Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Καρούσου Φρεάτου, τοῦ δαιμονίου Κεφαλλῆνος Ναυσιπλόου, περιπέτεια.


Ἡ ὑποκειμένη ἀφήγησις, πάνυ διδακτικὴ καὶ τερψίνους, ἀπεστάλη μοι παρ᾿ ἑνὸς διαχειριστοῦ μιᾶς ἐκ τῶν ἐξοχωτέρων ὑφισταμένων ἱστοσελίδων.
Τὸ κείμενον εἶναι μονοτονικῶς συντεταγμένον, τὴν δὲ ὀρθογραφίαν αὐτοῦ οὐδόλως ἐγγίσαμεν, ἐν στερρᾷ πεποιθήσει τελοῦντες περὶ τοῦ ὅτι πᾶν ἐνδεχόμενον ὀρθογραφικὸν ἁμάρτημα, τοῦ τρέχοντος καλάμου ἐστὶ ἀπείκασμα.
Ἐπ᾿ οὐδενὶ δὲ τὸ τοιοῦτον δύναται νὰ ἀνασχέσῃ τὴν ἀφηγηματικὴν ῥώμην τοῦ ῥέκτου καὶ καλλικαλάμου ἀφηγητοῦ.

...[Εξηργασμένα εν περιλήψει σπαράγματα μακράς πάππου προς έγγονον διδακτικοτάτης ανιστορήσεως]

Ο πάππος, ονόματι Καρούσος Φρεάτος, δαιμόνιος βιοδιώκτης, αληθής Κεφαλλήν παρά τας σικελικάς ρίζας, Κύριος οίδε τίνι τρόπω ευρέθη ναυκληρών εν έτει ΑΨΟ παρά τω Βρεττανώ υποπλοιάρχω Ιακώβω Μαγείρω. (…)1
 
Ὁ πλοίαρχος Ἰάκωβος Μάγειρος
Διελθόντες επιτυχώς πλείστας όσας θαλασσίους περιπετείας, υπερεκτιμηθείσης της ικανότητος προς αβαθείς πλόας τού ως ανθρακαγωγού ναυπηγηθέντος τρικατάρτου υπό το όνομα Εργώδες Εγχείρημα 2 , τελικώς προσήραξαν επί οξυλήκτου κοραλλιογενούς υφάλου3.
Εν ω το παρ’ ολίγον βυθισθέν ταλαίπωρον ερευνητικόν βάρκον εναυλόχει εις εύθετον ορμίσκον προς αποκατάστασιν ζημιών, ο ναύκληρος διεξήρχετο το μήκος της ημέρας επιβλέπων αριθμόν τινα αιωρουμένων διανακτών. Θεωρών τοιαύτην εποπτείαν ως απαράδεκτον αργίαν, δια μήκους δετηρίας ησκείτο αόκνως εις πάντα αρμόδιον κόμβον και δεσμόν.
Καθ’ ην στιγμήν, δια της δεξιάς μόνης, επειράτο συμπλοκήν αυτοσχεδίου παραλλαγής φαλαγγοδέματος, συγχρόνως δε –είτε εξ ανίας είτε εκ νυκτίων επιθέσεων αιμοδίψων εντόμων– εχασμήθη μέγα χάσμημα, ως εάν εισήλθε δια του χαίνοντος στόματος κακοποιόν πνεύμα, αδήριτος επιθυμία τον συνετάραξε.
Ἀκριβὲς ἀντίγραφον τοῦ μυοπάρωνος «Ἐργῶδες Ἐγχείρημα».

Ενεθυμήθη τους αυτοχθόνους αυστραλίδας, ευήθεις αγρίους, ταλανιζομένους οικτρώς υπό απεχθούς ιατρομάγου. Καθ’ έκαστον φθινόπωρον ηνάγκαζε σύμπασα την φυλήν εις ατερμόνους εξαντλητικάς πορείας, επί τω σκοπώ ανευρέσεως και προσκομίσεως ειδικού λευκού πηλού. Ούτον αφ’ ου εζύμωνε μετά ούρων παρθένων και πλήθος ετέρων ακατονομάστων ουσιών, παρασκευάζων είδος κολλώδους επιχρίσματος, λιτανεύων περιήγαγε επομένων των κλυδωνιζομένων δια την κακουχίαν λιμοττόντων πιστών, ποιών στάσιν προ εκάστου ωφελίμου φυλλοβόλου δένδρου. Ψάλλων απαισίους επωδάς επέβαλλε εις τους δυστυχείς κινδυνώδεις αναρριχήσεις και κινδυνωδεστέρας ακροβασίας, όπως δια του δήθεν τιμιωτάτου σκευάσματος συγκολλήσωσι παν φύλλον, αποτρέποντες ούτω την φυλλοροήν και την δι’ αυτής επερχομένη νέκρωσιν των δένδρων! Ότε ενσκήπτων ο σκυρωνοζέφυρος διέψευδε τας επαγγελίας περί χειμερινής καρποφορίας, ο αγύρτης φαρμακοτέχνης επέρριπτε την αποτυχίαν της ιεροπραξίας εις κορασίδαν τινά, κατηγορών αυτήν ως μειξοπάρθενον. Προς εξιλασμόν απροσδιορίστων θεοτήτων, η δύσμοιρος αποδιοπομπαία κατηναλώνετο ζώσα εις φρικαλέον πάνδημον συμπόσιον.
Φύσει φιλεύσπαγχνος ο πάππος Καρούσος, έθεσεν εις εαυτόν υπόσχεσιν όπως καταλύσει τοιαύτας βδελυράς δοξασίας, διαφωτίζων τους βαρβάρους δια το αναπότρεπτον της φυλλορροής ως φυσικόν φαινόμενον, και ουχί απότοκον τιμωρού θείας οργής δι’ ανυπάρκτους προγονικάς αμαρτίας.
Νύκτωρ, διαλαθών της προσοχής του “βατσιμάνου”, δι’ υπεξαιρεθείσης δικώπου λέμβου επεραιώθη εις τους δεινώς χειμαζομένους  δια την παραμέλησιν της αλιείας χάριν της φυλλοκολλήσεως τρωγλοδύτας. Τι διημείφθη εκεί μεταξύ αυτού και του ανθισταμένου στερρώς εις το καινοφανές του φιλανθρώπου ναυκλήρου κήρυγμα απειλουμένου ψευδομάγου, ουδέποτε απεκαλύφθη. Πλην όμως, ο οψοποιός του πλοίου, αιθίοψ ων τα πανθ’ ορών δια του εκτεταμένου λευκού τού οφθαλμού και τα πάντα ακροώμενος δια του χοανοειδούς ακουστικού τρήματος, σπερμολόγος καθ’ υπερβολήν, διηγήθη τα κάτωθι.
Κατ’ αρχήν, αμφισβητήσας μετ’ επιτάσεως τας αγαθάς προθέσεις του πάππου, απέδωκεν εις αυτόν ευτελείς τοιαύτας. Ως μύχιον κίνητρον της παρατόλμου αποπείρας προέβαλεν υπερμέτρους σαρκικάς ορμάς. Εσκέφθη, είπεν, ο διαβολάνθρωπος όπως αιτηθεί παρά τω φυλάρχω χορήγησιν αδείας, το πρώτον προς προκαταρκτικόν διασκοπικόν έλεγχον πάσης ουροδοτείρας παρθένου, το δεύτερον προς γενετήσιον πείραν εκάστης υπόπτου κόρης.
 Έτερον εκάτερον, υποφωσκούσης της ημέρας ενεφανίσθη γυμνητεύων ο ναύκληρος, ασθμαίνων και φοινικοχρόας έχων τας παρειάς, έμπλεος χολής, καλών στεντορεία τη φωνή συναγερμόν.
Προσδραμόντος του βιαίως αφυπνισθέντος κυβερνήτου, ανεφέρθη κανονικώς επικαλεσθείς εν τω προσώπω του προσβολήν της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως Μεγάλης Βρεττανίας και Ιρλανδίας Γεωργίου, ήτις απήτει τουλάχιστον παρατεταμένον κανονιοβολισμόν.του αυθάδους ουλοτρίχου γένους. Κατανεύσας προς στιγμήν ο πλοίαρχος εφαίνετο συνηγορών, πλην όμως αναλογισθείς είτα την υπέρογκον σπατάλην εγκαιροφλεγών βολίδων κατά τον αφρικανικόν παράπλουν, ότε ο αυτός λάβρος ανήρ προυκάλεσεν απηνή βομβαρδισμόν αγέλης ανθρωπιδών πιθήκων εκληφθείσης ως άγημα εχθρικού ευρωπαϊκού βασιλείου, κατηύνασε την δικαίαν μήνιν του ναυκλήρου δια φρονίμου στρατηγήματος. Καλέσας τον προσωπικόν του θαλαμηπόλον, διέταξεν τριήμερον περιποίησιν του ναυκλήρου προς επανόρθωσιν της τρωθείσης φιλοτιμίας.
Αγλαόμορφος Κέλτης νεανίας, παροιμιώδης θεράπων πάσης πραϋντικής τέχνης, κατ’ εξοχήν εύμολπος, ήρξατο άδων το δημώδες «Η εν Σκαρβόρω Εμποροπανήγυρις» 4, προσφιλέστατον τω ναυκλήρω άσμα, εν ω οδήγει αυτόν εις το αναρρωτήριον υπό τα ζηλόφθονα όμματα του πληρώματος.
Ο δε ηκούσθη υποτονθορύζων θυμοσόφως: «Όρσε, γαμπρέ, κουφέτα! Ήθελές τα κι έπαθές τα· τον αράπη κι αν τον πλένης, το σαπούνι σου χαλάς!»

Ἡμέτεραι Ὑποσημειώσεις:
1   Ἰάκωβος Μάγειρος: Ὁ περίφημος ἐξερευνητὴς τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ καὶ κακῶς τελευτήσας ἐν τῷ Κηλακηκουΐῳ Ὅρμῳ τῶν Σανδβικίων Νήσων, πλοίαρχος James Cook.
2   «Ἐργῶδες Ἐγχείρημα»: Πρόκειται περὶ τοῦ τριστήλου ἐξερευνητικοῦ μυοδρόμωνος τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος (HMS) Endeavour.
3  15°46′40″S 145°34′53″E . Τὸ σημεῖον τῆς συμβεβηκυΐας προσαράξεως τοῦ «Ἐργώδους Ἐγχειρήματος».  Ὁ ἔκτοτε κληθεὶς «Ὑφαλος Endeavour». Τὸ ἀτυχέστατον συμβάν, ὅπερ ἔμελε νὰ ἐμπλέξῃ τὸν ταραχωδέστατον Κεφαλλῆνα εἰς περιπετείας μετὰ τοῦ ἰθαγενοῦς ἱερατείου τῶν ἀγρίων ἀβοριγίνων, ἔλαβε χώραν τὴν 11ην Ἰουνίου τοῦ σ.ἔ. 1770 (ἑλλην. ΑΨΟ).
4  Πρόκειται περὶ τοῦ περιπαθοῦς ἄσματος Scarborough Fair.
www.youtube.com/watch?v=XAM9FFqMqEo

Δεν υπάρχουν σχόλια: