Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Μιὰ αἰγυπτιακωτάτη πυραμίς ἐντὸς ἑνὸς εὐρωπαϊκωτάτου τοπίου. Σχεδὸν τοσκανικοῦ. Με μιὰν Ἴριδα ἐκτινασσομένην ἐκ τῆς κορυφῆς της ἐντὸς ἑνὸς βροχεροῦ οὐρανοῦ;
Ἕνα ἀρχαιοπρεπὲς περιστυλιακὸν οἰκοδόμημα ἐπὶ ὑψώματος, ἄνωθεν παλαιοῦ λατομείου. Ἕνα ῥωμαϊκὸν ὑδραγωγεῖον κάτωθεν (!) τοῦ ὁποίου διέρχεται σιγμοειδῶς ὁ ποταμός.


Πόσαι ἀσυμβατότητες! Πόσα «παράλογα» εἰς τὴν ἐλαιογραφίαν τοῦ Γάλλου μαΐστορος Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819).
Ἀναμφιβόλως ὁ δημιουργὸς ἔζησε τὰς μαγικὰς στιγμὰς τῆς ἐποποιίας τῆς «Αἰγυπτιακῆς Στρατιᾶς» τοῦ Βοναπάρτου.
Ἀναμφιβόλως μὲ τὸν τρόπον του κι᾿ αὐτὸς «ἔφερε» τὴν Αἴγυπτον εἰς τὴν καρδιὰν τῆς Εὐρώπης. Μὲ τὸ οὐράνιον τόξον σὰν γέφυραν τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν.
«Soldats, […] songez que du haut de ces monuments quarante siècles vous contemplent.»
(Στρατιῶται… ἀπὸ τὸ ὕψος αὐτῶν τῶν μνημείων, τεσσαράκοντα αἰῶνες σᾶς ἐποπτεύουν).
Παιδιὰ οἱ Εὐρωπαῖοι (ὡς παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων). Παιδιὰ ποὺ παίζουν καὶ τολμοῦν, «ἐν οὐ παικτοῖς». Παιδιά-γέροντες ὅμως.
Ἔχασαν ἁπλῶς τὰς μνήμας μιᾶς σοφίας τὴν ὁποίαν κάποτε εἶχον.
Δι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ πονηρὸς Αἰγύπτιος ἱερεὺς τὸ θυμίζει:
«…ὦ Σόλων, Σόλων, Ἕλληνες ἀεὶ παίδές ἐστε, γέρων δὲ Ἕλλην οὐκ ἔστιν. Νέοι ἐστέ τὰς ψυχὰς πάντες. Οὐδεμίαν γὰρ ἐν αὐταῖς ἔχετε δι’ ἀρχαίαν ἀκοὴν παλαιὰν δόξαν οὐδὲ μάθημα χρόνῳ πολιὸν οὐδέν…».


ΜΟΥΣΙΚΗ: Albert Ketelbey. « In the mystic land of Egypt ».
https://www.youtube.com/watch?v=Dhpu-EWtu70

Δεν υπάρχουν σχόλια: