Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

Ἡ «Πολιτικὴ Ὀρθότης» ἤ, ἡ ...Πολίτικη Κουζίνα.

Εἴχομεν καὶ παλαιότερον ἀναφερθεῖ εἰς τὴν γνωστὴν εὐφυολογικὴν σάχλαν, τὴν ὁποίαν ἡ βιογράφος τοῦ κ. Ἀρρουὲ τοῦ γνωστοῦ καὶ ὡς Βολταίρου (ἢ Βολτέρου κατὰ τοὺς μαλλιαροκουδουνάτους), ἡ κα Ἐβελίνη Βεατρίκη Χώλ, ψευδωνυμογραφούσα ὡς «S.G. Tallentyre»,  ἀπέδοσε εἰς τὸν ἐν λόγῳ στοχαστὴν καὶ παράσιτον τοῦ βασιλέως τῆς Πρωσσίας.
Ξεύρεις φίλε ἀναγνώστα...
Ἐκείνον τὸ συγκινητικώτατον «Διαφωνῶ μὲ αὐτὸ ποὺ λὲς ἀλλὰ θὰ ἀγωνίζωμαι διὰ τὸ δικαίωμά σου νὰ τὸ λές», τὸ ὁποῖον συνήθως ἐκφέρεται μετὰ τινων ἄλλων  κοινοτυπιῶν ὑπὸ δημοσιογράφων, πολιτικῶν φληναφολόγων καὶ λοιπῶν ταρταρίνων τῆς «Ἠθικῆς», τῆς «Πολιτικῆς Ὀρθότητας» καὶ τοῦ κομιλφῶ τῆς δημοσίου βεσπασιανῆς εὐηθείας...
Ὁ κ. Ἀρρουέ, δὲν εἶχε ποσῶς παράσχει δείγματα τοιαύτης ἀνεξιγνωμίας, ἂν μάλιστα λάβωμεν ὑπ᾿ ὄψιν τὸ πόσην μελάνην ἠνάλωσε, πόσους κονδυλοφόρους ἔφθειρε καὶ κυρίως πόσον σίελον ἐξέπτυσεν κατὰ τοῦ ἄλλου παρασίτου τοῦ βασιλέως τῆς Πρωσσίας, τοῦ κ. Μωπερτυΐ, προκειμένου ὁ τελευταῖος νὰ «βουλώσῃ» τὸ στόμα του καὶ νὰ ἀδειάσῃ τὴν γωνιὰν εἰς τὸ Πότσδαμ...
Ἀντιθέτως, ὁ κ. Ἀρρουέ, ὅτε τῷ 1758 ἐπληροφορήθη τὴν πυρὰν ἐπὶ τῆς ὁποίας οἱ καλοὶ χριστιανοὶ τραγόφλαροι ἔκαυσαν -κατὰ τὰ εἰωθότα- τὸ «Περὶ Πνεύματος» βιβλίον τοῦ ἀτυχοῦς Ἑλβετίου, ἐσχολίασε διὰ τὸν ἠγαπημένον «φίλον» του: 
«Τόση φασαρία διὰ τὸ ψήσιμον μιᾶς ὀμελέτας;!»
Τώρα, φίλε ἀναγνώστα, ὡς διανύοντες τὰς παρούσας ὁλοφώτους ἐποχὰς τῆς «πλέργιας λεφτεργιᾶς» τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ λόγου, δεδομένης ὅμως καὶ  συμπαρομαρτούσης τῆς ἐνσκήψεως τῆς εὐπρεποῦς γραίας, τῆς φερούσης μεταμοσχευθείσαν καρδίαν γαλλίδος τρικοτέζας καὶ ἐγκέφαλον τοῦ Θωμᾶ Τορκουεμάδα, τῆς ἀκουούσης εἰς τὸ ὄνομα «Πολιτικὴ Ὀρθότης», πρέπει οἱ «πνεβματικοὶ ἄνθρωποι» νὰ «ἐνεργοποιηθοῦν» κατὰ τὸ προσφιλὲς αὐτὸ ῥῆμα τῶν ἑκασταχοῦ ἀπαιδεύτων.
Τὶ ἐννοοῦμεν; Μὰ τὶ  ἄλλον; Ἐπὶ αἰώνας ἀφ᾿ ὅτου ὁ κατηραμένος Ἰωάννης τῆς Γουτεμβέργης ἐφηῦρε τὸν τύπον τῆς γραφῆς, ἡ καλὴ μητερούλα Ἐκκλησία συνέτασσε καὶ ἐνεπλούτιζε κατάλογον βιβλίων ἀπηγορευμένων εἰς πάντα ἀμνὸν της, προκειμένου οὗτος νὰ μὴ μεταλλαγῇ διὰ τῆς ἀναγνώσεώς των εἰς ἀτάσθαλον καὶ δυσυπότακτον ἐρίφιον! Ἦτο ὁ τόμος ἐκεῖνος, ὁ φέρων τὸν δυσώνυμον τίτλον «Index Librorum Prohibitorum»!
Τουθόπερ, καλοὶ μου «πνεβματικοὶ ἄνθρωποι», ἀναλάβετε δρᾶσιν συντάσσοντες ἐν πλήρει ἐνδελεχείᾳ τε καὶ ἀκριβείᾳ, Μέγα Φρασεολόγιον τῶν Μὴ Ὀρθῶν Πολιτικῶς Ἐκφράσεων.
Λόγου χάριν, λέξεις καὶ φράσεις τὰς ὁποίας χρησιμοποιοῦν:
-Αἱ ἑταιρεῖαι κατασκευῆς χρωμάτων. Αὗται νὰ ἀναγράφωσι μόνον κωδικοὺς ἀριθμοὺς εἰς τὰ βυτία,  διὰ νὰ μὴ χολωθῶσιν οἱ ἀλλόχροες. 
-Οἱ φραγκοραφτάδες: Λέξεις ὡς «καβάλος», ἢ ἐρωτήσεις ὡς «ἀριστερός ἢ δεξιός;», διὰ νὰ μὴ χολωθῶσιν οἱ γκέηδες καὶ αἱ γκέησσαι.
-Οἱ φυτωριοῦχοι νὰ μὴ πωλοῦν βασιλικοὺς διὰ νὰ μὴ χολωθῶσιν οἱ Ἰακωβῖνοι τῆς Πορδολάνδης.
Καὶ πολλαὶ ἄλλαι «ἐνοχλητικαὶ» λέξεις φράσεις καὶ ῥητά.
Σημανθήτωσαν!  
Καταγγελθήτωσαν!  
πομονωθήτωσαν!  
Τυπωθήτωσαν!  
παγορευθήτωσαν! 
(Σ.Κ.Α.Τ.Α.) στὰ μοῦτρα σας παλιοτζιτζιφιόγκοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: