδες μικρὸν κτῆμα τοῦ πατρὸς του εἰς τὰ περίχωρα τῆς Σανδερναγόρης καὶ ἀκολουθήσας τὸν δρόμον τῆς ἁγιότητος.
Ἤδη φέρων νέον ὄνομα, κάτι σὰν Βραχμαπούτρα σρί Ῥατζπουτάνα, μὲ λευκὴν γενειάδα, μόνιμον τεθλιμμένον μειδίαμα (διὰ τὸν Παγκόσμιον Πόνον), μὴ ἐγγίζων ποτὲ (δημοσίως) τὰ λάπτοπ, οὔτε κἂν τὸ κινητὸν του, διαποιμαίνει πνευματικῶς καὶ ἄλλως πως, πλειάδα βαριεστημένων εὐκαταστάτων κυρίων καὶ -κυρίως- κυριῶν.
Αὗται, καταλλήλως δασκαλευθεῖσαι, ἥναψαν ἐντὸς των τὸν «θεῖον σπινθῆρα», ἀναμένουσαι τῇ καθοδηγήσει τοῦ διδασκάλου Βραχμαπούτρα μιὰν σειρὰν μυστηριωδῶν ...διανοίξεων.
Τὴν διάνοιξιν ἑνὸς τρίτου ὀφθαλμοῦ εἰς τὸ μέτωπόν των, ἀφοῦ -προηγουμένως- ἕνας περίεργος ἐσωτερικὸς ὑπναλέος ὄφις, ἀφυπνούμενος δι᾿ ἐπιδεξίων περιεδρικῶν τεχνικῶν τοῦ διδασκάλου Βραχμαπούτρα, -αἵτινες εἰς ἐκλαϊκευτικὴν μορφὴν συνηθίζονται καὶ εἰς τὰς φυλακάς-, θέλει διατρέξῃ τὴν σπονδυλικὴν ἀτραπὸν τῆς ῥάχεως, διὰ νὰ ἐξέλθη ἐκ τοῦ μετώπου, διανοίγων τὸν περιπόθητον τρίτον ὀφθαλμόν.
Διὰ νὰ συμβοῦν αὐταὶ αἱ διανοίξεις, πρέπει ὁ μυούμενος / -νη, νὰ δώσῃ ἁπτὰς ἐνδείξεις τῆς περιφρονήσεώς του πρὸς τὴν ὕλην, διανοίγων γενναίως τὸ πορτοφόλι του καὶ ἐπιδαψιλεύων τῷ διδασκάλῳ τὰ μύητρα τῆς διανοίξεως.
Αὐτὰ συμβαίνουν ἀπὸ πολλῶν δεκαετιῶν εἰς τὰς χώρας τῶν «κουτοφράγκων». Χονδραὶ Ἀμερικανίδες πρώην θεατρίναι τοῦ Χόλυγουδ καὶ νευρωτικαὶ σύζυγοι γηραιῶν χρηματιστῶν, θέλουν ἐναγωνίως ἕνα τρίτον ὀφθαλμὸν καὶ τὴν πολυύμνητον ἀξιοποίησιν τοῦ «ὑπόλοιπου ἀναξιοποίητου 99% τοῦ ἐγκεφάλου των»!
Εἰς τὴν Χαζολάνδην τῶν Βαλκανίων, τοιαῦται πολυτέλειαι ἐνεφανίσθησαν περὶ τὰς ἐποχὰς τῆς ζωοπανυγύρεως 1980 καὶ ἐντεῦθεν, χαλνώντας τὴν σεπτὴν πιάτσαν διαφόρων ἰθαγενῶν Βραχμαπουτρῶν, παπαδοκαλογερικῆς, ἐθνικολαϊκῆς, ἀρχαιολαγνικῆς καὶ λοιπῶν «ἐσωτεριστικῆς» μορφῆς προελεύσεων.
Τώρα ὅμως, ποὺ ἡ Ἁγία Πενία μεσουρανεῖ, θεραπεύουσα πᾶσαν νόσον καὶ μαλακίαν, οἱ Βραχμαποῦτραι θὰ ἠδύνατό τις νὰ εἰκάσῃ ὅτι θὰ ἀνεζήτουν ἀλλοῦ «χονδρὰς Ἀμερικάνας».
Ὄχι! Ἐδῷ καὶ τώρα, προκόβουν περισσότερον. Καζάντια καὶ μπερκέτια. 
Ἔριξαν τὰ τιμολόγια καὶ δουλεύουν πιὸ ζεστὰ τὸ προτσές τῶν περιεδρικῶν ...«διανοίξεων».
Ὁ δυστυχὴς λαουτζῖκος τοὺς ὑπεραγαπᾶ σχεδὸν λαγνικῶς.
Καὶ τοὺς ξεύρει μὲ τὴν γενικὴν ὀνομασίαν:
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: