Τρίτη, 20 Μαΐου 2014

Μαγικὴ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα!
 

Ἐντὸς τῆς ἰδίας γλώσσης, χρώμενος διαφόρου ἰδιώματος, δύνασαι νὰ ἀνακαλέσῃς -μεταφορικῶς- ΚΑΙ διαφόρους ἐννοίας, ἐνδεχομένως καὶ ἐν τέλει ...συνταυτιζομένας.
Π.χ.:

Δημοτική.
- Ὁ Τάκης εἶναι «τῆς νύχτας».
Ἤγουν, ὁ Τάκης εἶναι ἀλανιάρης, νυκτιπόλος, νυκταγύρτης, ὄζει ἐλλυχνίων, τὰ ὑποδήματά του εἶναι βορβορώδη καὶ ὄζουν σκατός (τὸ σκώρ, γεν. τοῦ σκατός), καθ᾿ ὅτι «ὅστις νύκτωρ περιπατεῖ, σκὼρ καὶ ἰλὺν καταπατεῖ» ὡς ἔλεγεν ὁ Ἀμμώνιος Σακκᾶς, νυκτόβιος κλπ....

Καθαρεύουσα.
- Ὁ Τάκης εἶναι «τῆς νυκτός».
Ἄνευ πολλῶν φλυαριῶν καὶ ἀδολεσχιῶν, ὁ Τάκης εἶναι ...καθήκι.
Σκωραμὶς τοῦ κερασφόρου, ὡς θυμοσόφως ἔλεγε λόγιός τις λοχίας Μάνθος, τοῦ Ὑγειονομικοῦ ἐν τῷ Τετρακοσιοστῷ Πρώτῳ Γενικῷ Στρατιωτικῷ Νοσοκομείῳ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: