Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Ἐδιδασκόμεθα ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, ὅτι -τάχα-, οἱ ἄνθρωποι ποὺ γεννῶνται καὶ ἀνατρέφονται ἐντὸς συντεταγμένης πολιτείας, καθίστανται πνεύματα «ἐλεύθερα», μεγαλόφρονα καὶ ἄλλα τοιαῦτα λιπαρὰ καὶ παχέα ἔπεα.
Ὁ Ἐμμανουὴλ Κάντ(ιος), ἀπεβίωσε τὸ 1804, ἤτοι τεσσαράκοντα ὁκτώ ἔτη πρὸ τοῦ πρώτου πρωσσικοῦ συντάγματος. Ὁ Γκαῖτε ἐπίσης, τεσσαράκοντα ἔτη πρὸ αὐτοῦ.
Λογικῶς, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι οὗτοι ἦσαν πνεύματα ὁλιγώτερον ἐλεύθερα καὶ μεγαλόφρονα, ἔναντι ἑνὸς βουλευτοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη ἐν «συντεταγμένῃ» πολιτείᾳ καὶ κατὰ τὰ φαινόμενα θὰ ἀποθάνῃ ἐπίσης ἐν τοιαύτῃ καταστάσει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: