Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Κάποτε… κάποιοι…

  
Κάποτε ἡ Πατρὶς ἐκυβερνήθη ὑπὸ προσώπων, ἴσως ὄχι τόσον ἐναρέτων ὅσον ἤξιζεν εἰς ἕνα τόσον ὑπέροχον λαόν, ἀλλὰ τοὐλάχιστον διαθετόντων μορφὴν αὐτοῦ τοῦ τύπου π.χ….


 

 Κάποτε τὰ πιστωτικὰ ἱδρύματα τῆς Πατρὶδος, ἐδιοικήθησαν ὑπὸ προσώπων, ἴσως ὄχι τόσον σπουδαίων ὅσον ἤξιζεν εἰς ἕνα τόσον ὑπέροχον καταθετικὸν κοινόν, ἀλλὰ τοὐλάχιστον διαθετόντων μορφὴν αὐτοῦ τοῦ τύπου π.χ….


Κάποτε οἱ νόμοι καὶ τὰ διατάγματα τῆς Πατρὶδος, ἔφερον τὴν ὑπογραφὴν προσώπων, ἴσως ὄχι τόσον σημαντικῶν ὅσον ἤξιζεν εἰς ἕνα τόσον εὐφυᾶ λαόν, ἀλλὰ τοὐλάχιστον διαθετόντων μορφὴν αὐτοῦ τοῦ τύπου π.χ….

Δεν υπάρχουν σχόλια: