Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

7.400; 6.000; ἢ 4.000;


202 π.Χ.(Carthago)
Καὶ τελευταῖος Καρχηδόνιος ἤξευρε μετὰ τὴν ἐν Ζάμᾳ Μάχην (202 π.Χ.) ὅτι τὸ μοναδικὸν ἄρθρον τῆς ῥωμαϊκῆς «συνθήκης» περιελάμβανε μίαν καὶ μόνον φράσιν: «Carthago delenda (est)» -  ( Καρχηδὼν πρέπει νὰ καταστραφῇ).

1919 μ.Χ. (Deutschland)
Καὶ τελευταῖος Γερμανὸς μετὰ τὸ 1919 ἤξευρεν ὅτι Συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν περιεῖχε 440 ἄρθρα, τοὐλάχιστον ἤξευρεν ὅτι ὄφειλε νὰ πτωχοποιηθῇ διὰ 16 ἄρθρων της, ὡς ταῦτα διελαμβάνοντο εἰς τὸ 8ον Μέρος της τὸ ὑπὸ τὸν τίτλον «Reparation»...
 


2016 μ.Χ. (Gayorangeland)
Μόνον εἰς τὴν χώραν τῶν γελοιωδεστέρων πολιτῶν καὶ τῶν χαμερπεστέρων πολιτικῶν, ἅπαντες σχεδὸν ἀγνοοῦν ἀκόμη καὶ τὸ πόσας ἀκριβῶς σελίδας διαλαμβάνει τὸ πλέον κατάπτυστον, προσφάτως ψηφισθὲν ὑπὸ δρακὸς τινος ἀμορφώτων σιτιζομένων ἐν τῷ πρυτανείῳ κείμενον, διὰ τοῦ ὁποίου αἵρεται πᾶσα ἔννοια κυριαρχικῆς ὑποστάσεως τοῦ Κράτους αὐτοῦ, ποὺ ἱδρύθη διὰ τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Λονδίνου τῆς 3ης Φεβρουαρίου 1830!

Δεν υπάρχουν σχόλια: